Транспортни възможности за туризъм в България и Германия. Взаимодействие при междуградския и градския транспорт

Сравнителния анализ разглежда възможностите за придвижване от град София до северното черноморие (КК”Албена”, град Балчик и град Каварна) от една страна и добрите практики в Германия.[1]

Германия е икономически развита страна за разлика от България. Сравнителен анализ между икономически развита страна като Германия с България, на пръв поглед е немислимо. Германия е най- богатата страна сред 27-те страни на ЕС, а България е в срещуположната страна по този показател – на последно място. Автора смята, че между двете страни има и значителна прилика. Германия е извървяла по- тежък и дълъг път за да постигне това равнище на развитие на транспорта, отколкото е необходимо за България.

В настоящия анализ няма да се акцентира толкова върху скъпоструващия подвижен състав, колкото на обслужването, организацията и взаимодействието в градския и междуселищния обществен транспорт. За анализа ще се опишат реални примери за осъществени пътувания.

С развитието на урбанизацията, центровете в големите градове постепенно се интегрират с предградията, оформяйки големи агломерации. Известен факт е, че подземната железница е скъпа за големи разстояния, а трамваите имат продължително времепътуване. За разрешаване на транспортните проблеми в големите градове се предприема строителство на надземни железници, пресичащи на различни нива градските комуникации.

Много европейски държави през последните години, придобиха значителен опит във високоскоростното движение. Една от водещите страни както при въвеждане на високоскоростно движение на влаковете, така и при организиране на взаимодействието между различните видове транспорт, е Германия.

От мрежовия график се вижда, че всяко пътуване с цел туризъм започва с планиране (схема 1).


схема 1.

Пътувайки в Германия може предварително да се получи информация за устройството на всяка една гара. Разположение на пероните, на ескалаторите, стълбища, асансьори, информационно бюро, места за трудноподвижни хора, санитарни възли и др. Това дава допълнително предимство, когато хората пътуват с повече от един транспорт и се налага скоростно прекачване от едното превозно средство на другото (схема  2).

схема 2. План на Централна железопътна гара Дортмунд[2]

Автора разглежда пътуване от едно населено място до друго, като за целта се използва железопътен транспорт по магистрални и локални линии.

I. Германия – Дортмунт – Берлин – Лайпциг - Маркранщет
Създаване на план:
Пътуващият може да планира пътуването си два или три месеца предварително, като по този начин спестява голяма част от сумите, които би трябвало да заплати в непосредствена близост до заминаването.

1. Сайтове на чуждестранни транспортни оператори:
Предимства:
- възможност да се използват до 12 различни езика;
- лесни за използване;
- възможност да се комбинират различни категории влакове;
- възможност за закупуване на Online билет (избягва се директен контакт с билетни центрове);
- реална информация на сайта към момента за проверка на разписанието на влаковете;

2. Пътуване:
Пример:
Аерогара Дортмунт - Летище Дортмунт и железопътна спирка Холцвикеде се намират в едно населено място (град Холцвикеде). Местната власт е подсигурила безплатно придвижване с градски автобус на пристигащите със самолет и продължаващи пътуването си с железопътен транспорт. Условие – пътника представя самолетен билет  на автобусните водачи обслужващи линията.
- на всички гари и спирки съществуват еднакви информационни табла, относно движението на железопътния състав (направление на пътуване, междинни гари, дата и час на заминаване, закъснение в движението). Пероните имат дигитални информационни табла. Интересен е факта, че в Германия и в Австрия информационните съоръжения са еднакви;
- модерен подвижен състав, който поражда чувство на комфорт във всеки един аспект;
- чистота на превозните средства;
- санитарен възел;
- при влаковете от категория IC, креслата са снабдени с подвижна масичка и контакти за захранване на преносим компютър или друго електрическо устройство. При категорията влакове ICE, пътника може да се възползва от услугата – интернет мрежа;
- информация в реално време за евентуални закъснения. При закъснение в движението спрямо разписанието, на електронно табло във всеки вагон и чрез радио уредба се съобщава с колко е закъснението, причината и възможно ли е наваксването му (снимка 1 и 2);


  

