Оперативната съвместимост – приоритет за интегрираната европейска железница

     
       Защо е необходима?

      Държавите-членки са отговорни да осигуряват спазването на изискванията за безопасност и правила за защита на потребителите, приложими към железопътните мрежи по време на проектирането, изграждането и експлоатацията на жп системата [2]. Съществуват големи различия между националните норми, както и между вътрешните правила и технически спецификации, които железниците прилагат, доколкото те съдържат техники, които са специфични за националните индустрии и предписват различни размери и устройства, както и специални характеристики. Това не позволява влаковете да се движат безпрепятствено по цялата мрежа на Общността. С течение на времето тази ситуация е създала много тесни връзки между националните железопътни индустрии и националните железници, което е в ущърб на истинското отваряне на пазарите. За да се повиши тяхната конкурентоспособност на световно равнище, тези индустрии се нуждаят от открит конкурентен европейски пазар [1]. Редица проучвания, проведени в рамките на Европейския съюз показват, че хармонизирането на използваните процедури  и правила, както и обвързаността на информационните и комуникационните системи на отделните железопътни администрации са по- ефективни отколкото например мерки, засягащи рамката за определяне на габарита на инфраструктурата. Всичко изброено дотук налага да се дефинират основни съществени изисквания за цялата Общност, които ще са валидни за ТЕЖПМ.
 
       Каква е същността и задачите й?

       Оперативна съвместимост е способността на ТЕЖПМ да позволява безопасното и непрекъснато движение на влакове, които постигат необходимите нива на работа за тези линии. Тази способност се основава на всички регулаторни, технически и операционни условия, които трябва да бъдат спазени за удовлетворяване на съществените изисквания, предявявани към системата [1,2,3].
       Ако вземем предвид обхвата и сложността на ТЕЖПМ се оказва, че тя трябва да се разбие на подсистеми. За всяка са нужни специфични изисквания и да се определят техническите спецификации за цялата Общност и по- специално във връзка със съставните части и взаимодействието им. Така ще се постигне уеднаквяването на съществените изисквания.

      Съществени изисквания

      Съществени изисквания са всички условия, които трябва да бъдат спазени от ТЕЖПМ, подсистемите и съставните елементи на оперативна съвместимост, включително взаимодействието между тях.
      Съществените изисквания, които могат да повлияят върху техническите характеристики на съставните елементи на оперативна съвместимост и подсистемите, са:
* сигурност;
* надеждност и годност;
* опазване здравето на хората;
* защита на околната среда;
* техническа съвместимост.
Всяка подсистема се обхваща от техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС). Където е необходимо, особено при разглеждане на отделни линии, подвижен състав или за решаване на определени въпроси на оперативната съвместимост, една подсистема може да се разглежда от няколко ТСОС.

