И железницата с подценени рискове

      Разбирането, че сме „остров на спокойствието” не кореспондираше с очевидните рискове и заплахи в условията на специфичния географски регион, погледнати през призмата на променения след 11 септември 2001г. свят.

      Учудване предизвиква  самодоволството, преливащо в некомпетентност на отговорни (и не толкова отговорни) длъжностни лица от правоохранителните служби, свързано с оценката на събития, при които са допуснати човешки жертви, причинени са материални загуби и щети, в резултат на извършено правонарушение. Умишленото омаловажаване на резултатите от отделните престъпни деяния, особено тези с висок обществен резонанс, поставят под съмнение институционалната стабилност и състояние на специализираните органи и служби за гарантиране на обществения ред и сигурност на страната, правата и свободите на гражданите. Липсата на информация до каква степен сме идентифицирали съществуващите рискове и предприели ли сме адекватни мерки за тяхното ограничаване и минимизиране по- скоро затвърждава казаното. Ценно време беше изгубено именно поради грешната оценка, че на наша територия е почти невъзможно извършването на терористичен акт с такива мащаби. Не липсваха и позиции от типа ”наясно сме с негативната ситуация, но ще му мислим когато стане„.

      В тази връзка ще подчертаем, че освен въздушния еднакво застрашени от международен и вътрешен тероризъм са железопътният, автобусният, речният и морският транспорт – техните превозни средства и инфраструктурни обекти. Подценяването на условията, гарантиращи позитивната среда за сигурност – периодичен анализ и оценка на състоянието, ефективно наблюдение и контрол на хора, багажи, товари и превозни средства, целенасочен пропускателен режим, ограничаване на нерегламентирания  достъп, изграждане и експлоатиране на съвременни технически системи, генерира потенциални рискове и заплахи.  Потенциалните човешки жертви и материални щети, формират отношение на несигурност и недоверие към държавните институции, създават икономически затруднения, заявяват бъдещи престъпни намерения.

      Терористичният акт в Бургас показа, че формалното отношение към мерките за ограничаване и противодействие на подобни деяния, както и контрола по тяхното изпълнение води винаги до последици с негативен характер за цялото общество.

      В съвременния свят реалностите и тенденциите, свързани с рисковете и заплахите за сигурността на отделни системи, поставят на едно от първите места железопътната инфраструктура и транспорт. Това обстоятелство се налага от обективни критерии, като вземем предвид специфичните функции на този транспорт  за превоз на хора, стоки и товари, обслужващите го строителни,техническ, комуникационни, енергийни  и други съоръжения, устройства и елементи. В резултат на това, обектите на железопътната инфраструктура и транспорт много често са възможна цел на заплахи от терористични прояви, престъпни посегателства и нарушения, застрашаващи безопасността на движение на подвижните влакови състави и неговия контрол . Оценката за значимостта на обектите от железопътната инфраструктура за функционирането и развитието на железопътния транспорт, като част от икономиката на страната, налага адекватно отношение на държавата и нейните органи, за гарантиране на нужните нива на сигурност и опазване на обществения ред в тях. С тази цел голяма част от обектите са включени в списъка на критичната инфраструктура на дтраната и са определени като стратегически.

      Подценяването и непознаването на факторите и условията, оказващи негативно влияние на средата за сигурност в този специфичен транспорт , станаха причина за извършването на много предизвикани аварии , катастрофи и терористични прояви, с големи финансови загуби и щети, и човешки жертви в страни от Европейския съюз и света.

      В резултат на това бяха дефинирани нови, по- високи изисквания за сигурност в обектите от железопътната инфраструктура, за да се осигури на пълноценната им защита, спокойствието, здравето и живота на пътниците и служебния персонал. Особено внимание се отдели за усъвършенстване дейността на органите и средствата за ранно предупреждение, за предотвратяване, недопускане и ограничаване на щети и жертви, независимо от влошената икономическа среда и ограничените финасови ресурси. През последните няколко години у нас, тези обстоятелства като че ли останаха встрани от реално дефинираните приоритети, гарантиращи надеждна среда за сигурност в различните критични  инфраструктурни обекти.

      Това налага необходимостта от  подобряването и поддържането на средата за сигурност, в обектите от железопътната инфраструктура на страната ни. За предотвратяването и ограничаването на всички тези реални въздействия е важно да се знаят, прилагат и развиват мерките за защита сигурността на железопътния транспорт, приети като стандартни изисквания. Анализът и оценката на специфичните условия, в които функционира железопътния транспорт определят уязвимостта им при заплахи от аварии, катастрофи, терористични прояви и други престъпления или природни стихии и бедствия.

      Ето защо е необходимо да се преустановят провежданите до момента „дискусии между специалисти с медиен характер” и да се предприемат реални действия за обсъждане и прилагане на мерки от превантивен характер , за съвременна защита на обектите от железопътната инфраструктура в страната . Наложително е разработването и прилагането на комплексни мерки за превенция, свързани с реализирането на функциите за ранно предупреждение  на правоохранителните служби, с цел подобряване средата за сигурност като дефинират намаляването и ограничаването на потенциалните жертви, наранявания и щети .