снимка 1 и 2. Интериор на влак ICE, с информационни табла

- Допълнителни щендери за свръх обемен и тежък багаж (снимки 3);

снимка 3. Щентедер за обемен и тежък багаж


Показатели на магистралния високоскоростен транспорт 

 Основен показател е времепътуването, което зависи от няколко фактора, най-съществен от които е транспортното разстояние.
3. Скорости на придвижване: от населено място Холцвикеде (железопътна спирка Холцвикеде) до град Берлин (Централна железопътна гара Берлин), разстояние приблизително 494км, време за пътуване 317 минути, средна скорост на придвижване 93,5км/ ч. Възможност за осъществяване с различни:
- категории влакове;
- брой прекачвания;
- стойности на пътуване.

В настоящия пример е разгледан вариант, които е с най-ниска стойност (представените стойности време и разстояние, са закръглени до минута, а разстоянието до километър, замерването не е направено със специализирана апаратура):
- Престой в очакване на превозно средство – 5 минути;
- Аерогара Дортмунт до железопътна гара Холцвикеде – разстояние 2км., за 6 минути, средна скорост 20км/ ч;
Престой на железопътна гара Холцвикеде, в очакване на железопътно транспортно средсво 30 минути;
- „RE” от гара Холцвикеде до гара Хам разстояние 23км. за 14 минути, средна скорост 99км/ ч;
Престои на железопътна гара Хам, в очакване на следващ влак 18 минути.
- „RE” от гара Хам до гара Минден, разстояние 119км. за 75 минути, средна скорост 95км/ ч;
Престой на железопътна гара Минден, в очакване на следващ влак – 19 минути;
- „IC” от гара Минден до гара Берлин разстоянието е 350км. за 150 минути, средна скорост 140км/ч;

Взаимодействието между градския и магистралния железопътен транспорт в столицата Берлин има дългогодишна история. Основната железопътна ос минава през центъра на града. На нея са разположени главната източна пътническа гара, която е обслужвала Източен Берлин, както и гара Зоологическа градина в Западен Берлин. През 2004 г. е построена нова главна гара на мястото на гара Аналтер. Новата гара се намира близо до административния център на града.

При последователно използване на услугите на обществения транспорт в град Берлин, туристът може да се ориентира лесно, за посоката в която да продължи своето пътуване. Съществуват информационни табла относно номера на линията, време до заминаване и посока на спирката (снимка 4);

снимка 4. Информационно табло пред Централна железопътна гара Берлин

4. От град Берлин - Централна железопътна гара Берлин до град Маркранщет - Централна железопътна гара Маркранщет, разстоянието е 202км, време за пътуване 118 минути, скорост 103км/ ч.  Разстоянието е изминато със следните влакове:
- „ICE” от гара Берлин до гара Лайпциг разстоянието е 186км, за 74 минути, средна скорост 151км/ч;

Престой на железопътна гара Лайпциг, в очакване на следващ влак 22 минути.
- „RE” град Лайпциг - Централна железопътна гара Лайпциг до населено място Маркранщет -Централна железопътна гара Маркранщет, разстоянието е 15км, за 18 минути, средна скорост 50км/ч;
- Автобусен транспорт от Централна гара Маркранщет до крайна точка на пътуване – разстояние 1км, за 4 минути, средна скорост 15км/ч.;

Лицата, чиято цел на пътуването е същото населено място, имат възможност да се придвижат с велосипед или обществен транспорт. Разписанието на автобусният транспорт на територията на град Маркранщет е обвързано с разписанието на железопътния транспорт. На територията на град Маркранщет има добре изградена маршрутна мрежа на обществения градски автобусен транспорт.

ІІ. Германия – Маркранщет – Лайпциг – Берлин – Холцвикеде:
Скорости на придвижване: от населено място Маркранщет – Централна железопътна гара Маркранщет до град Холцвикеде - железопътна спирка Холцвикеде разстоянието е приблизително 697км, време за пътуване 422 минути, търговска скорост на придвижване 99км/ ч.
- Престой в очакване на превозно средство на автобусен транспорт 6 минути;
- Автобусен транспорт от начална точка на пътуване до Централна гара Маркранщет, разстояние 1км, за 4 минути, средна скорост 15км/ ч.;

Престой в очакване на железопътно транспортно средсво 10 минути
- „RE” от Централна гара Маркранщет, разстояние 15км, за 19 минути, скорост 47км/ч;

Престой на железопътна гара Лайпциг, в очакване на следващ влак 21 минути.
- „ICE” от град Лайпциг – Централна гара Лайпциг до град Берлин - Централна гара Берлин, разстояние 186км, за 77 минути, средна скорост 146км.

