ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ЗЕЛЕНИЯ ПРОЕКТ - tranx.com на транс експрес
Изграждането на интермодални терминали е една много добра възможност пред спедиторите и логистичните фирми, която напълно отговаря на тенденциите за „коридорно мислене” на Европейската комисия (Rail Freight Corridors), както и на стремежа на железопътни оператори да се насочат към транспорт на блок-влакови единици. В същото време неудобните единични вагони могат да се насочат към разтоварване в терминали и довозването им с автомобилен транспорт до крайния клиент.

Реално обаче, когато става въпрос за един коридор, налице са три типа участници в него - мениджърите по инфраструктурата на дадения коридор;

операторите, които най-общо са жп превозвачите и терминалните оператори.

За да се осъществи един крупен план като този за развитието на интермодалността, е нужно да се осигури баланс между трите участника.

В действителност изграждането на терминали е икономически целесъобразно не само за клиентите, но в голяма част и за железопътните оператори, тъй като тенденцията в цяла Европа и в България вече е, че превозването на отделни вагони създава много повече предпоставки за трупане на загуби. Затова и самите железопътни оператори също стимулират развитието на подобни терминали, защото биха предпочели да превозват уедрени единици, минимум групи от вагони, а в най-добрия за тях случай – цели блок-влакове. Така че създаването на подобна структура е win-win situation за всички страни: по инфраструктурата се движи значително повече товарен поток, операторите имат уедрени единици, които возят икономически целесъобразно и затова получават съответния приход, а терминалните оператори обслужват по- добре клиентите, които от своя страна остават щастливи, защото получават товарите си правилно - във времето, във вида и на мястото, което предпочитат.

Ключовите характеристики на модерните комодални и интермодални терминали включват благоприятното разположение, в близост до магистрали или основни пътища; осигуряват редовно обслужване на железопътните оператори; предоставянето на гаранция за формиране на цели блок- влакове; площадка за товаро-разтоварни работи с най-малко 150 м лице (а за едновременно разтоварване на блок-влак – 600 м) на склада към железопътния коловоз и складова площ най- малко 5 000 кв.м; осигуряването на възможност за претоварване от вагон на камион под покрив (cross-docking); осигуряването на възможност за претоварване и складиране на контейнери.

Що се отнася до услугите, които могат да се оказват на интермодалните терминали, сред основните такива се открояват: възможността за събиране и/или дистрибуция на единични и групи вагони с товари от и за клиенти; осъществяването на регионални доставки от врата до врата посредством камиони; извършването на редовен контрол на складовата наличност; доставки на частични вагонни пратки по приоритети на клиенти; обработването на пратки за регионални или местни клиенти, а при необходимост – обслужване на клиенти и осигуряване на митнически услуги.

Транс Експрес налага предлагането на горните услуги на българския пазар в последните 3-4 години, които са приети много положително от клиентите. Официалната подкрепа за това изрази и ЕК в Брюксел посредством одобрения от EACI  проект TranX.com финансиран от програма Marco Polo.

В проекта са заложени цели за прехвърлянето на значителни количества товари в Европа от автомобилен на железопътен транспорт, при което доставката до клиента се осъществява „до врата”, след извършено междинно претоварване. Този вид транспорт се нарича комодален. Отличителното при него е, че дългите разстояния се поемат от по- екологичния вид транспорт, в случая - железопътния, а по- краткото разстояние до вратата на клиента се осъществява с товарен автомобил. Процесът предполага необходимостта от функциониране на съвременен интермодален терминал, на който се извършва претоварването вагон - товарен автомобил, временното съхраняване на стоката и доставката й по приоритет до крайния получател.

Проектът TranX.com е едно добро логистично решение за клиентите, което осигурява намаляване на логистичните им разходи, създава възможност  за повишена степен на планиране на технологичните им операции, както и регулира рисковете от рекламации, предизвикани от повреда на товара.

Основните ангажименти, поети от Транс Експрес чрез проекта са:
- за тригодишния период, на изпълнение е предвидено да бъдат прехвърлени 130 хил. тона. от автомобилен на железопътен транспорт;
- 138 млн. т/ км, ще бъдат прехвърлени от автомобилен на железопътен транспорт на територията на ЕС.

