Стратегията за човешки ресурси не търпи отлагане

Стратегията за човешки ресурси не търпи отлагане

      Транспортният сектор на България играе изключително важна роля за повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Той е важен фактор за нормалното и ефективно функциониране на бизнеса. Това се определя от факта, че той свързва производството с потреблението. Няма друг отрасъл на стопанството, който да е свързан с толкова тесни и многообразни връзки с всички останали отрасли, както транспорта. Секторът също така играе ключова роля за развитието на всяко модерно общество, превръщайки се в средство, а не в цел на икономическото развитие и предварително условие за постигане  на социална и регионална кохезия.