       Техническа спецификация за оперативна  съвместимост

       Техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) са спецификациите, на които трябва да отговаря всяка една подсистема или част от kes, за да удовлетвори основните изисквания и осигури оперативната съвместимост на ТЕЖПМ. За постигане целите на оперативната съвместимост всяка ТСОС трябва да решава следните задачи:
• Да посочва обхвата, за който е предвидена (част от мрежа или подвижен състав, подсистеми или части от подсистеми);
• Да определя съществените изисквания за съответната подсистема и взаимодействието й с други подсистеми;
• Да установи функционалните и технически спецификации, на които трябва да отговаря подсистемата и взаимодействието й с други подсистеми. Ако е необходимо, тези спецификации могат да варират в зависимост от предназначението на подсистемата, например от категориите линии, центровете, подвижния състав и др.;
• Да определи съставните елементи на оперативната съвместимост и интерфейсите, които трябва да бъдат обхванати от европейските спецификации, включително европейските стандарти, необходими за постигане на оперативна съвместимост вътре в ТЕЖПМ;
• Да определи за всеки отделен случай процедурите за оценка на съвместимостта и годността за употреба на съответната подсистема;
• Да укаже стратегията за прилагане на ТСОС, като е необходимо да се специфицират етапите, през които ще се премине, за да се направи постепенен преход от съществуващото положение до окончателното състояние, при което прилагането на ТСОС ще стане правило;
• Да посочи професионалната квалификация на съответния персонал и условията за безопасност и опазване на здравето на работното място, необходими за функциониране и поддържане на съответната подсистема, както и за прилагане на ТСОС.
      Всяка ТСОС се създава на базата на съществуваща подсистема, като определя една система – цел, която да бъде постигната постепенно, в разумен период от време. Аналогично, постепенното приемане на отделните ТСОС и съобразяването с тях ще доведе до постигане на оперативна съвместимост за цялата ТЕЖПМ. Те трябва така да бъдат изготвени, че да запазят съвместимостта между железопътните системи на отделните държави- членки. Правилата за прилагане на елементите на ТСОС се прилагат за всеки отделен случай. В същото време ТСОС не трябва да бъдат пречка за решенията на отделните държави-членки относно използването на инфраструктурата и подвижния състав, които не са обхванати от ТСОС.
Всяка ТСОС съдържа:
1. Въведение с технически и географски обхват;
2. Определяне на подсистемата;
3. Съществените изисквания и връзките й с другите подсистеми;
4. Характеристика на подсистемата:
4.1. Функционални и технически спецификации на подсистемата;
4.2. Функционални и технически спецификации на интерфейсите с други ТСОС;
4.3. Препратки към технически спецификации, фишове на Международния съюз на железниците (UIC), национални стандарти и други документи, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти;
4.4. Правила за експлоатация, поддържане, професионални квалификации, здраве и безопасност при работа;
4.5. Специфични изисквания за опазване на околната среда съобразно особеностите при експлоатацията на подсистемата;
4.6. Регистриране на инфраструктурата и подвижния състав;
5. Съставните части на подсистемата във връзка с оперативната съвместимост;
6. Оценка на съответствието или годността на съставните части и проверка на подсистемата;
7. Изпълнение:
7.1. Стратегия – диференциация на новия подвижен състав, обновяване и модернизиране на съществуващия;
7.2. Двустранни и многостранни споразумения;
7.3. График за развитието на ТСОС;
7.4. Пускане в експлоатация;
7.5. Специфични случаи.
ТСОС могат да не се прилагат:
• При заварени проекти на нови или при модернизация на съществуващи железопътни линии, както и за всякакви съставни елементи, когато проектите са в напреднал етап на развитие или са в процес на изпълнение в момента на обнародване на тези ТСОС;
• При проект за подновяване или модернизация на съществуваща линия, когато строителният габарит, натоварването, междурелсовото разстояние или напрежението на електрическата мрежа по ТСОС не са съвместими с тези на съществуващата линия;
• При предложено подновяване, удължаване или модернизация на съществуваща линия, когато прилагането на тези ТСОС може да навреди на стопанския ефект от тях или да доведе до стопанска непоносимост;
• При предложено подновяване, удължаване или модернизация на съществуваща линия, когато прилагането на тези ТСОС ще повлияе на съвместимостта на националната железопътна система;
• При произшествие или природно бедствие, когато условията за бързо възстановяване на железопътната мрежа не позволяват частично или пълно прилагане на съответните ТСОС поради икономически или технически съображения;
• За вагони, движещи се от или за страни, чието междурелсие е различно от това на основната национална и трансевропейската железопътна мрежа. 

