Клъстер „Зелен товарен транспорт” ще развива интермодалните превози у нас


      Английска дума "клъстер" която може да се преведе пряко като "гнездо" или "грозд", се използва за означаване на територия или отрасъл, които извличат предимства от концентрацията на свързаните в тях фирми.
На 17 януари 2012г в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Сдружение с нестопанска цел КЗТТ клъстер „Зелен товарен транспорт” сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектното предложение BG161РО003-2.4.01-0031 - утвърждаване на клъстер „Зелен товарен транспорт” като фактор за развитието на интермодалния транспорт в България. Проектът е финансиран от оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007г. -2013г.


      Структура, членове, управление и координация

      Сдружението е с нестопанска цел и е основано през 2011 г., а после е регистрирано от Софийски градски съд на 9 февруари 2012 г. Предметът на дейност е насочен изключително към обединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България и съпътващите го дейности за предоставяне на качествени транспортни услуги, за изграждане на активни и делови отношения между секторните и допълващите се фирми в бранша, използване на обща специализирана инфраструктура, обмен на информация, кадри и техника. В клъстера участват ВТУ "Тодор Каблешков" и водещи фирми в транспортния сектор - "Еколоджистикс", която оперира интермодалния терминал на гара Яна край София, параходство БМФ и БРП, които държат интермодалните терминали в Бургас и Видин, големите автомобилни фирми СО МАТ и "Дискордиа", реномираните частни жп превозвачи "Ди Би Шенкер Рейл България", "БЖК" АД, "Булмаркет" и др. (виж таблицата). Фирмите в клъстера работят в най-важните от логистична гледна точка градове у нас, което дава възможност за пълно покритие на страната с модерни транспортни услуги. Намерението е да се разработи интегрирана платформа за комуникаця и консултаця за постигане на силна и конкурентна бизнес среда, популяризиране на интермодалността, на зелените транспортни коридори и повишаване на квалификацията на служителите на фирмите, които членуват в него.
      Интегрираната платформа се основава на три стълба, представени чрез пряка комуникация, използвайки медиите и чрез предоставянето на консултантски услуги. Благодарение на непрекъснатите иновационни процеси, осигуряване на пазарна информация и анализи ще се поддържа активен диалог между компаниите, техните клиенти и заинтересованите страни. Ще се осигурява ефективно партньорство между всички участници в клъстера, клиенти и заинтересовани страни, като им помага да представят профила си. Паралелно ще издига авторитета им сред влиятелни и ключови мениджъри, които вземат решенията.
      Клъстер „ЗТТ” ще работи съвместно с институциите на ЕС,  CER, UNIFE, ERFA, UIC, UIP, UITP - Транспортни министерства и други регулаторни органи, институции и т.н.  Управителите на инфраструктурата на железопътния транспорт, браншви организации в транспорта – НСБС, АБЖП, БАСАТ, товарните оператори, конструктори, логистични компании, производители и доставчици и други участници в процеса на товарен транспорт и логистика.
      Между представителите на КЗТТ съществуват реални бизнес отношения, които акцентират върху логистиката, железопътните и автомобилни превози, обслужването на интермодалния терминал в Ята и консултантски услуги. Изградени са отлични връзки с ВТУ „Тодор Каблешков”, който предостави безвъзмездна база за офис на сдружението, както и компетентна методическа и образователна помощ при постигането на намеренията.


      Стартигически цели и задачи

      Клъстерът трябва да се превърне във фактор за развитие на интермодалния транспорт у нас и да обедини усилията на всички фирми, които имат отношение към развитието на интермодалните превози за повишаване на конкурентноспособноста им.
      Той ще интегрира националните интермодални превози в международните мрежи, както и възможностите на българската транспортна система, за да се насърчаи използването на комбинирани форми на транспортна услуга.
Ще съчетава различните видове транспорт съвместно със съществуващите пристанищни, фериботни и вътрешни жп терминали, за да привлича транзитните превози и намали транспортните разходи за текущи неоптимални модални решения. Ще популяризира интермодалността и зелените транспортни коридори на национално и международно ниво.
      Ще изгражда единна транспортна верига между фериботните комплекси (железопътен във Варна и РоРо в Бургас) и българските черноморски контейнерни терминали със съществуващия частен вътрешен комбиниран терминал в София.
      В приоритетите е разширяване на пазарния обхват на фидерните и фериботни оператори към товаропотоци от трети страни, товари, превозвани с интермодален транспорт и консолидация в партньорски хъбове във вътрешността от и за трети страни с нови и различни видове товарни единици – непридружавани ремаркета, 45-футови контейнери, сменяеми надстройки и др.
      Сериозно внимание ще се обърне на консолидацията на товаропотоците на различните членове на клъстера и на техни партньори, включвайки ги в различни транспортни схеми - блок- влакови, комбинирани, хъб-до-хъб и врата-до–врата.
      Важен момент е постигането на взаимозаменяемост на фидерните и фериботни сервизи, както и създаването на директна връзка и общо ценообразуване от вътрешен терминал до вратата на клиента и обратно. Клъстерът реализира чрез икономиите, постигнати чрез обединението ценови равнища, които нито техните конкуренти, нито който и да самостоятелен участник би могъл да осъществи самостоятелно. Това ще даде конкурентно предимство.


