Законови авантюри

         Подготвяната промяна в Закона за железопътния транспорт е на път да се окаже в противоречие с европейските директиви, наложените практики и да послужи за основа на нелоялна конкуренция. Става въпрос за предложението за изменение на чл. 10 от ЗЖТ, с което да се дава възможност управителят на железопътната инфраструктура да е и железопътен превозвач.

         В отговор на предложения законопроект няколко браншови организации, между които Асоциацията на железопътните превозвачи и интермодални оператори и Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика, изпратиха възразителни становища. Мотивите се основават на факта, че съгласно действащото българското законодателство, хармонизирано с европейските директиви, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е издало до октомври 2012 г. дванадесет лиценза на железопътни предприятия. Две от тях, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са дружества под шапката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а едно е със статут на държавно предприятие – ДП “Транспортно строителство и възстановяване”. И трите компании оперират със собствен и нает тягов подвижен състав, и осигуряват три различни вида превози - на товари (“БДЖ – Товарни превози”), на пътници (“БДЖ – Пътнически превози” ЕООД) и специализирани превози на механизация и материали за строителство, ремонт и поддръжка на железопътната инфраструктура (ДП “Транспортно строителство и възстановяване”). С това държавата покрива целият спектър от дейности, които могат да извършват лицензираните железопътни превозвачи, според българското и европейско законодателство, като е собственик на 25 процента от общия брой лицензирани железопътни превозвачи у нас.

         Създаденото през 2002 г. Държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура” управлява железопътната инфраструктура в цялата страна, съобразявайки се с разпоредбите на Директива 91/440/ЕИО и Директива 2001/12/ЕО за осигуряване на независим и недискриминационен статут при предоставянето на железопътни транспортни услуги. Основните дейности на предприятието са осигуряването и използването на железопътната инфраструктура от лицензирани железопътни превозвачи, за което ДП НКЖИ събира инфраструктурни такси в размер определен от Министерския съвет, и извършването на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура. Съгласно Раздел ІІІ, чл. 7 на  Директива 91/440/ЕИО и промяната му с Директива 2001/12/ЕО, държавите-членки предприемат необходимите мерки за развитието на националните си железопътни инфраструктури. И двете основни за компанията дейности, които са пряко свързани с развитието на железопътната инфраструктура се извършват частично или се прилагат в противоречие с европейското законодателство, като това особено ясно се вижда при реализацията на предвидените за извършване дейности по ремонт и поддръжка на железопътната инфраструктура.

         Така възникват редица въпроси, засягащи наличието на извършени от страна на държавата анализи на пазара на железопътни услуги и техните резултати, предвидените механизми за обществено регулиране на пазара, за да се осигури независим статут на жп превозвачите, както и идеята да се лицензира още един държавен превозвач, независимо че в момента съществуват три лицензирани държавни железопътни предприятия.

  • Етикети: Превозвачи и оператори