ас. д-р Даниел Йорданов, Катедра „Икономика на транспорта“ УНСС