ЕИБ и ЕК стартират нова концепция за финансиране на инфраструктурата

      В края на октомври 2012 г., Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК) стартираха нова концепция за сътрудничество в пилотната фаза на проекта „Облигационен заем за изпълнение на проекти”, чрез който инфраструктурните проекти в страните членки ще бъдат финансирани до 2020 г. Тя е насочена към съживяване на капиталовите пазари като до 2020 г. ще се финансират 2 трилиона евро в големи европейски проекти в областта на транспорта, енергетиката и информационните технологии.
       Проектът започна през лятото на 2012 г. и включва проверка на концепцията на текущата финансова рамка, която обхваща периода 2007 - 2013 г., преди стартиране на следващата финансова рамка и прилагането на  Механизма за свързаност на Европа. Осъществява се от Европейската инвестиционна банка и е насочен към:
• стимулиране на стратегически инфраструктурни инвестиции на ЕС
• активиране на допълнителен източник на финансиране от неизползван ресурс на капиталовите пазари.
      По този начин ще бъдат финансирани инфраструктурните проекти чрез пренасочване на неизползвани средства в размер на 230 милиона евро (от които 210 милиона евро са предназначени за транспортни и енергийни мрежи). За целия период ЕИБ трябва да предостави финансиране на инфраструктурни проекти за повече от 4 млрд. евро, във въпросните сектори.
      "Ние предлагаме решения, които подкрепят дългосрочния устойчив икономически ръст в ЕС. Инициативата "Облигационен Заем за изпълнение на проекти” е важен елемент в плана за растеж на Общността. Това е иновационен подход, който предоставя възможност за привличане на частни инвестиции в инфраструктурата. Така се повишава конкурентоспособността и се помага за стимулиране на растежа и създаването на работни места.  Всяко едно евро, насочвано от бюджета на ЕС в инициативата "Заем за изпълнение на проекти”, може да генерира около 20 евро чрез инвестиции в инфраструктура", заяви заместник- председателят на Европейската комисия Оли Рен.
      На практика, този проект се стреми да привлече институционални инвеститори със стабилен финансов потенциал, и да подкрепи разпределението на средствата за проекти, като форма за финансиране на завършването им. Но избраният подход не означава заменянето на други източници на финансиране като субсидии. И не се намесва в предишните фази за финансиране като предпроектни проучвания, оценка или поръчки, където се използват субсидии в голям мащаб. 
      Жизнеспособни инфраструктурни проекти, които са допустими за финансиране от TEN-T политики могат да се възползват от тази инициатива. Например, ако инфраструктурен проект за рехабилитация и модернизация на железопътна линия се планира от група дружества (спонсори) и получи подкрепата на държавните институции.  Също така спонсорите могат да осигурят собствен капитал и да вземат заеми от акционерите на проектната компания.  Останалото финансиране има възможност да се осигури от компанията, която е поела проектирането. Най-често това става под формата на банков заем. Вместо да се използва традиционното банково кредитиране може да се повиши и основният дълг чрез облигациионни емисии за проекти. Така инвеститорите ще закупят облигациите ако бъде постигнат съответният инвестиционен кредитен рейтинг.
      Инициативата "Облигационен заем за изпълнение на проекти” е разработена, за да се даде възможност на организаторите и възложителите на един инфраструктурен проект да привличат допълнително частно финансиране чрез институционални инвеститори, застрахователни дружества и други фондове.  Облигациите ще се издават от изготвящите проектите компании, а не от ЕИБ или на държавите- членки. Банката ще им отпусне заем или ще гарантира като презумпцията е да се повиши вероятността за своевременното погасяване на главницата и лихвата за притежателите на облигации. Ще установи изграждането, финансирането и експлоатацията на съответния инфраструктурен проект. Инструментът ще обхваща всички свързани с проекта рискове, както и всяко друго финансиране на дефицита от периода на строителство. Този модел за финансиране на инфраструктурните проекти ще увеличи възможностите за финансиране от частния сектор.

 
  • Етикети: Инфраструктура