Изследване на състоянието и товарооборота на пристанищата и прилежащата им инфраструктура в българския участък на река дунав

Речните пристанища се разглеждат като сложни динамични системи, които имат определено предназначение, изпълняват дадени функции, съставени са от комплексни елементи и са свързани с останалите видове транспорт[1]. За да работят успешно тези системи е необходимо техните съставни компоненти да функционират в синергия.
Всяко пристанище изпълнява определени основни и спомагателни функции. Към основните се отнасят приемането, обработването и претоварването на доставените стоки; съхранение и дистрибуция на приетите товари; митнически контрол и наблюдение на процесите; проверка и обработка на транспортната документация, съпътстваща товарите и др. Към спомагателните спадат предоставянето на различни видове услуги, като зареждане на корабите с гориво, вода и провизии (бункеровка), поддържане и ремонт на плавателните съдове и транспортните единици; почистване на корабите (отпадъци, трюмна вода и др.) и др.
Важно условие за качественото изпълнение на функциите на речното пристанище е съставляващите го елементи да отговарят на определени технически, технологични и организационни изисквания. Техническите елементи включват различните видове съоръжения, местата за съхранение на товарите и районите за приставане на корабите. Към тях се отнасят броя на котвените места, дълбочината на бреговата линия, броя на устройствата за товаро- разтоварни операции, размерите на откритите и закрити складови площи и др. Технологичните компоненти определят предназначението и специализацията на пристанището. Значение имат техническите средства за обработка, разтоварване и претоварване на различни видове стоки (насипни, обемни, течни, извънгабаритни товари и контейнери). Организационните елементи са пряко свързани със статута на пристанището – публично държавно предприятие или собственост на частно лице.
В тази връзка в настоящата разработка ще бъде изследвано състоянието на дунавските пристанища на територията на Република България. Анализът ще се извърши в зависимост от реализирания товарооборот от портовете според направлението на превоза, вида на обработените товари и товаропотока, както и тяхната осигуреност с товаро- разтоварни устройства, складови площи и котвени места. В резултат на този анализ могат да бъдат характеризирани проблемите, които възпрепятстват по- нататъшното развитие и усъвършенстване на пристанищната  инфраструктура; да се определят перспективите за по- ефективно използване на нейния капацитет и да се разкрият възможностите за подобряване обслужването на корабите като предпоставка за увеличаване на полезните ефекти от товарната превозна дейност на речния транспорт.

I. Характеристика и товарооборот на пристанищата, разположени на българския участък на река Дунав.

Най-важните български речни пристанища, обслужващи товарния трафик по р. Дунав са Лом, Видин - Юг, Видин – Север, Свищов, Русе-Запад, Русе-Изток, Русе- Булмаркет и Белене, които са обособени в три пристанищни комплекса „Русе” ЕАД, „Лом” ЕАД и Видин.

1. Пристанище Лом

Пристанище Лом е от национално стратегическо значение, тъй като се явява пресечна точка на два от пан- европейските транспортни коридора – IV и VII, като е разположено на приблизително 160 км. северно от София, на десния бряг на река Дунав. Неговата територия е с обща площ 299 380 м2 и разполага с 13 котвени стоянки. Общата дължина на кейовия фронт е 1 463 м, а максималната проектна дълбочина пред корабните места е 1,8 м. Порт Лом е специализиран в обработване и съхранение на насипни товари (руди и въглища); генерални товари; пакетирани, товари в течно състояние; контейнери, масови и обемни товари. За извършване на товаро- разтоварните операции се използват 22 портални крана с капацитет от 20 т. и 10 т. и 6 универсални крана с капацитет 3-5 т., като преобладаващата възрастова структура на претоварните съоръжения е между 58 и 65 г. Пристанището разполага с открити и закрити складови площи с обща квадратура 121 014 м2, както и склад за съхранение на течни товари с общ обем от 188 м3. Капацитетът на порта при съществуващия режим на работа е кейова пропускателна способност 3 100 т/ г и складова – 5 860 т/г. То е отворено за транзитни превози от Македония и Гърция, а изградената в близост железопътна мрежа съдейства за осъществяване на връзка с пристанище Солун, което е най- големият транспортен хъб[2] на Средиземно море.
Пристанище Лом е свързано с железопътната мрежа на страната чрез жп гара Лом. Тази връзка се осъществява посредством единична електрифицирана второстепенна жп отсечка от гара Брусарци към главната железопътна линия Видин – Мездра.
По отношение на свързаността на пристанище Лом с пътната инфраструктура на страната, тя се осъществява с помощта на второкласния републикански път № 81 към София. Портът разполага и с добре осигурена подходна инфраструктура и към останалите населени места в община Лом.
До март месец на 2013 г., пристанището се стопанисва от Изпълнителна агенция „Морска администрация”, след което неговото управление и експлоатация се поема от концесионера „Порт Инвест” ООД на принципа на публично- частно партньорство. Договорът е сключен за срок от 35 години.

