Фактори влияещи при избора на превозвач в автомобилния товарен транспорт

Увод

В настоящата статия са разгледани основните показатели, влияещи върху повишаване конкурентоспособността на автомобилните фирми при превоза на товари. Извършено е анкетно проучване, което цели да изведе на преден план най- важните критерии, които оказват влияние върху вземането на решение от страна на потребителите при избор на превозвач. Разгледани са показателите за качество и е изследвана зависимостта между тях и влиянието им върху конкурентоспособността на автомобилните фирми.

В статията се прави опит да се даде отговор на въпроса: Кои фактори влияят върху вземането на потребителско решение за избор на превозвач? Отговорът в голяма степен ще подпомогне транспортните фирми при формиране на конкурентните им стратегии.

Изложение

Транспортът е един от основните сектори в системата на националното стопанство. Той е в тясна връзка с всички останали сектори, произвеждащи различни видове стоки или услуги и изпълнява функции по доставяне на суровини, материали, горива и готова продукция. "В съвместно проучване на NEA Transport Research and Training от Холандия и българския институт по транспорт и комуникации за шосеен, железопътен и воден транспорт сочи, че от 1980 до 2010 година шосейния транспорт ще нарасне от около 700 млрд. тон-километра до 1700 млрд. тон- километра."[1] Ето защо може да се каже, че качественото транспортно обслужване на всеки сектор от икономиката е от особено значение за правилното му функциониране.

От икономическа гледна точка повишаването на конкурентоспособността на транспортната фирма се свежда до реализирането на максимален ефект с цената на минимални разходи[2] за повишаване качеството на транспортното обслужване. Решаването на този проблем се характеризира със специфични особености, зависещи както от вида на транспорта, така и от конкретния показател за качество на транспортното обслужване и намаляване на експлоатационните разходи.

В условията на конкуренция постигането на високо качество на транспортното обслужване е възможно при наличието на следните условия: първо, регламентиране на правата и задълженията, както на транспортната фирма, така и на товародателите и пътниците; второ, договориране на задълженията, санкциите и компенсациите в случаите на неизпълнение на задълженията, като акцентът се поставя върху срока за превоз, комфорта, запазването на потребителната стойност на товарите в процеса на транспортиране.

Отделните фактори, които осигуряват повишаване на качеството на транспортното обслужване, могат да се обособят в две групи: а) свързани с извършването на допълнителни разходи; б) неизискващи извършването на допълнителни разходи.

Към първата група се отнасят факторите, свързани с издигане на техническото равнище на транспортната фирма, които изискват по-големи или по- малки инвестиции; към втората група – факторите, свързани с подобряване на организацията на работата във фирмата. В условията на пазарна икономика е целесъобразно да се дава пълен простор на проявление на втората група фактори, а от първата група да се дава предимство на онези, които осигуряват постигането на най- големи резултати при повишаване качеството на транспортното обслужване, и то при минимални разходи. За тази цел е необходимо правилно да се степенуват по значение и да се подреждат мероприятията за повишаване качеството в транспортната фирма при всеки отделен период.

Качеството на транспортното обслужване се характеризира с показатели като: редовност и своевременност на превозите, подобряването на удобствата и комфорта при пътуването на населението, скорост, сигурност и др.

Различните транспортни фирми, при определени условия, извършват нееднакви по размер разходи за постигането на даден резултат по отношение на повишаване на качеството. Най- конкурентоспособни са тези фирми, които извършват минимални разходи за постигането на определен резултат в областта на качеството, респ. фирмите, които с определени разходи постигат максимален ефект за повишаване на качеството на транспортното обслужване.

Основен критерий за оценка на качеството на транспортното обслужване е задоволяването на потребностите на населението от превози в количествено и качествено отношение. Формирането на качеството на транспортното обслужване не може да се изрази само с един показател, колкото и комплексен да е той. Само съвкупност от показатели, отразяващи най- важните страни на транспортната дейност могат да дадат изчерпателна характеристика на качеството на транспортното обслужване.

