Нови газови коридори през Черно море и тяхната важност за Р България

Увод 

Икономическата интеграция между държавите е в основата на изграждането на транспортни коридори. Тези коридори включват различни видове транспорт, между които е и тръбопроводният транспорт. При този вид транспорт се превозват на определено разстояние газообразни, твърди или течни товари[3]. Тръбопроводният транспорт е напълно конкурентоспособен с останалите видове транспорт и в много случай на места, където не може да бъде изграден път, ж.п. линия и др. той е единственият начин за надеждна, екологична и евтина доставка на стоки и суровини. Газовите коридори следват транспортните коридори и трасета за превоз на газ.

Газопроводите са сложни инженерни съоръжения за транспорт на газ. В днешно време по тях се транспортират милиарди куб.м. газ. За Р България е приоритет изграждането на газов хъб "Балкан", в който да постъпва газ от различни източници - морски газопроводи, наземни газопроводи, терминали за газ и местен добив. От морските газопроводи най- дълъг е „Северен поток” – 1224км. Понастоящем Иран, Индия и Оман планират строителството на 1400 километров морски газопровод. В момента се обсъжда и възможността Европа да получава газ от Израел от още по- дълъг газопровод. В Черноморският басейн активно се строи „Турски поток” с дължина на морската си част от 910км. Всичко това показва, че новите Черноморски газови коридори са актуални и важни за Р България.

I. Проектиране и строителство на газопроводи

Проектирането на трасето на газопроводи принципно не се различава от проектиране на трасетата на линейни обекти. При възможност трасетата на новите газопроводи трябва да са с най-малка дължина и да са в близост до пътища и ж.п. линии. Освен икономически фактори при избора на подходящо трасе се вземат в предвид и други фактори - релеф, езера, блата, постройки, перспективи за развитие на територията, археологически паметници, полезни изкопаеми, безопасност на населението в близост до газопровода, геополитически фактори и др. Достатъчно е да се споменат случаите на умишлено взривяване на участък от газопровода Баку- Тбилиси- Ерзурум, който е част от "Южния газов коридор" и основателните притеснения, които предизвикват подобни събития. При проектирането на газопроводи с високо налягане е много важно да е осигурено работно налягане в крайната точка от тръбопровода, което може да се изчисли по известна формула дадена в[6]. Друга достоверна методика, която е приложена за два изградени морски газопровода - „Северен поток” и „Син поток” е представена в [5].

Преди строителството на газопроводите се извършва геодезическо и геоложко проучване, а за целите на строителството на морските газопроводи се правят сеизмични и ехолотни измервания, подводни снимки, сонарни проучвания, вземане на проби от морското дъно. На базата на извършените измервания се създава динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура [2]. Газопроводът освен тръбите включва и компресорни станции. Тези станции се разполагат на сушата на определено разстояние. Диаметърът на тръбите и количеството на компресираният газ от своя страна оказват влияние на цената на компресорните станции. Полагане на тръбите върху морското дъно се извършва със специални тръбополагащи съдове. Изграждането на морски газопроводи е със скорост от 3-4 км/ден, което е по- бързо от аналогична строителна работата на сушата. Обикновено експлоатационният им живот е повече от 50 години, като направените инвестиции се възвръщат няколкократно за този период.

II. Нови газови коридори през Черно море

Коридор №

1. Иран-Армения-Грузия-Черно море- България(фиг.1)

Този газопровод може да бъде построен от находищата на газ в Иран до иранският град Тебриз. От град Тебриз трасето може да дублира това на съществуващият газопровод до арменският град Мегри и оттам до Грузия. Тръбата преминава през Черно море и стига до Българска територия. Идеята за такъв газов коридор е представена през 2016г.[7].

Коридор №2. Азербайджан-Грузия-Черно море- България (фиг.1)

По мнение на автора този газопровод може да бъде построен по съществуващото трасе на нефтопровода Баку- Супса и оттам през Черно море до България. Дължината на морската му част е близо 1200км. Това всъщност е част от „Пътят на коприната” (коридор Трасека), който включва важни за Р България транспортни трасета в Черноморския регион[4][8].  

Коридор №3. Туркменистан-Азербайджан-Грузия- Черно море-Румъния

Този газопровод е известен като „Бял поток”[9]. Неговата цел е пренос до 32 млрд. куб.м. газ годишно през Черно море до Румъния, като част от транспортираният газ може бъде доставян чрез отклонение до България.Фиг.1

Изграждането на нови транспортни коридори вкл. газови ще допълни съществуващите коридори в Черно море и ще доведе до нов етап от политическа и технологична гледна точка в търсенето на енергоизточници и модели на превоз [1].

 

Заключение

При сегашното ниво на науката и технологиите не е проблем изграждането на морски газопровод между Грузия и България. Новите газови коридори през Черно море ще задълбочат икономическото сътрудничество между държавите участници в тяхното строителство и тяхното реализиране ще превърне Р България в енергиен център на Балканския полуостров.

 

Литература 

[1] Ананиев С., Имат ли бъдеще „Зелените балкански коридори”, Железопътен и интермодален транспорт, брой 1, 2012

[2] Бабунска-Иванова Н., „Създаване на динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура”, Механика, Транспорт, Комуникации, том.13, брой 3/3, 2015

[3] Качаунов Т., А. Борисов, Взаимодействие между видовете транспорт, ВТУ “Т. Каблешков”, 2009

[4] Минчев Г., „Място на България в транспортните трасета в Черноморския регион”, Железопътен и интермодален транспорт брой 1, 2012

[5] Мутафчиев М., „Стационарен газодинамичен модел на процесите протичащи в газопроводите за природен газ”,  Механика, Транспорт, Комуникации, том.15, брой 3, 2017

[6] Тетельмин, В., В. Язев, „Нефтегазопроводы”, Москва, Сайнс- Пресс, 2008

[7] www.fmgnews.info/46789-novyy-besprecedentnyy-g azopr ovod-shelkovyy-put-iran-gruziya-evropa.html

[8] https://www.haqqin.az/news/54097

[9] http://www.white-stream.com

 

 

  • Етикети: Инфраструктура