На фигура 1 е представен товарооборотът в пристанище Лом в зависимост от вида на постъпилите и изпратени стоки.

Фигура 1
Източник:  Изпълнителна агенция „Морска администрация”


От графиката се вижда, че най- голям относителен дял в общия обем на товарооборота заемат въглищата – 40,9%, като тяхното количество постепенно намалява от началото на 2008 г. до средата на 2011 г., след което през 2012 г. е отбелязан ръст от 28,7%. На следващо място по относителен дял се нареждат селскостопанските продукти – 32%, като се наблюдава тенденция на непрекъснато нарастване в техния обем. През 2012 г. е реализиран ръст от 277% в количеството на обработените зърнени храни спрямо 2008 г. Преобладаващият дял на тези видове товари се дължи на основните потребители на пристанищни услуги в инфраструктурния пункт. Значителното увеличение в обема на претоварените зърнени храни е резултат от износа на пшеница от речния оператор „Рубишипс ООД” гр. Русе за Украйна, а доминиращият дял на въглищата в количеството на товарооборота се дължи на търговската дейност на ГУ „Фарадей” гр. Стара Загора.
Важно значение за обема на товарооборота в пристанище Лом имат рудите, концентратите и металите, като техните процентни тегла възлизат съответно на 11,8% и 6,4%. По отношение на тези видове товари се забелязва постепенно намаление в техните обеми, като най- много руди и концентрати са били обработени през 2010 г. – 63 914 т., а най- много метали през 2008 г. – 186 653 т. Отбелязаният спад в обема на приетите и изпратени метали от порт Лом се дължи на понижението в производствената дейност на индустриалното предприятие „Стомана Индъстри” гр. Перник.
Останалите видове товари заемат под 1% в количеството на товарооборота на пристанище Лом.
На фигура 2 е показан товарооборотът в порт Лом в зависимост от направлението на превозите.

Фигура 2
Източник:  Изпълнителна агенция „Морска администрация”

 

Видно от графиката, с най- голям относителен дял се отличава вносът, който съставлява 49,2% от общия товарооборот на порта. Неговият обем е най-висок през 2008 г. – 548 218 т., като до края на разглеждания отчетен период е сравнително постоянен. На второ място по относителен дял се нарежда износът, който представлява 40,9% от общото количество на обработените товари. Той достига най- високи стойности през 2012 г. - 261 145 т., които  дори надвишават обема на вноса за същия период. Незначителен е делът на транзитните товари, които заемат относителен дял от 1,17% в обема на товарооборота на пристанище Лом. Наблюдава се тенденция на непрекъснато понижение в тяхното количество, като през 2012 г. е реализиран спад от 92,3% спрямо 2008 г.

2. Пристанище Видин
Пристанище Видин е разположено на 785 км. на река Дунав, като неговата територия е с обща площ от 65 000 м2 и позволява приставането на 9 кораба. То включва следните пристанищни терминали за обществен транспорт с национално значение:

