Спедиторският бранш успешно се отърсва от кризата

       "На международно ниво прави впечатление професионализмът, ангажираността и динамиката, показвани от българската спедиторска организация" - заяви Николете ван дер Ягт, генерален директор на Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги, (CLECAT) на пресконференция, предшестваща международния форум „България в сърцето на европейската логистика”, проведен на 7 март в София. Той се организира по повод 20-годишния юбилей на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС).
         Сред чуждите гости бяха още Марко Соржети, генерален директор на Международната федерация на спедиторските сдружения (FIATA), Моника Алина Мустра от международния отдел на Световната банка, Герхард Трохе, национален експерт „Единно железопътно пространство” в главна дирекция транспорт на Европейската комисия. От българска страна в дискусията участваха Димитър Савов - директор на дирекция „Национална транспортна политика” в Минстерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Симеон Евтимов – ръководител на Звено за изпълнение и управление на проекти „Изграждане на новия комбиниран мост над Дунав при Видин – Калафат” в МТИТС, Гергана Опанова – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Йордан Недев - изпълнителен директор на „Холдинг – БДЖ” ЕАД, Симеон Ананиев – председател на Асоциацията на българските железопътни превозвачи (АБЖП), Пенка Дилова – „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в НК „Железопътна инфраструктура”.
    
         В момента НСБС обединява 83 фирми,

които извършват около 2/3 от спедиторските логистични услуги в бранша и 83 процента от брутната му печалба. Сред членовете й са 23 с чуждо участие, между които и поделенията на почти всички мултинационални спедиторски компании у нас. От 18 години асоциацията представлява страната ни във FIATA. Неин вицепрезидент от 1998 г. е българин, д- р Иван Петров, който е и председател на смесената работна група UIC/FIATA/CLECAT, зам. председател на НСБС, член на управителния съвет на CLECAT и единствен представител в нея на спедиторския бранш на Балканите. Според него преходът към пазарна икономика в България вече почти е завършил. Основание да го твърди е, че през последните години на членовете на асоциацията все по- рядко им се налага да се сблъскват с различни административни абсурди. „Така имаме възможност да отделяме повече време за смислени проекти, които градивно подпомагат развитието на икономиката ни” – твърди Иван Петров. Сред постиженията на НСБС досега са приетите и утвърдени Общи спедиторски и складови условия. Благодарение на това са създадени ясни условия, прозрачна договорна база между клиентите и фирмите – членове на НСБС. Друг съществен момент е задължителната застраховка за отговорността на спедитора, с която могат да се компенсират евентуални щети на клиентите, възникнали по време на спедиторската услуга. Тя е задължителна за всички членове на НСБС. Скоро след създаването си през 1992 г. националното сдружение приема и морален кодекс. С него се налага лоялност и бизнес етика в деловите отношения между членовете му.

       По думите на Георги Минчев, председател на НСБС, организацията никога не е поставяла като свой приоритет принципа на масовостта. От самото начало в нея са членували най- можещите, най- модерно мислещите и компетентни български фирми. Сред значителните й постижения е и създаването на учебен център през 2005 г. В него, освен че се повишава цензът на действащи в момента спедитори, може да се получи и солидна специализирана подготовка по различни дисциплини. Вече дванайсета година асоциацията работи с лиценз за обучение по утвърдена от FIATA глобална програма за по- висока квалификация на спедиторските кадри. Успешно завършилите получават международна диплома за професионална компетентност в спедицията от FIATA, която важи в цял свят. Много добро сътрудничество е създадено и с някои от българските висши учебни заведения, като УНСС. Програмите, по които се води обучението се изготвят и актуализират съвместно с представители на академичната общност, уточнява Георги Минчев. Целта е да се осигури най- доброто за бранша. Затова НСБС активно се включва в изготвянето на нормативната база в областта на спедицията, а нейни специалисти участват в работни групи като представители на неправителствения сектор.
    
         Анкета, проведена сред членове на асоциацията показва,

че през миналата година 80 процента от тях потвърждават, че бизнесът им се е подобрил, а обемите на транспортираните стоки вече са станали съизмерими с предкризисната 2008 г. Повече от половината са увеличили заплатите на персонала си. През 2012 г. 50 процента от компаниите планират да назначават нови служители, а само 2 процента възнамеряват да извършват съкращения. Друг извод, който може да се направи от проучването е, че се наблюдава напредък на износа спрямо вноса. "В момента съотношението е 52 към 48 в полза на износа. От гледна точка на логистиката страната ни от вносно ориентирана се превръща в износител с балансирано натоварване на превозните средства - коментира Иван Петров.- Разбира се то не е еднакво в различните подотрасли. Нормално е автомобилният транспорт да е малко по- ангажиран с износа. Точно обратна е тенденцията в железницата, където 66 процента от товарите са внос, а 34 - износ. Причината е, че съществуват европейски блок влакове, които са далеч по- ефективни и икономични от автомобилите. Със същото раздвижване на износа се отличават превозите по въздух и по вода".

