Възможности за прилагане на процесен подход при проектиране на интермодални терминали

Възможности за прилагане на процесен подход при проектиране на интермодални терминали

      Обоснованият избор на технология на работа на интермодален терминал (ИТ) е свързан с определяне на основни технико- технологични параметри на интермодалното съоръжение. Те характеризират възможностите на терминала да обработва постъпващите в него превозни средства и интермодални товарни единици.

Изпълнение на ОП “Транспорт” 2007-2013г. и подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Изпълнение на ОП “Транспорт” 2007-2013г. и подготовка на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

Ролята на транспорта върху платежния баланс в турския транспортен сектор в условията на криза до 2010г.

Ролята на транспорта върху платежния баланс в турския транспортен сектор в условията на криза до 2010г.

      Ускоряването на глобализацията и свободните търговски политики по целия свят увеличават регионалното и транс континентално движение на стоки. Международният транспорт и логистичният сектор, различните изисквания на клиентите чрез представяне на решение имат пряко отражение върху нарастването на външната търговия.      Поради икономическите и социалните си измерения транспортният сектор се очертава като един от най-важните сектори за бъдещото общество. От съществено значение е оценките и решенията за националната транспортна политика да отчитат трябва да отчитат развитието на селското стопанство, промишлеността, енергетиката, урбанизацията и населението, както и други фактори - икономически, социални, политически и свързани със сигурността и решенията за инвестиции в инфраструктурата.