TimoCom предлага три европейски платформи за възлагане.

TimoCom предлага три европейски платформи за възлагане.

      TimoCom TimoCom Soft - und Hardware GmbH е основана през 1997 г. и е IT доставчик на услуги за всички фирми, участващи в транспорта. TimoCom се разви от създаването си до средно голяма фирма само за няколко години. Благодарение на големият си екип от международни сътрудници, TimoCom предлага три европейски платформи за възлагане: водещата на пазара борса за товари и товарни обеми TC Truck&Cargo®, TC eBid®, онлайн платформата за транспортни търгове, както и складова борса с точните складови и логистични площи. Портфейлът се допълва от TC eMap®, изчисляване на маршрута с интегрирана функция за проследяване.

Анализ на осигуряването на работниците и служителите в транспортния сектор

Анализ на осигуряването на работниците и служителите в транспортния сектор

  Транспортът е необходим и особено важен сектор, който осигурява пространствено- икономическите връзки в мащаба на националната и световната икономика. Във връзка с това осбено актуално е управлението на персонала в различните видове транспортни подсектори - железопътен, автомобилен, морски, речен, и въздушен. Важен проблем е постигането на високо качество по отношение използването на трудовите ресурси в отделните транспортни предприятия.

Развитие на автомобилните превози в Черноморския регион – възможности и предизвикателства

Развитие на автомобилните превози в Черноморския регион – възможности и предизвикателства

Транспортиране на товари с ЖП транспорт – анализ на състоянието и прогноза за бъдещето им развитие

Транспортиране на товари с ЖП транспорт – анализ на състоянието и прогноза за бъдещето им развитие

      Местоположението на България в     югоизточната част на Европа на границата с Азия, преминаващите през страната     пет транспортни коридора показват от една страна важното място на страната  на    транспортната карта.   Всичко това от друга води след себе си и  до    големи възможности за развитието на транспортният сектор. Една от тези     възможности е свързана с развитието на интермодалният транспорт. Той   позволява   по ефективното превозване на стоки „от врата до  врата”,  чрез   използването на два или повече видове транспорт, свързани  в  интегрирана   транспортна верига. Интермодалният транспорт позволява всеки   отделен вид   транспорт чрез своите предимства като потенциален капацитет,   високо ниво на   безопасност, гъвкавост, ниска консумация на енергия, слабо   въздействие върху   околната среда и др. да изиграе определена роля в   изграждането на  транспортната  верига, която в своята цялост да бъде по-  резултатна, по- ефективна от гледна  точка на разходите и по-устойчива.