- Пристанищен терминал Видин – Юг - специализиран в приемането и обработването на насипни (въглища) и генерални товари. Претоварните операции в пристанището се извършват с портални (3 с капацитет 20 т.) и универсални кранове (1 с капацитет 2 т. и повдигачи с капацитет 3-5 т.). На територията на порт Видин са изградени открити помещения за съхранение на товари с обща площ от 15 000 м2. От 06.03. 2013 г. терминалът се управлява и експлоатира на принципа на публично- частното партньорство от частното лице „ТЕЦ Свилоза” АД. Договорът за концесия е сключен за срок от 35 години.
- Пристанищен терминал Видин – Север – сертифициран е в приемането и обработването на насипни товари, вторичи суровини, палетизирани стоки, МПС и колесна техника и контейнери. Терминалът разполага с открити складови площи с обща квадратура от 10 000 м2. Основно предимство на пристанище Видин – Север е неговото стратегическо географско местоположение, което го определя като „пресечна точка” на транспортни коридори № IV и VII и същевременно най-краткият маршрут до Гърция, Македония и Сърбия. Портът разполага с напълно обновена подходна инфраструктура, която му осигурява директна връзка с националната железопътна и пътно- шосейна мрежа на страната. Стопанисването и експлоатацията на терминала е под юрисдикцията на Параходство „Българско речно плаване” на принципа на публично- частното партньорство. Сключеният договор за концесия между речния оператор и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е за срок от 30 години.
На фигура 3 е представен товарооборотът в пристанище Видин в зависимост от вида на постъпилите и изпратени стоки.


Фигура 3
Източник:  Изпълнителна агенция „Морска администрация”


Видно от графиката, преобладава делът на обработените МПС и колесна техника в тонове – 74,9% от общия товарооборот, като техният обем непрекъснато намалява през разглеждания отчетен период. Товаро- разтоварните операции с този вид стоки се осъществяват в пристанищен терминал Видин- Север.
Следващо място в общия обем на товарооборота на порт Видин заемат въглищата – 23,2%. Изменението в количеството на този вид обработваем товар по години е в посока на трайно намаляване. Тази тенденция се дължи на пониженото натоварване на мощностите на ТЕЦ „Видахим” АД, който е основен потребител на пристанищните услуги на порт Видин.
На трето място, по относителен дял в общия обем на товарооборота, се нарежда баластрата – 1,15%, като този вид товар се е обработвал само през 2009 г. и 2010 г. Предпоставка за това е изграждането на Дунав мост 2, от една страна, и концесионирането на пристанищен терминал Видин-Север от Параходство „Българско речно плаване” през 2011 г., от друга. Останалите видове товари заемат под 1% в общия обем на товарооборота, като през 2009 г. и 2010 г. най- голям е бил делът на металите и металните тръби – 0,59%, поради разширяването на ландшафта на пристанището по посока на Сърбия и по- конкретно Зайчарския регион.

3. Пристанище Сомовит

Портът е част от „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД. То е специализирано в приемането, обработването и складирането на насипни и генерални товари (метали, зърно, целулоза, въглища). Разполага с помещения (открити и закрити) за съхранение на съответните продукти с обща площ от 13 075 м2, а претоварните операции се осъществяват със специални съоръжения – 11 портални крана с капацитет 20 т. и 4 повдигача с капацитет 3-5 т. Порт Сомовит е изцяло публична държавна собственост, като през 2009 г., той е отдаден на концесия на фирма „Октопод – С” ООД съгласно договор, за период от 25 години.

4. Пристанище Свищов

Пристанището е разположено на 554 км. от устието на река Дунав. Неговата територия е с обща площ от 300 000 м2 и позволява акостиране и престояване на 19 кораба. Порт Свищов е специализиран в обработването и съхранението на контейнери, които постъпват и се изпращат от и до Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия. Оборудван е с необходимата претоварна техника – 11 портални крана с капацитет 20 т. и 4 повдигача с капацитет 3-5 т. за обслужване на пристигащите товари. Пристанището осъществява връзка с вътрешността на страната посредством железопътни линии през гара Левски и пътношосейната мрежа на страната до Пловдив, Хасково, Велико Търново, София и Стара Загора. То се стопанисва от частната компания „Драгажен флот – Истър” АД въз основа на концесионен договор със срок на валидност 31 години.

5. Пристанище Силистра

Портът е разположен на 375 км от устието на река Дунав върху площ от 16 320 м2 и е част от пристанищен комплекс „Русе” ЕАД. Силистра е едно от българските речни пристанища, което позволява приставането и обслужването на морско-речни кораби. Оборудвано е с претоварна техника с пропускателна способност 1800 т/ 12 ч при обработване на насипни товари и 400 т/12 ч при генерални товари. Терминалът разполага с тримодално съоръжение, с помощта на което е възможно директното претоварване на обработваемите товари на пътни превозни средства и железопътни вагони. Портът се управлява и експлоатира на принципа на публично- частното партньорство от концесионера „Дунавски индустриален парк” АД за срок от 35 години.   

