Оценка на конкурентоспособността на морския транспорт в условията на глобалната икономика


Резюме

Водният транспорт е най-евтиният вид транспорт и най-пълно отговаря на екологичните изисквания, поради което на него се пада най-голям дял транспортирани товари както в световен, така и в европейски и национален план. Повече от половината внос и износ преминава през морските и речните пристанища. Водният транспорт предоставя значителни възможности, свързани с повишаване на ефективността и подобряване на екологичните показатели. Значението, което имат морските пространства за социално- икономическото развитие на Европа, налага съгласуването на целите на транспортната политика с тези на интегрираната морска политика за Европейския съюз.

Европейската комисия въведе план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери който представлява концепция за разширяване на вътрешния пазар, така че да обхване и морския транспорт в рамките на ЕС чрез премахване или опростяване на административните процедури в рамките на ЕС, като целта е този вид транспорт да се направи по-привлекателен, по- ефективен и по- конкурентен, като в същото време се минимизират вредните въздействия върху околната среда. Нещо повече Европейският съюз в Бялата книга за транспорта извежда необходимостта от приоритетното му развитие и провежда специални политики за стимулирането му. 

Изложение

Последните насоки на европейската транспортна политика са подчинени на изграждане на устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности, която да е напълноинтегрирана и конкурентоспособна, т.е. целта е постигане на "по- зелен" транспорт.

Ефективността на пристанищата има значително влияние върху конкурентоспособността на европейската икономика, като проблемите на достъпа и обработката на корабите оскъпява вноса и правят по- неконкурентен износа, което за страни с крайно неблагоприятни тенденции по отношение на търговския баланс е от особена важност. Налице са предизвикателства и промени по отношение на международния транспорт в основата на който е водния транспорт (морски и речен) които се изразяват в следното:

 • Промени се бизнес средата, в която функционират основните логистични платформи – пристанищата, както и другите логистични партньори;
 • Революционните промени в системата на морския транспорт – най- вече контейнеризацията, която оказа силно влияние и върху другите видове транспорт;
 • Развитие на комбинирания (мултимодален, директен, интермодален) транспорт с активно използване на водни отсечки (Ро-Ро и фериботи), който допринася за повишаване на качеството и оптимизиране на превозната цена;
 • Превръщане на логистичните платформи (морските и речните пристанища) в пунктове, от които се организира доставка врата-врата – респективно на товародателите, предпочитащи интермодални доставки;
 • Технологична революция в пристанищната база – нови технологии за обработка, механизация, компютърни информационни системи, сателитно проследяване на транспортни средства.

Инвестициите в поддържането и развитието на пристанищата през последните години, са значително намалени и състоянието на пристанищата не отговаря на съвременните изисквания в някои основни направления, които имат необходимост от преструктуриране на разположението на основните пристанищни мощности. Построените в началото на миналия век пристанищни съоръжения във Варна (пристанищен терминал Варна Изток), Бургас (пристанищен терминал Бургас Изток), Русе и Свищов са вече в чертите на централната част на градовете, което създава определени проблеми, както от екологично естество, така и от архитектурно–строително естество. Това предполага следните направления на инвестициите за развитие на пристанищата:

 • Изместване на пристанищните съоръжения за обработка на насипни, наливни и други генериращи екологични проблеми дейности извън широкия център на градовете;
 • Преустройство на пристанищните съоръжения, ситуирани в широкия център на градовете преди всичко в пристанища за обслужване на пътници, спортно- рекреативни и бизнес зони;
 • Създаване на възможност за приемане на кораби с по-голяма товароподемност чрез удълбочаване на акваториите и подходите, осигуряване на достатъчен надводен просвет и акватория за маневриране;
 • Подобряване условията за корабоплаване по р.Дунав − отстраняване на тесните места;
 • Възстановяване и укрепване на пристанищни съоръжения – кейови стени, вълноломи и пристанищна територия и други елементи на пристанищната инфраструктура;
 • Специализация на пристанищни терминали, модернизация на товаро- разтоварната техника и усъвършенстване на организация на работа;
 • Модернизация на системите за охрана и безопасност на пристанищата;
 • Привеждане на пристанищните съоръжения и системи в съответствие с международните и националните изисквания за опазване на околната среда;
 • Осигуряване на приемни съоръжения за събиране и третиране на отпадъците от корабите и пристанищната дейност.

