„БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ФОТОГРАФА”

ФОТОКОНКУРС

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Чрез фотографиите си участниците да покажат една различна гледна точка за българските железници и техните забележителности (експлоатационни, исторически, атракциони, природни, и други), което да способства за намиране на нови идеи и начини за представяне пред обществото на дейността им по обективен и ненакърняващ достойнството на служителите им начин.

Различното виждане на всеки участник може да спомогне да се представят неща, които в ежедневието си не виждаме и оценяваме.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

• В конкурса могат да участват както български, така и чуждестранни граждани. Участници, не навършили 18 години, могат да участват само с позволението на родител или законен попечител, което се отразява във формуляра за участие.

• Всеки може да участва с до 3 снимки, които да отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество.

• Фотосите да бъдат дигитални в JPEG формат с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi);

• Снимките трябва да са авторски

• Собствеността върху тях да не е прехвърлена, както и да не бъде предоставена на трети лица.

• Ако на снимката има заснети хора, те трябва да са съгласни на публикации с тяхното изображение. При предявяване на претенции от заснети лица преди приключване на конкурса, снимката не се допуска до участие или ако е допусната, се сваля от гласуване в момента на предявяването.

• Ако в по-късен етап от конкурса бъдат предявени претенции към съдържанието или собствеността на снимката от трети лица, авторът на фотографията носи пълната отговорност за удовлетворяване на потенциални искове и права към нея.

• Формулярът за участие и снимките се приемат само на посочения и-мейл: info@railwaymodel.eu, придружени с имената на автора, дата на раждане за лица до 18 години, кратко описание на изображението – име, година (месец) на заснемане, гара/ междугарие, локомотив/влак и други;

• Допускането до участие се наблюдава и контролира от специална комисия, създадена от организаторите за конкурса. Основните критерии за допускане до участие са условията за съдържанието и качеството на снимките, както и спазването на поставените от организаторите срокове.

• До участие в конкурса няма да бъдат допускани: участници, които не са спазили някое от условията на фотоконкурса, а именно:

1. Не са попълнили съгласно изискванията регистрационната форма.

2. Не са съгласни с общите условия.

3. Не са изпратили снимки, отговарящи на темата на конкурса.

4. Не са подали регистрационната форма в посочените срокове.

5. Не се допускат до участие снимки с неустановени или в последствие предявени права

6. Не се допускат до участие снимки неотговарящи на техническите изисквания.

7. Не се допускат до участие в конкурса снимки с порнографски характер или внушаващи насилие, национална, политическа, етническа и/или религиозна и расова нетърпимост. Също така няма да се допускат до конкурса снимки, които показват забранени от закона вещества или употребата им.

 Ако сте дисквалифициран участник, на адреса, от който сте изпратили снимките, ще получите следното съобщение “Не сте допуснат до участие”, като се цитира и причината. В страницата на Сдружение “ЖП Моделисти” ще бъде поместен само списък с лицата и снимките, които са допуснати до участие.

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАДИ

След изтичане на крайния срок за изпращане на фотографии, организаторите ще качат снимките на кандидатите в специално направена за целта интернет страница във Фейсбук. Гласуването ще се извършва в зависимост от броя на положителните гласове, получени от всяка една снимка. Събралата най- много одобрения ще стане снимка на публиката. Компетентно жури ще класира и ще определи наградата на журито и още една поощрителна награда. Основни критерии при оценяването ще бъдат: интерпретация на темата, оригиналност, иновативност, атрактивностr и артистичност.

1. Награда: уикенд пътуване с влак по избран маршрут и списание IRJ

2. Награда: платен достъп до Railpictures за 1 година и списание IRJ

3. Награда: посещение на Ремиза и списание IRJ

СПОРАЗУМЕНИЕ

В случай, че конкурсът се осуети в резултат на компютърен вирус, програмни грешки, злонамереност, неоторизирана интервенция от хакери, измама, технически проблеми или каквито и да било други причини, които нарушават или засягат администрирането на сайта или сигурността и справедливото провеждане на конкурса, Сдружение «ЖП Моделисти» си запазва правото, да дисквалифицират лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, и/или да анулира, прекрати, промени или временно да преустанови провеждането на Конкурса.

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса, съгласно Закона за защита на личните данни.

  • Етикети: Хоби