6. Пристанище Белене

Пристанището е разположено на 567 км на река Дунав и се простира върху площ от 28 800 м2. Предназначението на терминала е за обработване на генерални, насипни, тежки и извънгабаритни товари, както и контейнери. За целта е оборудвано със специализирана претоварна техника, която включва 3 гентри крана с капацитет 480 т., 2 универсални крана с пропускателна способност 20 т. и повдигачи с капацитет 3-5 т. Товаро- разтоварните съоръжения са с режим на работа пет дни в седмицата и възможност за опериране при извънредни случаи, както и в почивни дни при поискване от потребителите. На територията на пристанището са разположени складови площи с обща квадратура от 21 200 м2. Кейовият фронт на терминала позволява приставане на морско- речни кораби за превоз на товари от Черно до Азовско и Северно море.
Поради отсъствието на автомагистрали и първокласни пътища в региона на пристанище Белене е невъзможно осъществяването на интермодални превози на тежки и извънгабаритни товари към вътрешността на страната.
На фигура 4 е показано количеството на обработените товари в порт Белене в зависимост от направлението на превозите.

Фигура 4
Източник: Brave Master Logistics S.A

 

В пристанищен терминал Белене преобладава количеството на обработените товари под формата на внос – 75,9%, като техният обем непрекъснато намалява и през 2012 г. бележи спад от 64% спрямо 2010 г. Подобна тенденция се наблюдава в изменението на обработените товари за експорт. През 2012 г. количеството на товарите за износ през порт Белене се е понижило приблизително 9,3 пъти в сравнение с 2009 г. Причина за това е икономическата и политическа обстановка в страната, в резултат на която голяма част от индустриалните компании намаляват или преустановяват своята производствена дейност.  

7. Пристанище Русе

„Пристанищен комплекс Русе” ЕАД е най-големият транспортен център в българския участък на река Дунав с обща площ от 920 000 м2. Неговата значимост се определя от обстоятелството, че през територията му преминават два от пан- европейските транспортни коридори – VII и IX[3], „Пътят на коприната”[4] и коридор TRACEKA[5]. Порт Русе е мултимодален център, който е обособен в два пристанищни терминала:
Русе-Запад – специализиран в обработването и складирането на насипни и генерални товари. Оборудван с товаро- разтоварни съоръжения, от които 11 универсални крана с капацитет 3-5 т. Пропускателната способност на терминала е 500 000 т. годишно;
Русе- Изток – разполага с Ро-Ро терминал за обработване на леки и товарни автомобили. За обслужване на преминаващия през територията на пристанището товарооборот се използват универсални кранове (17 с капацитет 32 т); повдигачи (20 с капацитет 3-5 т и над 5 т) и пневматични устройства, които са на средна възраст между 30 и 40 години. Предвиденото количество товари, което може да бъде обработено по протежението на пристана на порт Русе- Изток за една година е 1 500 000 т. Пристанището е съоръжено със собствена железопътна линия с обща дължина 4700 м., а разстоянието до най- близкия републикански автомобилен път е 2 км. То разполага с изкуствен лиман с вертикална кейова стена, улесняваща товаро- разтоварната дейност при ниски води на река Дунав.
Пристанищен комплекс Русе ЕАД осъществява връзка с пристанище Варна посредством железопътната отсечка Русе – Варна, която би могла да осигури добри възможности за привличане на транзитни товаропотоци и осъществяването на мултимодални превози по направленията Европа – Близък и Среден Изток и страните от ОНД.
В тази връзка и с цел да предоставят нови възможности за своите потребители, Параходство „Българско речно плаване” съвместно с БДЖ ЕАД предлагат общ пакет преференциални цени за транзитния трафик от и за Централна Европа до Черно море. Основен елемент от тази логистична схема е железопътната отсечка Варна – Русе, която е сегмент от транспортен Коридор VII и скъсява пътя на товарите по линията Рейн – Майн – Дунав – Черно море. Пренасочвайки трафика от Сулина към железопътната отсечка Русе – Варна се създават възможности за привличане на по- голям брой товародатели, поради съкрaщаване на разстоянието и времето за пътуване. Най- краткият път за търговия на Централна Европа с Близкия Изток е този, който преминава през Русе на р. Дунав и Варна на Черно море.