Развитието и модернизацията на технологиите за обработка на товарите е естествен процес, произтичащ от развитието на световната икономика. Резултат от това развитие е предлагането на пазара на модерна и високопроизводителна претоварна техника, специализирана за обработка на определени видове товари; комуникационни системи и електронна техника; съвременно програмно осигуряване. Целта е:

 • Повишаване на производителността на претоварния процес и от там − съкращаване на времето за престой на корабите в пристанищата;
 • Подобряване на качеството на предлаганите пристанищни услуги, т.е. да бъдат с  сертификати за качество по БДС, ЕС, ISO 9001 – 2001;
 • Подобряване на сигурността на корабите и пристанищата и на безопасността на пристанищата чрез подобряване на контрола над преминаващите товари и пътници, т.е. притежаване на сертификат по ISPS-Code;
 • Внедряване на организация и съоръжения за опазване на околната среда на територията на пристанищата, включваща събиране и третиране на отпадъците от корабите, както и от пристанищната дейност в съответствие с изискванията на Директива 2000/59 на ЕС.

Контейнеризацията е в основата на стремежа към резлизиране на икономии от обема и мащаба на извършваните операции. Също така увеличаване на товароподемността на контейнеровозите, нови сдружения на корабни линии относно релациите, сливания, поглъщания и реорганизации в системата на линейното корабоплаване, концентрация и консолидация, сътрудничество със сухопътните транспорти и създаване на единна транспортна система, въз основа на интермодалността, основана на изискванията за логистично обслужване на дистрибуцията. Съчетаване на минимални разходи с максимално качество на извършваните услуги, доставка точно на време и от врата до врата.

Европейската комисия въведе план за действие с оглед на установяване на европейско пространство за морски транспорт без бариери който представлява концепция за разширяване на вътрешния пазар, така че да обхване и морския транспорт в рамките на ЕС чрез премахване или опростяване на административните процедури в рамките на ЕС, като целта е този вид транспорт да се направи по-привлекателен, по- ефективен и по- конкурентен, като в същото време се минимизират вредните въздействия върху околната среда. Нещо повече Европейският съюз в Бялата книга за транспорта извежда необходимостта от приоритетното му развитие и провежда специални политики за стимулирането му.

Модели за развитие на пристанищната инфраструктура

Канадски модел – условията на липса на вътрешен пазар (независимо от това, че са над 300 пристанища) и развитие на регионален пазар. Конкуренция с пристанищата на САЩ, където е по-добре развита сухопътната инфраструктура и са налице дерегулативни мерки, създаващи условия за благоприятни такси за сухопътни операции – ценова дерегулация. Създадена е корпорация на канадските пристанища, които споделят общи маркетингови цели и съдействат за повишаване на конкурентоспособността на националната им икономика. Налице са иновации за развитие на сухопътната инфраструктура, маркетингов подход към клиентите, формиране на стратегически съюзи с превозвачи от другите видове транспорт за интермодална транспортна услуга. Конкурентно предимство – качество на обслужването (ISO) и информационен контрол.

Азиатски модел – пристанището Хонг Конг – най-голямото контейнерно пристанище в света – 23 млн. TEU[1] годишно. От 2002 г. до 2012 г. среден годишен ръст на контейнерния трафик е 5,3 % - през 2010 е 12,6% ръстът в трафика на обработените контейнери[2] . Единствено кризисната 2009 г. е с отрицателен ръст – 14,1%. През последните 8 години са изградени нови терминали, прилагат се активно обработките на рейд. Също така е изграден и речен терминал (Пърл Ривър) за облекчаване на трафика на океанските кораби. Висока степен на обработка – високи пристанищни такси. Конкурентно предимство – допълнително усъвършенстване на сухопътната инфраструктура и 24-часово летище – услуги с добавен стойност – логистични, информационни – развитие на спедиторския сектор (по направлението third-party logistics – 3PL).

Европейски модел – пристанищата Антверпен (Белгия) и Ротердам (Холандия). И двете държави са малки и над 60% от външнотърговския оборот се извършват през тези пристанища. Разполагат с добре развита сухопътна инфраструктура – свързаност с плавателни реки посредством канална мрежа. Също така имат свързаност с жп мрежата – най- големият железопътен възел в страната. Автомагистрална връзка с други европейски градове, летищата са разположени на около 60км от пристанищата. Основно се обработват насипни товари -  55% (въглища, зърно и торове). Контейнерни терминали – 60% от готовата продукция е контейнеризирана. Пристанище Ротердам обработва средно около 12 млн. TEU на година[3] . Конкурентни предимства – централно географско разположение, наличие на добре развит хитерланд, възможности за осъществяване на плавания в световен мащаб, висока производителност и качество на обработка на товарите (ISO), експедитивна мрежа за осъществяване на логистични услуги.

