доц. д-р инж. Валери Стоилов - член на катедра Железопътна техника при ТУ-София и зам.-р-л на Научно-изследователския сектор на ТУ-София