Редовността и своевременността на извършването на превозите са показатели за качеството на транспортното обслужване с важно значение както за товарните, така и за пътническите превози.[3] Редовността и своевременността са непосредствено свързани с изпълнението на предвидените разписания за движение на превозните средства. За измерване на равнището на този показател се използва процентът на превозните средства, движещи се навреме от общия им брой. Подобряването на този показател за качеството на транспортното обслужване е особено важно от гледна точка конкурентоспособността на транспортната фирма, доколкото в условията на пазарна икономика отделните потребители на транспортни услуги са силно заинтересувани от редовното осъществяване на икономическите им връзки.

На практика, основни причини за нарушаване на редовността на движението са: несъответствията на времето на рейса, диференцирано по периоди от денонощието и контролни участъци на маршрута с фактическите пътни и др.; условия за движение по маршрута; престоите на автомобилите по време на работа и преждевременното им прибиране в гаража по технически или други причини; задръжките в уличното движение при жп прелези и кръстовища; нарушаването на установения режим за работа на шофьорите.

Повишаването на качеството на транспортното обслужване е тясно свързано с изискването за увеличаване на скоростите на превозните средства. Съкращаването на срока за доставка е едно от основните изисквания, които се предявяват към транспортната фирма при извършването на товарните превози.

Не е без значение и обстоятелството, че за транспортната фирма ускоряването на превоза при равни други условия повишава степента на използване на превозните средства по време, респ. повишава тяхната производителност и води до относително намаляване на експлоатационните разходи, което от своя страна съдейства за увеличаване на печалбата и рентабилността на фирмата, а това е допълнителен потенциал за повишаване на конкурентоспособността.

Особено важни са скоростите на движение на превозните средства в товарния транспорт. Това е така, защото изборът на вида на транспорта от страна на потребителите в най- висока степен се определя от гледна точка на възможностите за извършване на превоза за минимално време. По този показател, срок на доставката, все по-често железопътния и автомобилния транспорт се конкурират.

За повишаване качеството на транспортното обслужване в много голяма степен може да допринесе системното изучаване на потребностите на отделните товародатели и населението от превози. Това трябва да се осъществи на територията на района, обслужван от съответната транспортна фирма. На тази основа могат да се определят и параметрите на изискваното от клиентите на транспортната фирма качество на транспортното обслужване.

Анализ на резултатите от оценката на потребителите за качеството на транспортните услуги

В разработката се използват данни от анкетно проучване, което е насочено към изследване на степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганите транспортни услуги. Целта е да се намери отговор до колко българските автомобилни предприятия, занимаващи се с превоз на товари  отговарят на качествените изисквания на конкурентния пазар и до каква степен задоволяват максимално нуждите и потребностите на потребителите.

Анкетирани са 140 потребители от различни сектори на икономиката и може да се приеме, че са подходяща извадка за изследването.

При събирането на данните са използвани два основни принципа:

- Принцип на случайния избор

- Принцип на независимия избор

Обработката на данните и анализът е проведен при 140 наблюдения, разпределени в следните сектори на българската икономика - 21,4% от анкетираните потребители на транспортни услуги развиват своята дейност в сферата на селското стопанство; 7,1% в сферата на добивната промишленост; 35,7% се занимават с производствена дейност;  3,6% са в сферата на енергийния бизнес; 7,1% от строителния бизнес; по 10,7% са от сферата на търговията и спедиторския бизнес и 3,6% се занимават с друг вид бизнес различен от горе- посочените. На фигура 1 са представени данните за процентното съотношение на анкетираните потребители на транспортни услуги по сфера на дейност.


                                 
 Фигура 1. Процентно съотношение на анкетираните потребители по сфера на дейност

На фигура 2 е представено процентното разпределение на анкетираните потребители на транспортни услуги по отношение на количеството товари, предадени за превоз.

