Анализ на проведени интервюта сред жителите и гостите на град София

Анализ на проведени интервюта сред жителите и гостите на град София

Дефинирайки термина „градска мобилност“ е необходимо да разграничим поотделно факторите, които влияят върху развитието й. Много чест понятието „градски транспорт“ и градска мобилност се използват неправомерно и взаимозаменяемо. Съществуващата методология за изследване в транспорта не е в състояние да обхване новите тенденции в развитието на „градската мобилност“. Правят се следните разделения по вид транспорт: железопътен, метрополитен, трамваен, тролейбусен, автобусен, маршрутни таксита, таксита, лични автомобили и графа „ДРУГИ“. В групата „ДРУГИ“ са включени велосипедистите (в настоящия труд велосипеден транспорт) и пешеходците. През последните години започна изграждането и на нов тип инфраструктура, а именно “велоалеи”.

Статистическо изучаване на въздушния транспорт в България

Статистическо изучаване на въздушния транспорт в България

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Концепция за повишаване на сигурността на наставови жп пътища

Концепция за повишаване на сигурността на наставови жп пътища

Железопътния транспорт придобива все по-голямо значение в развитието на съвременният транспорт. Тази тенденция е пряко следствие от енергийната и екологична кризи. В този аспект изследванията, насочени към по-висока сигурност, дълготрайност и икономичност на еле­мен­тите, изграждащи железните пътища стават все по-актуални.