Престой на железопътна гара Berlin, в очакване на следващ влак 40 минути.
- „ICE” от град Берлин – Централна гара Берлин до град Хам – Централна гара Хам, разстояние 470км, време191 минути, средна скорост 148км/ ч;

Престой на железопътна гара Hamm, в очакване на следващ влак 27 минути.
- „RE” от град Хам – Централна гара Хам до град Холцвикеде спирка Холцвикеде, разстояние 23км. за 16 минути, средна скорост 86км/ ч;


ІІ. България. Аерогара София – Варна – Балчик - Каварна

Създаване на план:
Туристът не може да планира предварително пътуването си и по този начин да спести определена част от сумите, които би трябвало да заплати при плащане в непосредствена близост до заминаването.

1. Сайтове на български транспортни оператори:
Предимства:
- възможност да се използват 2 различни езика (български и английски);
- лесен за използване;
- невъзможност да се комбинират различни категории влакове за придвижване от всяка точка на България до друга;
- невъзможност за закупуване на Online билет (БДЖ от края на 2013г. пилотно продават билети от София до Варна и Бургас);
- липсва реална информация на сайта към момента на проверка, за разписанието на влаковете;

 2. Пътуване:

Взаимодействието между градския и железопътния транспорт в София се осъществява чрез Централна железопътна гара София, Гара Подуяне и гара Захарна фабрика, което за близо двумилионен град е недостатъчно.

Летище София и Централна железопътна гара София се намират в едно и също населено място. Местната власт не е подсигурила безплатно придвижване с градски транспорт на пристигащите със самолет и продължаващи пътуването си с железопътен транспорт. Няма директна връзка между тези две точки. В процес на изграждане е продължението на първи метродиаметър до терминал 2, което ще осигури бърза връзка с помощта на метродиаметър 2 между аерогара София и Централна железопътна гара София.
- на повечето гари и спирки няма еднакви информационни табла относно движението на железопътния състав (за къде пътува, междинни гари, дата, час на тръгване, закъснение в движението). На отделните перони, няма дигитални информационни табла относно информация, откъде за къде пътува влака, дата и час на заминаване;
- морално и технически остарял подвижен състав, който поражда чуство на страх и несигурност във всеки един аспект;
- хигиенната подръжка в превозните средства е на ниско ниво (изключение правят само експресните влакове);
- липса на санитарен възел;
- масички – общо за 8 места е една, с размери 20х30см. Липсва електрическа мрежа за захранване на преносим компютър или друго електрическо устройство. При всички категории влакове, пътника неможе да се възползва от интернет мрежа;
- пътникът не може да следи местоположението си и да е информиран в реално време за евентуални закъснения. Закъснението се констатира при пристигане в целта на пътуването;
- няма изградени допълнителни штендери за свръх обемен и тежък багаж (необходимо е физическо натоварване за поставяне на багажа на определените места над пътниците);


3. Скорости на придвижване: Първи вариант железопътен транспорт и втори - автобусен транспорт:
3.1. І вариант, чрез железопътен транспорт – разстояние приблизително 553км, необходимо време за изминаване:
3.1.1. експресен влак 785 минути, търговска скорост 42,3км/ ч.;
3.2.2. бърз влак 935 минути, търговска скорост 35,5км/ч.;

Престой в очакване на превозно средство на автобусен транспорт 10 минути;
- масов градски транспорт от Аерогара София до Централна железопътна гара София, разстояние 14км, време 55 минути;[1] скорост 15км/ч.;