                                 Фигура 2. Процентно разпределение на анкетираните потребители по отношение на
                                                         количеството товари, предадени за превоз


Анализът показва, че настоящото изследване обхваща широк спектър на потребители на транспортни услуги, както по отношение на сферите на дейност, така и по отношение на честотата на използване на транспортни услуги и количествата превозвани товари. Това показва, че на база получените резултати може да се направят коректни изводи и да се дадат конкретни препоръки.

                                                                          Обработка на данните

За обработката на данните е използвана програмата за обработка таблици “EXCELL”, a за същинския анализ - възможностите на SPSS. За по-голяма част от въпросите е дадена скала на отговорите,[4]

на която анкетираните потребители на транспортната услуга трябва да отговорят според нивото на тяхната удовлетвореност. Два от въпросите са отворени - на единия анкетираните трябва да изброят най- важните за тях критерии при избор на транспортна фирма, а на другия да направят допълнителен коментар по отношение на качеството на предлаганите транспортни услуги от обслужващите ги фирми.

                                                                           Анализ на резултатите

При провеждане на изследването, анкетираните потребители на транспортни услуги трябваше да отговорят на няколко групи въпроси по отношение на тяхната степен на удовлетвореност, базирани на определени качествени показатели.

Първата група въпроси е свързана с това до каква степен потребителите на транспортни услуги, останали доволни от обслужването на транспортната фирма през последните 12 месеца по отношение на следните качествени параметри:
- Разписанието и времето за превозите;
- Спазването на разписанието и сроковете за превозите;
- Възможностите за връзки с други видове транспорт и използване на терминали;
- Предприемане на адекватни действия от страна на транспортните компании при невъзможност да изпълнят договорените превози.

На таблица 1 и фигура 3 са представени резултати по отношение на степента на удовлетвореност на потребителите от разписанието и времето на превозите.Фигура 3. Разписание и време на превозите - %

На таблица 2 и фигура 4 са представени резултатите по отношение удовлетвореността на потребителите на транспортни услуги от спазването на сроковете за доставка и обявеното разписание:                                                   Фигура 4. Спазване на разписанието и сроковете на превозите - %

На таблица 3 и Фигура 5 са представени резултатите от това доколко са доволни потребителите на транспортни услуги[5] по отношение предлаганите възможности за връзки с други видове транспорт и използването на терминали от транспортните предприятия при извършването на превозите.
Фигура 5. Възможности за връзки с други видове транспорт и използването на терминали


Анализът на получените при анкетирането данни, показани в горните таблици и фигури позволяват да се направи следната констатация:

По отношение на предлаганото разписание и време за извършване на превозите в голяма степен превозвачите предлагат подходящо разписание и време за извършване на превозите - над 85 % от потребителите са останали доволни и около 14 % са недоволни от предлаганото разписание и срокове на превозите. При самото изпълнение на превозите са наблюдава увеличение по- скоро на негативните отговори, което показва, че в известна степен превозвачите не спазват поетите ангажименти – 50 % са по- скоро доволни, 10,7 % са по- скоро недоволни и 14,3 % нямат отговор на въпроса. Като положително може да се отчете, че в голяма степен превозвачите вземат адекватни за потребителите мерки, когато не могат да изпълнят договорените превози – неудовлетворени са само 7,2 % от потребителите на транспортни услуги.

По отношение на предлаганата цена на транспортните услуги 
резултатите са представени във фигура 6.

                                                                                          Фигура 6. 

Както и при горната група въпроси и тук проличава консерватизма при избора на превозвач и по- отношение на обслужването, така и при цената на транспортната услуга много голяма част са удовлетворени. Това показва, че при своя избор потребителите на транспортни услуги, са в голяма степен информирани и могат да вземат адекватни според нуждите им решение. Потвърждение на това е, че цената на транспортната услуга е един от трите най- важни фактора при избора на превозвач.

Фигура 4 са представени резултатите по- отношение на най-важните критерий според потребителите на транспортни услуги при избора на превозвач.


