Десет години списание "Механика Транспорт Комуникации"

Списанието се създава през 2003 година чрез проект “Нови дейности въввиртуалното пространство на Центъра за наука информация и международнияакадемичен обмен” и сключен договор с Фондация “Отворено общество”, по. програма“Образование” . Тогава това беше първото електронно научно списание. В тези труднигодини, ако не беше финансовата помощ на фондацията, този проект не можеше да сеосъществи. От името на всички, които обичаме това списание и публикуваме в него своитенаучни достижения изказвам благодарност на Фондация “Отворено общество” занавременната помощ, благодарение на която днес отбелязваме този юбилей.И така да се върнем назад във времето.Първоначално стартира електронния вариант на списанието. Сайтът икомуникациите в него бяха създадени от фирма Life consult, по задание изготвено отмен, като логото и слогъна „ Бъди в космоса на знанието” също са м ое дело. О т тукнататък, един малък екип - доц. П. Колев, проф. Н. Неделчев и проф. Г. Ненов, сепогрижихме то носи всички белези на едно сериозно академично издание.Цел: Целта на списанието е да концентрира интересите на голям кръг научниработници, за сметка на разширената предметна област и двуезичното си отпечатване.Списанието популяризира достиженията на български изследователи, като публикува иматериали от чуждестранни автори, представляващи интерес за професионалнатаобщност.Рецензиране: Всяка от статиите се рецензира, като се снемат всички реквизитиза идентификация на авторите. Така се постига обективност в работата нарецензентите. Ако има забележки към авторите за корекция на текста с огледдопустимост за публикуване те им се изпращат и след отстраняването, рецензентаотново се произнася за допустимост за публикуване.Всички предложения за публикуване са желани, но до страниците на списаниетоще достигнат само тези от тях, с чиято научна стойност са се ангажирали хабилитиранирецензенти на списанието,Периодика: Ежегодно се издават по два броя, като първият се запълва в сайтана списанието до месец юли, вторият до края на годината. В трети брой се публикуват ,отново след рецензиране, докладите от научните конференции на университета.Четвъртият брой „Млад форум” е младежкото издание на списанието в който сепубликуват докладите от Младежка научна сесия, която се провежда ежегодно.Статиите в електронно издание се публикуват веднага след получаване наположителна рецензия. Негов печатен вариант излиза на шест месеца и се депонира восновните национални библиотеки. Същият може да се предоставя при определениусловия на всички желаещи. Има възможността и за годишен абонамент.Редакционна колегия:След създаването на списанието редакционната колегияе в състав:

Главен редактор:
Петър Колев - проф. дтн инж.- мат., България;

Членове:
Анатолий Доценко - професор, дтн, Русия;
Васил Александров - професор, д- р, България;
Георги Ненов - професор, дтн, България;
Георги Стоилов - професор, д-р арх., България;
Георги Стоянов - професор, д-р, България;
Детелин Василев - доцент, д-р, България;
Димитър Петров - професор, д- р, България;
Зоран Чекеревац - професор, д-р, Сърбия;
Иван Лалов - професор, дтн, България;
Йордан Петков - доцент, д-р, България;
Ладислав Новак - доцент, д-р, Словакия;
Михаела Попа - професор, д-р, Румъния;
Мустафа Карашахин - професор, д- р, Турция;
Неделчо Неделчев - професор, д- р, България;
Нели Стойчева - доцент, д- р, България;
Ненчо Ненов - професор, дтн, България;
Новак Недич - професор, д-р, Сърбия;
Райко Райков - професор, д- р, България;
Руско Вълков - професор, д- р, България;
Стефан Бъчваров - професор, дтн, България;
Антонио Андонов - проф. дтн инж.-мат., България;
Христо Христов - професор, дтн, България;

Технически редактор:
инж. Вера Григорова;

През изминалите десет години в списанието са публикувани 1004 статии идоклади разпределени както следва:От 2003 год. до 2006 год. по два броя годишно – 8 книжки:


Общо за периода 2003 – 2006 - 73 статии и 8 уводни статии общо: 81От 2007 год. като трети брой излиза сборника на конференцията.


 
Общо за периода 2007 – 2013 списанието - 116 статии и 7 уводни статии общо: 123Конференция 2007 - 3 пленарни + 118 докладаКонференция 2008 - 4 пленарни + 103 докладаКонференция 2009 - 4 пленарни + 108 докладаКонференция 2011 - 5 пленарни + 133 докладаКонференция 2013 - 5 пленарни + 120 докладаОБЩО от конференции 21 пленарни + 582 доклада общо: 603Научни форуми 2012 г. – общо – 106 доклада.


В списанието през изминалите 10 години са публикували свои трудове авториот 20 държави:


Това показва международния авторитет на списанието, както и на научнитеконференции „Транспорт 2007 - 2013”. От тази година, списанието е с разширен брой тематични направления.
Тематични направления:
 • Технология организация и управление на транспорта
 • Инженерна логистика и строителна техника
 • Икономически проблеми на транспорта 
 • Безопасност и надеждност на транспорта
 • Транспортна инфраструктура
 • Транспортна техника
 • Електроенергийни системи и съоръжения в транспорта
 • Комуникационна, осигурителна техника и системи за автоматизация втранспорта
 • Механика и математика
 • Транспорт и екология
 • Насоки и иновации в транспортното образованиеи нова международна редакционна колегия.
Накрая искам да отбележа, че трудовете от настоящата конференция, отново ще намерят място на страниците на списанието.

 
 • Етикети: Наука и обучение