Престой в очакване на превозно средство на железопътен транспорт 90 минути;
- Експресен влак от град София (Централна железопътна гара София) до град Варна (Централна железопътна гара Варна) разстояние 470км, за 480 минути, скорост 59км/ ч.
- Бърз влак от град София (Централна железопътна гара София) до град Варна (Централна железопътна гара Варна) разстояние 470км, за 630 минути, скорост 48км/ ч.
Централна железопътна гара Варна до град Каварна (автогара), необходимо е придвижване с местен градски транспорт от Централна железопътна гара Варна до автогара Варна. Пътника трябва да заплати допълнително еднократен билет за пътуване. Разстояние 2км., време за придвижване 30 минути;

Престой в очакване на междуградски автобус 30минути;
- Междуградски автобус, разстояние 67км, за 90 минути, скорост 45км/ч;
3.2 ІІ вариант, чрез автобус: разстояние приблизително 554км, необходимо време за изминаване 613 минути, скорост 54,2км/ ч; 

Престой в очакване на превозно средство на автобусен транспорт 10 минути;
- масов градски транспорт от Аерогара София до Централна железопътна гара София, разстояние 14км, време 55 минути;[2]

скорост 15км/ч.;

Престой в очакване на превозно средство на автобусен транспорт 180 минути;
- От град София (Централна автогара София) до град Каварна (автогара Каварна), разстояние 544км, за 490 минути, скорост 84,1км/ ч;

3.3 С автомобил:
- време за наемане на автомобил 20 минути (rent a car);
- разстояние до напускане на града 4км за 8 минути, скорост 30км/ ч;
– от град София до град Каварна, разстояние 540км, за 360 минути, скорост 90км/ ч;


табл. 1. Направление Аерогара Дортмунт – град Берлин

табл. 2. Направление град Маркранщет – Аерогара Дортмунт

табл. 5. Направление Аерогара София – град Каварна, чрез автомобил.

От направеното сравнение се вижда, че при придвижване на територията на Германия с железопътен транспорт при постоянна смяна на превозните средства, пътника изминава по-малко от 1% в градско придвижване. В България е около 3%. Времето което изразходва в градско придвижване в Германия е от 2 до 3% от общото време. В България от 10 до 12% от общото време се отделя в придвижване на територията на градовете. При придвижване с автомобил, разстоянието което се изминава на територията на града е от 1% и до 2% от общото изразходвано време (графика 1 и 2).

                                                                    граф. 1. Изминато разстояние по компоненти                              

                                         
                                                      граф. 2 Изразходвано време за придвижване по компоненти


След направения анализ на възможностите за пътуване от едно населено място до друго. В България един пътуващ губи много повече време за смяна на видовете транспорт, спрямо пътуващия в Германия. Това е следствие на лошото взаимодействие между отделните видове транспорт. С изграждането на І метродиаметър до Аерогара София, ще се намали времето за пътуване от летището до Централна железопътна гара и Централна автогара. Но е необходимо да се направи по пълно обвързване на междуградския и градския пътнически транспорт, не само в и край град София, но да се обвържат повечото големи градове.

Друг пример за сполучливо решаване на проблемите за взаимодействие на различни видове транспорт е транспортният възел Франкфурт на Майн. Главната гара се намира в центъра на града. За градската железница е построена подземна гара.

Летище Франкфурт на Хан е разположено на приблизително 130км. от железопътна гара Франкфурт и има директна автобусна линия, която подвозва пътниците от летището до жп гарата.

Още по-интересен пример са гарите при летището на Франкфурт на Майн. Те имат непосредствена връзка с халето на аерогарата. Едната подземна гара е построена заедно с летището и в нея влизат градските и крайградските влакове.

Едно лице при редовни пътувания предпочита да избере по-евтиния начин на придвижване. Когато пътува за почивка, то е склонно да похарчи много повече от нормалното, но да бъде обгрижван. При пътуването от една точка до труга (място за почивка), пътника не се замисля за цената и избира този начин на придвижване, който ще му осигури по-добро и надеждно пътуване.
[1] Използвани са материали от проект „SEEMORE”;

[2] Източник: Официална интернет страница на германските железници DB BAHN;

[3] Средно време за придвижване „Изследване предимства и недостатъци в отделните начини на придвижване“, дисертационен труд на Веселин Грозданов;

[4] Средно време за придвижване „Изследване предимства и недостатъци в отделните начини на придвижване“, дисертационен труд на Веселин Грозданов;

  • Етикети: Превозвачи и оператори