      Начини и форми за постигане на целите 
 

       Логистичният сектор е тясно свързан с развитието на разнообразни аспекти от дейностите на партньорите в клъстера, които са с голямо влияние върху целия икономически сектор. Той е сравнително нов вид дейност и услуга в транспорта е, които не се предлагат в пълната им гама. Стоката предадена за превози, придобива качеството на товар и поражда три потока: материален, информационен, и документален. Логистиката трябва да ги овладее. Тя е активната страна и предлага алтернативи.
      Клъстерът стимулира сътрудничеството чрез иновации. От значение е бизнес средата. За да осигури участие в процеса на развитие на стратегията, всяка клъстерна инициатива трябва да има ръководен комитет, който се състои от представители на фирми, развойни иновационни организации и публични власти.
      Целите се постигат и чрез обобщаване на целевите пазари на транспортната услуга извън България, която е с транзитен потенциал през страната ни. Това се прави за членовете на клъстера и за целия български транспортен сектор като се използват съпоставителни маршрути, кръстосан стокообмен. Анализират се разрешителните режими, квотите от СЕМТ, липсата на директен достъп до пристанища, функционалните КПП-та и други ограничения.
      Логистичният клъстер е централно място за контакти на всички иновативни фирми, които се стремят да се изправят лице срещу лице с логистичните предизвикателства на бъдещето. Той търси износители, превозвачи и логистични фирми, които се стремят да се възползват от целия потенциал на логистиката чрез сътрудничество с иновативни фирми. Приоритетните дейности мотивират клъстерни фирми партньори да участват в съвместни проекти.и включват:
 • Популяризиране логистичната компетентност на фирмите.
 • Окрупняване на превози, намаляване броя на празните курсове.
 • По- ефективно планиране и комбиниране на превозите.
      Клъстер «ЗТТ» не се ограничава само с един сектор. Той обхваща всички фирми, които трябва да се справят със специфични логистични предизвикателства. Това е междуклъстерна инициатива, обслужваща двете страни - износители и логистични фирми. Новото  сдружение ще си сътрудничи и с други клъстери от различни икономически сектори в страната. Ще привлича международни експерти и ноу- хау, ще организира и провежда семинари и курсове за обучение на специалисти
      Ще се изгражда обща софтуерна и уеб базирана система, достъпна за всички членове, чрез която ще се обменя информация за товари, свободен транспортен капацитет в обратна посока (вагони, контейнери, ремаркета и др.), нови продукти и терминални услуги. Тя ще събира информация и ще я систематизира в лесни за анализиране товаропотоците. Става въпрос за обединяването на всички видове транспорт, от и за България, от и за съседните или трети държави, за главните търговски партньори, чиито транзит преминава или може да премине през страната ни. С предимство са понятни за сектора единици - ремаркета, вагони, FTLs- брой комплектни товари и т.н.


      Значение и предимства

      Работейки на принципа „иновации чрез сътрудничество“, клъстерите предлагат различни мерки в подкрепа на бизнеса. Те са така разработени, че да дават както краткосрочни, така и дългосрочни резултати. Крайната цел е фирмите от ЗТТ да бъдат добре подготвени за бъдещите предизвикателства към бизнеса.
      Развитието на предоставяните комплексни транспортни услуги, ще стимулира пазара, ще утвърди единни стандарти между участниците в него и възможност за допълнителни инвестиции, включително и в съвременни информационни и комуникационни системи за управление. Цялото развитие на бранша ще доведе до разкриване на нови устойчиви работни места при предоставянето на транспортни услуги. От друга страна ще се почувства нужда от подготовка на квалифицирани изпълнителски и управленчески кадри в терминалите и при предоставянето на комплексни спедиторски и логистични услуги.  
  


  • Етикети: Бизнес и сътрудничество