      Нужна е правилна оценка на причините и условията, които подпомагат извършването на престъпления като: 

• съществуващи райони с нерегламентирани обекти в непосредствена близост  до съоръжения и елементи от железопътната инфраструктура ;

• липсата на заграждения и системи за ефективен пропускателен режим, за възпрепятстване на нерегламентирания достъп до обекти и съоръжения на жп инфраструктура ;

• отсъствието на системност и целенасоченост в изграждането на технически системи за наблюдение и контрол на лица с рисково повдение ;

• наличието на много безстопанствени сгради, помещения и съоръжения от жп инфраструктура ;

• нерационалният подход в дейността по охраната на опасни товари и нейния контрол;

• недостатъчната база за прилагане на технически системи и съоръжения за охрана на обекти от жп инфраструктура ;

• неефективен административен контрол от ръководствата на част от железопътните транспортни компании ;

• ограниченият човешки и материален ресурс на правохранителните служби с компетенции за опазване на реда в железопътния транспорт, представлява основен фактор за планиране и изпълнение на съответстващи мерки за отстраняването им.

      Като имаме предвид своевременното идентифициране на заплахите от терористични прояви в обектите от железопътната инфраструктура и транспорт, за да се планират, организират и изпълнят адекватни мерки за ефективното им противодействие, е задължително всяка година да се изготвя доклад от компетентните структури за нивото на средата за сигурност. Това обстоятелство ще позволи, както на правоохранителните органи, така и на службите за сигурност в железопътните транспортни компании да установяват реалните заплахи за средата на сигурност в него, да  реагират съобразно предоставените им от закона правомощия и да сезират ръководните фактори в министерствата и ведомствата, за да предприемат правилни управленски решения.

      Поставянето на превантивната дейност за опазване на обществения ред в железопътния транспорт в приоритетна позиция е първата и най – важна стъпка. Включването в една система на разнообразни органи, служби, организации с компетенции или ангажименти в обектите от железопътната инфраструктура и усъвършенстване формите им на дейност, гарантира своевременното установяване на причини и условия за извършване на правонарушения, както и целенасоченото им отстраняване. 

      Усъвършенстването на законовата и подзаконова нормативна база, свързани с функционирането на правоохранителните служби и мерките за защита на железопътната инфраструктура съставляват важна позиция в това направление . Ежедневните кражби, повреждания и унищожавания на важни за сигурността и безопасността на железния път и движение елементи и съоръжения, налагат необходимостта от целенасочени мерки , включително промяна на правни норми от глава „Престъпления срещу транспорта „от Наказателния кодекс, с цел завишаване на отговорността. Поставянето на нерегламентирани предмети върху релсите, отнемането, повреждането или унищожаването на отделни елемент , съоръжения, модули или системи , съставна част от железния път, подвижния влаков състав или други обслужващи ги подсистеми, прекъсва напълно изградения технологичен процес. В резултат стават различни произшествия  - дерайлиране или разкъсване на влакови състави, нефункционираща сигнализация , движение на реално технически неизправни подвижни влакови състави, липса на диспечерска сигнализация,  комуникационна техника и други . Всичко това води до непосредствена заплаха и риск за сигурното и безопасно функциониране на железопътния транспорт.

      Спешна е необходимостта от актуализиране и регламентиране на стратегическите обекти от железопътния транспорт, които са част и от критичната инфраструктура на страната и организиране на реалната им охрана и защита , каквато в момента липсва. Отсъствието на полицейска охрана в тези обекти създава предпоставки за престъпни посегателства на част от изграждащите ги съоръжения и елементи и ги поставя в рискови условия за ефективната им експлоатация.

      Комплексният анализ и преоценката на критериите за охрана с полицейски сили, на обектите от железопътната инфраструктура се налагат и в контекста на съвременните заплахи от терористични прояви. Активното участие на български военни подразделения и звена от правоохранителни служби в различни мироопазващи мисии, транзитиращите през страната ни партньорски сили и средства с военен характер, непосредствено или косвено насочват вниманието на екстремистки формирования към организиране и извършване на противоправни действия.

      Извършваните в различни точки на света атентати, категорично сочат като главна цел обектите от железопътната инфраструктура – гари, метростанции и други. За повишаване на ефективността на полицейската дейност за охрана на гари и метростанции, места с концентрация на хора е задължително поетапно въвеждане и последващо пълноценно използване на съвременните методики и достижения на кинологията. Осигуряването на условия за ефективна работа със служебни кучета, категоризирани в различни профили , дават възможност за провеждане на целенасочени действия за охрана на обслужваните обекти , установяване и изземване на одорологични следи, издирване и локализиране на наркотични вещества и техните производни, както и на взривни вещества и производните им.