Български модел за развитие на пристанищатаВ основата на модела се съдържа концепция за концесиониране на пристанищни дейности, като целта е да се привлекат оператори, които извършват услуги, без да им се преотстъпва терен. Прилага се договорен принцип, но преди това е необходимо въвеждането на специален разрешителен режим и поднормативни актове. Прилагат се Директиви на ЕС, въз основа на които се извършват услуги, без да е необходимо собственост над територията. Важно условие за развитието на пристанищната инфраструктура е установяването на взаимодействие между пристанищните територии и представителите на държавната и общинска собственост. След което е необходимо да се осигури свобода на избора за начин на обработка на товарите и предоставяне на услугите, като се спазва определен регулаторен режим. Също така е необходимо разпределение на задълженията между държавните органи и пристанищните терминали – т.е. инфраструктурните подстъпи да се изграждат от държавата, а отговорността за терминалните операции да се поемат от оператори. Пристанищната администрация от своя страна участва в планирането и контрола над дейностите и следи за акваторията и екологичното равновесие. На следващо място е необходимо определяне на броя и вида на пристанищните терминали, като се има предвид нуждата от специализация с цел повишаване на конкурентоспособността. Не на последно място е развитието на маркетинговата дейност – естествени и сравнителни предимства на българските пристанища в региона, т.е. сравняването им с румънските и гръцките пристанища. Черно море и р. Дунав представляват основа за развитие на интермодалността на транспортната ни система. Основните изисквания на които трябва да отговаря транспортната ни система могат да бъдат обединени в три основни групи:

 • Ефективност на обслужването и висока конкурентоспособност;
 • Осигиряване на жизненоспособност и финансова стабилност;
 • Коопериране на трудовите ресурси при наемане, обучение, ръководене и мотивиране.

Тези изисквания могат да бъдат осъществени благодарение насърчаване на стратегическите обединения между превозвачите от различните видове транспорт, инфраструктурните пунктове и други транспортни агенти с цел постигане на ефективно взаимодействие. Насърчаването на развитието на външнотърговските връзки и тяхното осъществяване при използване на потенциала на съществуващата в страната транспортна система е задължително условие при развитието на пристанищната инфраструктура.

От съществено значение е предлагането на иновативни транспортни решения, водещи до съкращаване времето за преход, като съдействат за намаляване на цената и осигуряват опазване на превозваните товари (стоки). За целта са необходими инвестиции с висока степен на риск поради наличието на несигурност за отклоняване на клиентите към тях – т.е. лаг от време за възприемане на новите услуги. Това е от значение при стремежа на водещите фирми да намалят логистичните си разходи чиято главна част са транспортните разходи. Ключовите фактори при развитието на пристанищната дейност и пристанищното предприемачество са:

 • Стратегическа визия при избор на местоположение и развитие на пристанището в едно с осигуряване на сухопътна инфраструктура, технологична съоръженост и пропускателна способност;
 • Активен маркетингов подход – маркетингова програма за привличане на търсенето, улесняване на достъпа, агенти които да проучват и привличат товарите и предлагане на интермодалност;
 • Мотивация на персонала – установяване на система за привличане, обучение и преквалификация на персонала и легитимиране на взаимоотношенията с профсъюзите;
 • Модели за осигуряване на финансова стабилност – инвестиционен контрол на инвестициите и обвързването им с пристанищните такси;
 • Поддържане на идеята за отговорност към местната общественост и опазването на околната среда и чистотата на морската вода.

В заключение може да се каже, че водният транспорт и пристанищата имат изключително важно значение както в контекста на преобладаващия му дял като вид транспорт в световната и европейската икономика и тенденциите за приоритетното му стимулиране за прехвърляне към него на голяма част от автомобилния трафик, така и в контекста на България, предвид силно отворения характер на нашата икономика и геополитическото и икономическото положение на страната ни като източна морска граница на Европейския съюз. Водният транспорт и особено пристанищата ни са на обезпокоително ниско равнище на развитие, като България драматично изостава от другите страни в региона и е неспособна да се конкурира с тях не само за транзитни товари, но и за български такива.

Затова е необходимо предприемане на незабавни мерки изразяващи се в ускоряване на процеса на либерализация на сектора и на пристанищните услуги, продължаващо концесиониране, снижаване на бариерите пред навлизане на частни капитали в пристанищата и повишаване на автономността им във всички аспекти. Изграждането на нова и модернизация на съществуващата обща пристанищна инфраструктура е другото направление по което е необходимо да се приоритизират държавните институции. Това е свързано с преки действия или съдействие за спешно отстраняване на инфраструктурните ограничения с вторичен произход, възпрепятстващи навлизането на голямотонажни кораби в българските пристанища. От съществено значение е изграждането на нова и модернизирането на съществуващата жп и шосейна инфраструктура – най-вече изграждането на автомагистрала свързваща Варна с Русе. Ускоряване изграждането на интермодални терминали и в двете морски пристанища в едно с премахване на административните бариери пред водния и интермодалния транспорт е друга приоритетна мярка. Не без значение е и развитието на публично- частното партньорство. Свързано е с изграждането на ефективни механизми за взаимодействие и сътрудничество между администрацията и браншовите организации от шипинга.

 • Етикети: Бизнес и сътрудничество