      
      Характерни подсистеми

      
За осъществяване на оперативна съвместимост на националната железопътна система и с оглед включването й като част от ТЕЖПМ тя се разделя на подсистеми, като за всяка една се определят специфични съществени изисквания [4]. За тази цел държавата- членка предприема всички необходими мерки, за да осигури пускането в експлоатация на тези подсистеми само, ако те са проектирани, изградени и инсталирани по такъв начин, че да удовлетворят касаещите ги съществени изисквания при интегрирането им в ТЕЖПМ.
      По- специално се проверяват:
• Съвместимостта на тези подсистеми със системата в която те се интегрират;
• Безопасното интегриране на тези подсистеми в съответствие с Директива 2004/49/EC.
Подсистемите към трансевропейската железопътна система са:
1. Трансевропейска Конвенционална Железопътна Система (ТЕКЖПС);
2. Трансевропейска Високоскоростна Железопътна Система (ТЕВСЖПС).
ТЕКЖПС от своя страна може да бъде разделена на следните категории:
• Линии, предназначени за пътнически услуги;
• Линии, предназначени за смесени превози (пътнически и товарни);
• Линии, специално предназначени или модернизирани за услуги за товарни превози;
• Пътнически центрове;
• Товарни центрове, включително терминали за връзка между различни видове транспорт;
• Линии, свързващи изброените компоненти.
       Тази инфраструктура включва управление на трафика, системи за следене и навигационни системи: технически устройства за обработка на данни и телекомуникации, предназначени за пътнически услуги на дълги разстояния и услуги за товарни превози по мрежата за гарантиране на безопасно и хармонично функциониране на мрежата и ефективно управление на трафика.
       Подвижният състав включва целия състав, който се очаква да пътува по цялата или по част от ТЕКЖПС. Към него се числят:
• Самоходни термични или електрически влакове;

• Пътн ически вагони;
• Товарни вагони, включително подвижен състав, предназначен за превозване на камиони;
• Мобилното оборудване (сваляеми от пътя возила) за изграждане и поддръжка на инфраструктурата.
• Всяка една от изброените категории се разделя на:
• Подвижен състав за международна употреба;
• Подвижен състав за вътрешна употреба.
Всяка държава членка изгражда е-регистър на подвижния състав, който   присъединява към  европейски виртуален с цел въвеждане в експлоатация и проверка техническото състояние на возилата в реално време.
 
      Качеството на железопътните услуги в Европа зависи от отличната съвместимост на характеристиките на инфраструктурата и на подвижния състав. Нивото на функциониране, безопасността, качеството на услугата и стойността й зависят от тази съвместимост.
ТЕКЖПС се разделя на подсистеми, включени към области от следния характер:
• Структурен характер:
& amp; lt; span style="font-family: verdana,geneva; font-size: small;"> Инфраструктура – релси, стрелки, инженерни съоръжения (мостове, тунели и др.), съответната гарова инфраструктура (перони, зони за достъп, включително нуждите на лица с ограничена подвижност и др.), обезопасяващото и предпазно оборудване;
 Енергия - електрифициращата система, включително въздушните контактни линии и системата за измерване на консумацията на електрическа енергия по железопътната линия.
 Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия - цялото оборудване по железопътната линия, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение в мрежата.
 Бордови контрол, управление и сигнализация - цялото оборудване на борда, необходимо за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на влакове, допуснати за движение в мрежата.
 Подвижен състав - структура, системи за управление и контрол за всички влакови съоръжения, токоприемници, тягови единици и единици за преобразуване на енергия, бордово оборудване за измерване на потреблението на електроенергия, спирачни механизми, съединителни и двигателни механизми (талиги, оси и т.н.) и окачване, врати, интерфейси (за водача, персонала на борда на влака и пътниците, включително за нуждите на лица с ограничена подвижност), пасивни или активни обезопасяващи устройства и принадлежности за опазване здравето на пътниците и персонала на влака.
• Функционален характер:
 Експлоатация и управление на движението - процедурите и съответното оборудване, които позволяват съгласувана експлоатация на различните структурни подсистеми както в режим на нормална работа, така и при влошени условия, включително композиране и управление на влак, планиране и управление на трафик.

 Поддръжка - процедурите, съответното оборудване, логистичните центрове за дейности по поддръжката и запасите, които дават възможност да се извършва задължителната корективна и превантивна поддръжка за осигуряване на оперативната съвместимост на железопътната система и за гарантиране на изискваните резултати.“
 Телематични приложения, състоят се от два елемента:
* приложения за пътнически услуги, включително системи, осигуряващи информация за пътниците преди и по време на пътуването - системи за резервация и плащане, управление на багажа и управление на връзките между влаковете и връзките им с други видове транспорт;
* приложения за услуги за превоз на товари, включително информационни системи (контрол в реално време на товарите и влаковете), системи за композиране и разпределение, системи за резервации, плащане и фактуриране, управление на връзките с други видове транспорт и създаване на електронни придружителни документи.