      Завишаване и промяна на критериите на прилагания модел на пропускателен режим в железопътните гари и други обекти ще позволи ограничаване на достъпа на лица, превозни средства, предмети и вещества , представляващи заплаха за сигурността и обществения ред в тези райони. Освен усъвършенстване на правилата е необходимо и въвеждане на технически съоръжения – контролни пунктове, скенери , комплексна система за видеонаблюдение, сигнално – охранителна техника. Тези изисквания трябва да се превърнат в постоянен и целенасочен процес за всички субекти на железопътния транспорт – инфраструктура и превозвачи.

      Активното прилагане на ефективен административен контрол от ръководствата на железопътните компании е мощен фактор за предотвратяване на причини и условия, благоприятстващи извършването на правонарушения. Това направление следва да бъде приоритет в дейността на ръководните служители от всички нива.

       Извършването на организационни промени за ефективното прилагане на възложените от закона функции на службите за опазване на обществения ред в железопътния транспорт, създава условия за оптимално въздействие на средата за сигурност и преодоляване на съществуващи рискове и заплахи . Пасивното поведение и рестриктивните мерки от компетентните органи, за ограничаване потенциала на правоохранителните служби за опазване на реда в железопътния транспорт по никакъв начин не благоприятстват за подобряване на средата за сигурност, безопасността , здравето и живота на гражданите и хората, които работят в жп транспорта.  Драстичните съкращения , намалената численост на състава по опазване на обществения ред в обслужваните обекти, незадоволителното техническо обезпечаване, катализират условия за дебалансиране и обезличаване на правоохранителната дейност, насочена към  предотвратяване на нарушения и престъпления. В тази връзка е належащо актуализирането на числеността на силите и средствата, непосредствено ангажирани с опазване на обществения ред в железопътния транспорт.

      Усъвършенстването на формите и изграждане на системност при обучението на човешкия ресурс от железопътните компании и органите за сигурност и опазване на обществения ред в жп транспорт, за действие при извънредни ситуации – природни бедствия, жп катастрофи и аварии, въоръжени нападения или терористични актове, предполага правилния избор на разумни действия, ограничаване броя на пострадалите лица, размера на щетите и техния мащаб.

      Дейността на частните фирми за охранителна дейност по железопътната инфраструктура, се отразява до голяма степен върху ефективността на изпълняваните полицейските служители по опазване на обществения ред задачи. Осъществяването на ефективен контрол спрямо във фирмите, регистрирани по Закона за частната охранителна дейност, и прилагането на различни форми за взаимодействие с тях са изключително важни за цялостното осъществяване на функциите по опазване на обществения ред в железопътния транспорт .

      Развитието на съвременната транспортна мрежа на столицата за следващите  години налага разрастването на възможностите за осъществяване на превоз чрез използване релсовия път, извън случаите на движението на трамваи – градски и крайградски железопътни станции, свързани с линиите на Метрополитена. Естествената технологична връзка и непосредствен контакт на железопътните линии на Метрополитена с тези от железопътната инфраструктура , предопределя необходимостта от изграждане на единна организация  за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността в прилежащите обекти и съоръжения, разглеждайки ги като части от едно цяло. В тази връзка е време да се вземе отговорно решение от компетентните органи.

      Реалната оценка на причините и условията , способстващи извършването на престъпления и нарушения и реализиране на дейности по отстраняването им , съчетани с усъвършенстване на организацията, подчертават основните насоки за ефективно опазване на обществения ред в железопътния транспорт и  инфраструктура.

      В тази връзка могат да се направят конкретни предложения :

• Прецизиране и изменение на законови и подзаконови нормативни актове за реализиране на съществуващия потенциал на полицейските органи за защита на жп инфраструктура;

• Изготвяне на анализ за рисковете и заплахите към средата на сигурност в железопътната инфраструктура и планиране на стратегии и мерки за ограничаването им;

• Прецизиране и определяне  на стратегическите обекти от железопътната инфраструктура и изпълнение на действия за реалната им защита;

• Предприемане и прилагане на механизъм за защита на имуществото и гражданите от железопътните транспортни компании, като допълнение на част от функциите на правоохранителните служби   - физическа охрана, технически средства – заграждения, системи за ефективен пропускателен режим, сигнално – охранителна техника, разширяване на системата за видеонаблюдение, скенери за проверка на вещи и лица и др.;

• Усъвършенстване на административния контрол на транспортните компании;

• Систематизиране и усъвършенстване на формите за обучение на хората с компетенции в жп транспорта за действия при извънредни ситуации  – природни бедствия, жп катастрофи и аварии, въоръжени нападения или терористични актове;

• Разширяване основата и разнообразието на формите за превантивна дейност от полицейските органи в железопътния транспорт ;

• На база изготвените анализи, да се прецени възможността от повишаване потенциала на полицейските органи с функции, свързани с опазване на обществения ред, противодействие на престъпността (включително организираната престъпност), пожарна безопасност и защита на населението в обектите на железопътния транспорт.

  • Етикети: Бизнес и сътрудничество