 Конкретните ползи за околната среда са свързани с:
-  намаляване на задръстванията по пътищата;
- екологичността - при железопътен превоз e средно 3-10 пъти по- малък интензитетът на въглероден диоксид в сравнение с автомобилния и въздушен транспорт;
- енергийната ефективност при железопътният транспорт в сравнение с автомобилния  е средно от 2 - 5 пъти  по-голяма.

TranX.com е ключов проект и за развитие на инфраструктурата на страната. Предложените специални съоръжения и оборудване за комодални операции ще доведат до по-ефективното функциониране  на националната транспортна система и изграждането на интермодални терминали в България. 

В същото време Транс Експрес започна проектирането на нов интермодален терминал, който предстои да бъде изграден на базата на публично-частното партньоство.

Бъдещият интермодален терминал София- Запад е разположен на терен от около 80 дка, който е в процес на комасация. Той ще обслужва железопътния транспорт от Европа за България.

Позиционирането на му е много добро – на 50 км от границата, с директна жп линия. След членството на Сърбия в ЕС този търговски засега коридор ще се превърне автоматично във функциониращ европейски такъв, няма да има граница, както и процедури на нея. Така влаковете, които пътуват от Централна Европа, няма да спират на Димитровград, а на първата разпределителна гара - Волуяк. Тук ще се взимат решения кои вагони влизат в терминала, кои продължават да пътуват до крайни получатели, кои се отправят към други терминали.

Общото развитие на инфраструктурата, което едва сега започва, най-вече за западната част на околовръстния път, връзките със северната тангента и с гара Волуяк, която е възлова товарна гара за страната се очаква през следващите години. От нея тръгва пътят за Перник – Кулата, идва този от Видин - Калафат, а Драгоман е само на 50 км, като тук ще се включва и системата от околовръстното шосе (магистралата), така че да може да се осъществи цялостната концепция и товарите да преминават, без да влизат в очертанията на града. Затова е нужно проектът да бъде припознат като важен за развитието на цялостната транспортна система.

За подобно развитие се работи и чрез друг международен проект „Cosmos”, в който Транс Експрес е участник от българска страна.

В проекта участват множество транспортни и терминални оператори и консултанти от Централна и Източна Европа, като Транс Експрес е участник в консорциума от втората година на изпълнението му.

Основните цели, които са поставени:

• Постигане на съгласие по перспективите на растеж и координиране на регулативни, финансови и оперативни мерки, които е необходимо да се предприемат,за насърчаване развитието на интермодални железопътни услуги

• Идентифицираме съответните участници и времеви хоризонти за реализиране на интермодалната стратегия

• Обобщаване на „пътната карта на интермодалния транспорт" в България.

В рамките на  проект “Cosmos”, финансиран от ЕК чрез Марко Поло (www.intermodal-cosmos.eu) Транс Експрес организира провеждането на 25 февруари 2014г. в София в МТИТС, под патронажа на министъра на транспорта на дискусия на тема “Развитие на интермодалния транспорт в България”.

На форумa в София са поканени като участници представители на МТИТС, ИАЖА, ИАМА, АПИ, ДП НКЖИ, БДЖ Карго, ВУЗ, браншови организации, фирми, както и водещите представители на проекта.

Докато интермодалният транспорт се развива устойчиво в Европа през последните 20-30 години, в България този „вид" транспорт не е утвърден като елемент от съществуващите логистични вериги:

  • Интермодалните съоръжения за претоварване в България са малко;
  • Едва няколко железопътни оператора предлагат интермодални транспортни услуги от/за България;
  • Редовни интермодални маршрутни влакове пътуват само транзит между Западна Европа и Турция/ Гърция;
  • Българския транспортен пазар се доминира от шосейния транспорт.

Време да се оттеглим?

Или време да обединим усилия и да положим основите на пътя на бъдещ растеж на интермодалния транспорт в България?

Тези и други въпроси ще бъдат дискутирани от участниците на организираната кръгла маса на тема "Развитие на интермодален транспорт в България". Ще бъде обсъждано съществуващото положение, последните инициативи и бъдещите перспективи пред интермодалния транспорт на България; 


  • Етикети: Инфраструктура