Фигура 5 Основни железопътни връзки в Република България
Източник: Национална компания „Железопътна инфраструктура”

 

На фигура 6 е представен товарооборотът в пристанищен комплекс „Русе” ЕАД в зависимост от вида на постъпилите стоки.


Фигура 6
Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

Видно от графиката, преобладава делът на постъпилите и изпратени въглища – 63,6% от общия обем на товарооборота. Наблюдава се тенденция на непрекъснато намаляване в тяхното количество, като през 2012 г. то се понижава приблизително 3 пъти спрямо 2008 г. Причина за този спад е намалелият внос на въглища за основния потребител -  ТЕЦ – Русе.
Второ място по относителен дял в общия обем на товарооборота в пристанищен комплекс Русе заемат обработените селскостопански продукти (зърнени храни) – 17,9%. Забелязват се определени флуктуации в тяхното количество, като обемът им достига най- високи стойности през 2011 г. – 165 000 т. Причините за тези изменения са комплексни – от една страна отлив на този вид товар към морските пристанища, които разполагат със съвременни силози за съхранение на зърно, а от друга – концесионирането на пристанищен терминал Сомовит през 2009 г.
Важно значение за товрооборота на порт Русе имат металите. Те съставляват 13,4% от общия обем на обработените товари. Реализираният спад в тяхното количество през разглеждания отчетен период се дължи основно на икономическата и финансова криза, която се отрази пагубно върху ключови сектори на икономиката, които са основен производител на този вид товари.
На следващо място по относителен дял в общото количество на товарооборота се нареждат съответно машини (3,3%), наливни товари (1,1%) и меласа (0,68%).
Фигура 7 илюстрира товарооборота по направление на превозите в „Пристанищен комплекс Русе” ЕАД.

Фигура 7
Източник: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

От представените отчетни данни се вижда, че преобладава количеството на приетите за обработване товари под формата на внос в пристанищен комплекс Русе – 79,8%. Значителна част от внасяните товари постъпват от Украйна, които са предимно въглища и метали. Сравнително по- малко е количеството на импортираните зърнени храни и фуражи от Сърбия и Румъния.
Износът заема 15,1% от общото количество на обработените товари в порт Русе. Основните страни, към които са насочени изнасяните стоките са Румъния (зърнени храни), Сърбия (насипен тор), Австрия (калцирана сода) и Германия (автомобили и колесна техника).
Тенденциите в развитието на товарооборота в пристанищен комплекс Русе по направление внос и износ са сходни – циклично се редуват растеж и спад в техните обеми.
По отношение на крайбрежните товари, техният относителен дял е незначителен в общия обем на товарооборота – 5,07%, като наблюдаваното изменение е на трайно понижение в тяхното количество.

8. Пристанище Булмаркет

Пристанищният терминал е предназначен основно за обработване и съхранение на опасни товари (суров нефт и нефтопродукти); генерални товари (стъкло, тухли, стомана и палетизирани стоки) и зърнени култури (пшеница, царевица, слънчоглед, рапица). На територията му са разположени складови площи (открити и закрити) с обща квадратура  67 900 м2, в т.ч. и помещения за складиране на пропан- бутан (LPG) с капацитет 2600 м3 и зърнени силози с капацитет 15 000 м3. На територията на порта е изграден нов многофункционален терминал, при който претоварните съоръжения оперират при режим на работа 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата при независимост от атмосферните влияния. Пристанището се стопанисва от изцяло частното дружество „Булмаркет – ДМ” ООД.

