Изследване на тенденциите и анализ на системата за отдаване под наем на инфраструктурни обекти в железопътните гари

Железопътните гари са основните притегателни центрове в които пътниците очакват да бъдат обслужени. Отдаването под наем на инфраструктурни обекти в гарите е дейност, която би могла да доведе сериозни приходи. Въпреки че напоследък има известен спад в търсенето, това все още това си остава значим фактор на който националната железопътна компания трябва да търси нови методи и средства за възстановяване и развитие на този вид бизнес.

Намиращите се там търговски обекти е регламентирано в Закон за държавната собственост; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост; Закон за железопътния транспорт; ПРАВИЛАТА за отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, предоставени за управление на ДП „Национална компания Железопътна инфрастуктура; Методика за определяне на начална тръжна месечна наемна цена и Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” [1, 2].

Приходите от наеми на инфраструктурни обекти в гарите зависят от общото състояние на товарния и пътническия железопътен транспорт, т.е. състоянието на инфраструктурните обекти и подвижния състав.

В настоящия доклад се преставят резултати от анализ на системата за отдаване по наем на инфраструктурни обекти в железопътните гари. Изследвани са още и методиката за отдаване под наем, като и са определени някой финансови параметри на отдадените площи. Формулирани са още и основни насоки за повишаване на приходите от наем на инфраструктурните обекти в гарите. Изследвани са още и възможностите за усъвършенстване на методиката за отдаване под наем на същите обекти.

Обща характеристика на търговските обекти и площи в гарите и методика за отдаване под наем на същите

Инфраструктурните обектите, които националната компания отдава под наем в железопътните гари, са открити, закрити площи и жилища над приемните здания/гари/ [3, 4]. Жилищата под наем над приемните здания са държавна собственост и не могат да се продават.

Видове открити площи отдавани под наем:
• приемно здание /гара/;
• открити площи на пероните, които обикновено са за търговска дейност /площи за банкомати; площи за автомати за топли и студени напитки и закуски; кафе автомати; площи за такси колонки/;
• площи за преместваеми търговски обекти / павилиони/;
• площи на перони за временно ползване за складиране на материали;
• кранове и др.

Закритите площи, които се отдават под наем включват:
• санитарни възли;
• площи за офиси;
• пощенски станции в приемните здания;
• помещения, които са собственост на поделението НКЖИ и се отдават за търговска дейност / сладкарници, книжарници, ресторанти, квартирно бюро, интернет зали, магазини за цветя/;
• магазии - това е помещение, склад при митница, гара и др. за приемане, разтоварване и изпращане на стоки и пратки;
• площи за реклама;
• площи за офиси на лицензираните превозвачи;
• дезинфекционни станции и др.

Всеки инфраструктурен обект се характеризира с: площ и граници; обем; размери; инвентарен номер; акт за собственост; вътрешна планировка; целево предназначение; ликвидност; стойност; цена.

Алгоритъм на методиката за отдаване под наем на инфрастуктурните обекти
1. Заявление от юридическо или физическо лице;
2. Анализ на правното състояние на обекта;
3. Предложение за отдаване под наем от директора на УДВГД в чийто баланс е заведен обекта;
4. Внасяне на предложението в Управителния съвет;
5. Заповед за откриване на търга и одобрена тръжна документация от Генералния директор и одобрена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
6. Публикуване на обява за провеждане на търга;
7. Протокол за проведен търг;
8. Заповед за спечелил търга от Генералния директор;
9. Сключване на договор за наем;
10. Приемо- предавателен протокол.

Провеждане на регионално изследване, рачети и прогнози за извършваните дейности по отдаване под наем на инфраструктурни обекти в гарите

По изследването бяха избрани методика и събрани данни за регионален обект - УДВГД Горна Оряховица на който структурата е показана на фиг. 1.

                                                                    Фиг. 1. Структура на УДВГД – Горна Оряховица.Резултатите от изследването обхвана 5 годишен период и е показано съответно на фигури 2.1, 2.2 и 2.3 за обектите намиращи се на открити площи, както и съответно фигури 3.1, 3.2 и 3.3 за обектите намиращи се в закрити площи.


На базата на метода „Анализ на тенденциите” бе направена и прогноза до 2014 г. за изменението на приходите от наеми на открити и закрити площи за разглеждания обект, което е представена на фигура 4.

          Фигура 4 Графично представяне на приходите от наеми от А-открити и Б-закрити площи за периода 2007 – 2014г.

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата публикация представя резултатите от изследване на системата за отдаване под наем на инфраструктурни обекти в гарите. Систематизирана е самата методика за отдаване под наем. Направени са още и регионални изследвания по въпроса за обемите на приходите и отдадени площи за приод от 5 години, като е направена и 3-годишна прогноза на същите.

Анализирайки обаче процесите и получените резултати може да се отбележи, че съществуват възможности за усъвършенстване на процедурата по отдаване на инфраструктурни обекти в гарите, както и за повишаване на приходите от същите. Това може да се постигне чрез комплексно организационно, технологично, законово, както икономическо усъвършенстване на системата за отдаване под наем на обектите в гарите.

Препоръчва се още да се внедри и информационна система от типа Enterprise Resource Planning - ERP, обхващаща всички аспекти на управлението на бизнеса, което ще създаде предпоставки за взимане на бързи и точни управленски решения, като се ползва информацията в реално време. Това би довело още до повишаване ефективността на националната компания, в стремежа за оптимално използване на ресурсите, повишаване на приходите и конкурентноспособността.

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Закони за: -държавната собственост; -железопътния транспорт; -задълженията и договорите; -устройството на територията и др. http://lex.bg/laws/

[2] Методика за определяне на начална тръжна месечна наемна цена, правила за отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти и др. нормативни документи на НК „ЖИ”

[3] http://www.mtitc.government.bg/

[4] http://www.rail-infra.bg/

  • Етикети: Инфраструктура