 

В обобщение на представените резултати може да се каже, че за потребителите на транспортни услуги, срока на доставка, качеството на извършване на транспортните услуги и не на последно място цената на превоза са най-важните критерии при избора им на транспортен оператор. За да повишат своята конкурентоспособност, транспортните фирми, е необходимо в голяма степен при формирането на своите стратегии да обръщат внимание на посочените от потребителите критерии за да намерят своето конкурентно предимство.[6]

Заключение

Повишаването на качеството на транспортното обслужване е тясно свързано с изискването за увеличаване на скоростите на движение на превозните средства. При товарния транспорт увеличаването на скоростите е основна предпоставка за намаляване на времето за доставка на продукцията от производителя до потребителя. Съкращаването на срока за доставка е едно от основните изисквания, които се предявяват към транспортната фирма при извършването на товарни превози. Като показател за качеството на транспортното обслужване времето за доставка е тясно свързано със спецификата на транспортния процес и с изискванията, които се предявяват към него. По принцип автомобилната фирма е в по- благоприятни позиции в конкуренцията с железопътния транспорт благодарение на по- малкия срок за доставка на товарите. В конкуренцията между самите автомобилни фирми значителни предимства имат онези от тях, които осигуряват по- бърза доставка на товарите. Разбира се, отделните видове товари и различните товародатели предявяват различни изисквания по отношение на срока за доставки, които трябва стриктно да се спазват от превозвача. Особено важно е да се осигурява бърза доставка на лесно развалящите се продукти, както и на дефицитни стоки с голямо моментно търсене на пазара.

Определен практически интерес представлява подобряването на качеството на експлоатационната работа от транспортната фирма. Това е особено съществен проблем поради обстоятелството, че с подобряването на качеството на използване на превозните средства се постига намаляване на количествените показатели за тяхната работа, а оттам и икономия на експлоатационни разходи. От друга страна, подобряването на качествените показатели за използване на подвижния състав (повишаване на техническата готовност на парка, увеличаване на скоростите, намаляване продължителността на престоите за извършване на товарно- разтоварните операции и др.) позволява да се постигне и по- високо качество на транспортното обслужване. Ето защо мероприятията за повишаване качеството на експлоатационната работа са от особено съществено значение за повишаването на конкурентоспособността на транспортната фирма, тъй като се реализира без допълнително нарастване, а напротив, се съпровожда с намаляване на експлоатационните разходи на фирмата.

Обвързването на превозните цени с качеството на транспортното обслужване трябва да съдейства, както за рационалната организация на транспортния процес, така и за нормалното уреждане на взаимоотношенията между транспортната фирма и нейните клиенти.

Настоящото изследване на степента на удовлетвореност на потребителите от предлагането на транспортни услуги е пилотно и обхваща потребителите на товарни превози. Характера на въпросите и анализа на резултатите в много голяма степен може да се ползват при необходимост и от другите видове транспорт.


[1] Арнаудов Б. Товарният транспорт и екологичните замърсявания - възможности и решения. // Научно технически съюз по транспорта (НТСТ) – Младежки форум, 2009г.

[2] Мутафчиев, Л., Планиране дейността на транспортната фирма, УНСС,София, 2001

[3] Бакалова, В., Конкурентоспособност на транспортната фирма и насоки за нейното повишаване, Икономически алтернативи, УНСС, София, 2001

[4]Скала на отговорите:
1- доволен съм,        2 – до известна степен съм доволен,        3 - неутрален,
4 – до известна степен не съм доволен,      5 – много съм недоволен,
6 – не мога да отговоря/  

[5]  

Под транспортна услуга в настоящото изследване се има в предвид, предоставяните от транспортни предприятия услуги свързана с превоза на товари
 
[6]  Георгиев, И., Радев, Р. и колектив, „Икономика на предприятието”,  Университетско издателство стопанство, с. 173-191);
 

  • Етикети: Превозвачи и оператори