P4 - ИКТ гръбнакът на ADB мултимодална платформа

P4 - ИКТ гръбнакът на ADB мултимодална платформа

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Институционална рамка, стандарти и процедури за 4 ADB мултиплатформени коридори

Институционална рамка, стандарти и процедури за 4 ADB мултиплатформени коридори

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт

Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт

С помощта на съвременните ИТ могат да се изследват статистически характеристики, чрез които да се оценят алгоритмите и бизнес моделите и да се определи ефективността от управление на системите за продажба на билети и резервации в жп транспорта

Билетоиздаване, резервации и заплащане в железопътния транспорт – нормативи, параметри, изисквания

Билетоиздаване, резервации и заплащане в железопътния транспорт – нормативи, параметри, изисквания

В статията е представена европейската рамка относно пътническите железопътни превози за определяне на  процедури и интерфейси между всички видове участници за предоставяне на информация и издаване на билети на пътниците чрез широко разпространени технологии. Посочени са общи изисквания за реализиране на система за продажба на билети и резервации в Република България.