II. Ообщение на получените резултати

1. Общият обем на обработените товари в тонове в дунавските пристанища за 2011 г. възлиза на 1,47 млн. тона, а за 2012 г. – 1,31 млн. тона, което означава, че едва 14,7% за 2011 г. и 13,1% за 2012 г. от техния разполагаем капацитет (при общ капацитет от 10 млн. тона) се използва ефективно;
2. Физически остарялата претоварна и преработвателна техника в българските пристанища (порталните кранове в пристанище Лом са на средна възраст между 56 и 68 години, а в пристанище Русе – между 36 и 40 години) оказва негативно влияние върху времето за обслужване на корабите и производителността на съоръженията и води до повишаване на себестойността на превозните услуги. Амортизираната пристанищна техника намалява капацитета на предлаганите услуги, както и възможността да се отреагира своевременно на развиващите се пазари и изисквания на потребителите;
3. Основен проблем, който затруднява извършването на ефективни товарни превози по река Дунав е ограниченото време за работа на пристанищните съоръжения. За разлика от въздушните и железопътни терминали, които обслужват транспортните средства 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, режимът на работа на претоварната техника при вътрешноводния транспорт е ограничен. Това е съпроводено с увеличаване на общия размер на разходите и просрочване на изискуемото време за доставка на товарите;
4. Недостига на закрити складови площи за съхранение на зърно в пристанище Русе води до реализирането на финансови загуби от порта и отлив на товаропотоци;
5. Тромавите митнически процедури и граничния контрол в пристанищата са друг основен проблем при обслужването на плавателните съдове, който е свързан със загуба на време и необоснована продължителност на проверките. Това от своя страна оказва негативно влияние върху  времето за осъществяване на товарните превози;
6. Съществуващата шосейна и железопътна подходна инфраструктура, както и изградените транспортните връзки с националната транспортна система в районите на пристанище Русе до голяма степен не отговарят на съвременните изисквания;

Заключение

Добре изградената, управлявана и експлоатирана пристанищна инфраструктура е предпоставка за ефективно осъществяване на превозната дейност с речен транспорт. В тази връзка за подобряване на ефективността на основните и спомагателни дейности в българските речни портове ще съдейства:
1. Поощряване привличането на частни инвестиции за изграждане на нови претоварни и складови съоръжения, които водят до получаване на добри финансови резултати от концесионера и ефективна експлоатация на пристанищата; повишаване на производителността на труда на работниците; осигуряване на възможности за подобряване на квалификацията и професионалните умения на служителите; подобряване на качеството на предлаганите пристанищни услуги; рационално  използване на природните ресурси в близост до пристанищата и опазване на земните недра, екосистемите и биоразнообразието в регионите на концесионираните обекти;
2. Обновяване на инфраструктурата чрез приложение на високотехнологични товаро- разтоварни съоръжения, които да подобрят взаимодействието между пристанищата и плавателните съдове и да се повиши екологосъобразността на пристанищните дейности при обслужване на мултимодални транспортни единици;
3. Изграждане на специализирани терминали, особено за обработване на контейнери, зърнени храни (в пристанище Русе), течни и опасни товари с параметри и характеристики, които отговарят на съвременните изисквания на потребителите и са предпоставка за качествено, ефективно, екологично и безопасно обслужване на плавателните съдове;
4. Предвид кръстопътното разположение на дунавските пристанища, тяхното бъдещо развитие трябва да се насочи към оползотворяване на свободния капацитет чрез увеличаване на транзитните товаропотоци между Азия и Европа;
5. Подобряване състоянието на съществуващата подходна инфраструктура или изграждането на нови сухопътни транспортни връзки до речните терминали на територията на Северозападна и Североизточна България;

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Port Lom, general information, http://www.portlom.bg/bg/page/1/ достъп на 07.11.2013 г.;  

2. Port Vidin, terminals, http://www.cmamyc.com/port/terminals   достъп на 07.11.2012 г.

3. Port Svishtov, home, http://www.portsvishtov.com/bg/i ndex.php достъп на 09.11.2012 г.;

4. Port Belene, general information, http://www.port-belene.bg/info.html,достъп на 09.11.2013 г. 

5. PINE, Prospects for Inland Navigation within Enlarged Europe, full final report, 2004; 

Seatalk, The Dictionary of English Nautical Language, www.seatalk.info, keyword (transport hub), published by Mike MacKenzie, Nova Scotia, 2005.[1] PINE, Prospects for Inland Navigation within Enlarged Europe, full final report, 2004, стр. 150;

[2] Представлява мястото, където се осъществява претоварване на транспортните единици от едно превозно средство на друго или от един вид транспорт на друг. Такива места могат да бъдат морски пристанища, разпределителни гари и мултимодални терминали.

Seatalk, The Dictionary of English Nautical Language, www.seatalk.info, keyword (transport hub), published by Mike MacKenzie, Nova Scotia, 2005

[3] Коридор № IX – Хелзинки – Санкт Петербург – Москва – Киев – Букурещ – Русе - Александруполис

[4] Комбиниран транспорт на транзитни товари по железопътната отсечка Русе – Варна

[5] Узбекистан – Азербайджан – Грузия – България – Европа

  • Етикети: Инфраструктура