Обем товарни превози България, 2007 - 2010
 

Хиляди тона

Железопътен транспорт

Автомобилен транспорт[1]

Морски транспорт

Речен транспорт

Въздушен транспорт

Общо

2007

21 905

72 156

12 833

4 021

19

110 934

2008

19 716

65 143

10 828

4 466

20

100 173

2009

13 284

54 700

21 893

4 829

18

94 724

2010

12 939

48 052

22 946

4 523

21

88 481

Изменение 2010/2009

-2.6%

-12.2%

4.8%

-6.3%

16.7%

-6.6%

Изменение 2009/2008

-32.6%

-16.0%

102.2%

8.1%

-10.0%

-5.4%

Изменение 2008/2007

-10.0%

-9.7%

-15.6%

11.1%

5.3%

-9.7%


     
     
      Данните още сочат, че сегашното "свиване" на автомобилния сектор се дължи на новата европейска концепция за ролята му на превозно средство, поемащо товари в т.н. "последна миля". Или предимно на кратки разстояния, които не са ефективни за жп композициите, корабите и самолетите. Затова и създаването на подходящи логистични вериги и пълноценното използване на възможностите на мултимодалните терминали е предизвикателство, на което непрекъснато трябва да се отговаря, смята Петров.
Най- голям принос за ръста на логистиката у нас през 2011 г. са имали фирмите от фармацефтиката, промишлеността, металургията и енергетиката. Нещата щяха да изглеждат значително по- добре, ако страната ни разполагаше с повече терминали за комбинирана обработка на стоки, а не само с няколко, изградени благодарение на частната инициатива. Все пак изтеклата година не е била белязана от фалити или особени размествания в логистичния бранш. Около 15 на сто от фирмите в НСБС вече са направили значителни инвестиции. Още толкова планират такива стъпки през следващите 12 до 18 месеца и мислят как да повишат конкурентността си.

       По този повод Моника Алина Мустра отбеляза, че

развитието на логистиката е ключов елемент от конкурентноспособността на една държава.

     Тя оглавява екипа на Световната банка, която изготвя всяка година Индекс на логистичните услуги (LPI). Според нея данните от анализа определят основни проблеми и могат да се ползват от управляващите при формирането на приоритетите и провеждане на реформи. Проучването обхваща международни спедиторски фирми от 165 държави. Извършва се съвместно с участието на FIATA, Световната митническа организация и Агенцията на ООН. Наблюдават се шест сфери и всяка страна се оценява по 6 индикатора, свързани с търговията и логистиката. В тях влизат: ефективност при освобождаване на товарите от митниците; качество на инфраструктурата; начинът, по който се осъществяват пратките; компетентността и качеството на логистичната услуга; възможността тя да се следи по време на доставката.


     Така че LPI е подходящ инструмент и за оценка на всяко правителство до каква степен икономиката му е конкурентна, ако се възприеме формулировката, че логистиката е нейният най- точен барометър. Той много добре се използва както от Световната банка, така и от Световния икономически форум в Давoс, заяви Моника Алина Мустра. Може да е в помощ и при реформирането на определени сфери, например митниците. Заедно се работи по много широк диапазон от проблеми, допълни Николете ван дер Ягт. Амбицията на европейската комисия е да създаде устойчив вътрешен транспортен пазар, добави тя и обясни, че в CLECAT се интересуват и от начина, по който новите екологични въпроси оказват влияние върху транспортния сектор и съвременните актуални правила за отваряне на пазара.

       От диалога, проведен на конференцията стана ясно, че спедиторският бранш у нас вижда бъдещето предимно във включването на превозите за и от България, както и транзита през нея в европейските системи на мултимодален транспорт. Компаниите в сектора планират активно ориентиране към комплексното обслужване по веригата на доставките за клиенти, тъй като все повече товародатели ще възлагат на спедитора си не само транспорта на стоки, но и складирането им, обработката, опаковането, етикетирането и дистрибуцията. През 2012 г. близо 1/3 от членовете на НСБС ще извършват комплексни логистични услуги.

  • Етикети: Логистика