       ТЕВСЖПС включва:
 Специално изградени или модернизирани високоскоростни линии за скорости 200 и над 200 km/h. Тази инфраструктура обхваща и управление на трафика, системи за следене и навигационни системи: технически устройства за обработка на данни и телекомуникации, предназначени за пътнически услуги по тези линии. Това гарантира безопасно и хармонично функциониране на мрежата и ефективно управление на трафика.
 Подвижен състав – включва влакове, предназначени да се движат по високоскоростни железопътни линии и позволяващи скорости над 200 km/h при подходящи условия, съвместими с нивото на функциониране на тези линии.
      
       Качеството на железопътните услуги в Европа зависи от съвместимостта на характеристиките на инфраструктурата и тези на подвижния състав. Нивото на функциониране, безопасността, качеството на услугата и стойността зависят от тази съвместимост. 
 

      Всяка държава- членка проверява при пускането им в експлоатация и на равни интервали след това дали експлоатацията и поддържането на подсистемите съответства на съществените изисквания, отнасящи се до тях. В случай на подновяване или модеризация управляващият железопътната инфраструктура или железопътното предприятие изпраща на заинтересованата държава досие, съдържащо описание на проекта. Държавата разглежда досието и като вземе предвид посочената в съответно приложимата ТСОС стратегия за изпълнение, решава дали размерът на работите налага необходимостта от ново разрешение за пускане в експлоатация. Това разрешение за пускане в експлоатация се изисква всеки път, когато нивото на безопасност може да се повлияе от предвидените работи.
      Държавата- членка осигурява ежегодното публикуване и актуализиране на регистри на инфраструктурата и подвижния състав. Тези регистри посочват основните характеристики и параметри на всяка една съставна подсистема или част от подсистема и тяхното съответствие с характеристиките, определени в прилолжимите ТСОС. За тази цел всяка ТСОС посочва точно каква информация трябва да се включва в регистрите за инфраструктурата и подвижния състав. Копие от тези регистри се изпраща на заинтересованите държави и на смесения представителен орган и се прави публично достояние.
      На база на предоставената информация от държавите- членки, техническата документация от професионалисти и текстовете на съответните международни документи, смесеният представителен орган разработва проект на референтна система от технически правила, които осигуряват общоприетото ниво на оперативна съвместимост на ТЕЖПМ. Комитетът разглежда този проект и решава дали той може да представлява референтна система до приемането на ТСОС. След приемането на гореспоменатата референтна система, държавите информират Комитета за намерението си за приемането на каквито и да било национални разпоредби или разработването на всякакви проекти на тяхна територия, които се отклоняват от референтната система. Всяко едно решение по отношение оценка на сьответствието или годността за употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост, проверката на подсистеми, съставляващи ТЕКЖПС, респективно ТЕВСЖПС, трябва да разясни подробно причините, на които се базира. То се представя възможно най- бързо на заинтересованите страни заедно с посочване на средствата за съдебна защита съгласно действащото законодателство в съответната държава, както и за сроковете за прилагане на такива средства за съдебна защита. Държавите приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за да приведат законодателството си  в съответствие с действащите Директиви, с изключение на конкретните разпоредби за отделните ТСОС, които ще се прилагат в съответствие с  конкретните уговорки за всяка една ТСОС. Те незабавно информират за това Комисията.
Когато държавите приемат тези мерки, в тях се отбелязва позоваването на съответните Директиви или то се прилага към тях при официалното им обнародване. Начините, по които се прави позоваването, се определят от самите държави.  
< strong>& amp; amp; amp; lt; strong>
  • Етикети: Инфраструктура