Сърбия, по-близо до ЕС

През май, Сръбския парламент прие "Закон за железопътния транспорт", който ще позволи да се завърши преструктурирането на ZelezniceSrbije. Този нов закон представлява законодателната рамка за този сектор и замества бившия закон, които е в сила от 2005г. Новата законодателна рамка е насочена към интегриране на железопътната система в европейския пазар и също така е мярка, с оглед на присъединяването на Сърбия към ЕС.

Присъединяването на страната към ЕС е цел на властите. Средносрочни и дългосрочни стратегии за развитие се разработват в съответствие с целите на ЕС (определени за всеки сектор поотделно, които оказват влияние, върху създаването на единния европейски пазар). Случаят със Сърбия не е по- различен, която през 2003г. (по време на Европейския съвет в Солун) е идентифицирана като потенциална страна кандидатка за присъединяване към Общността. Ето защо, европейското партньорство за Сърбия бе прието през 2008г. за определяне на приоритетите в заявлението за членство (представено през 2009 година). През 2010г. процесът на ратификация на „Споразумението за стабилизиране и асоцииране“ е инициирано и през 2012г. и Сърбия получи статут на страна кандидатка.

В този контекст, транспортния сектор е от жизненоважно значение за развитието на цялата територия на ЕС, (хармонизиране на законодателството и адаптиране към европейските стандарти и цели за създаване на единен пазар). В този сегмент, Сърбия е важен партньор с географското си положение чрез паневропейските коридори: Коридор VII (Дунав) и Коридор X (Австрия - Сърбия). Тя има най- краткия и надежден транзит между страните от Централна и Западна Европа, и тези от южна Европа, Близкия и Далечния Изток.

Изграждането и модернизацията на железопътната инфраструктура (по- специално с финансиране от финансовите институции), и преструктурирането в модерна, безопасна и функционална система, са най- важните предпоставки на органите за стимулиране на регионалното развитие и постигането на устойчив икономически и социален напредък. Предоставените досега инвестициите, обхващат малка част от реалните нужди. Общата стойност на публичните инвестиции, необходими за развитие на инфраструктурата до 2027г. се оценяват на 15 млрд. EUR. Финансирането за модернизацията на коридори X и VII, съвместими с европейските стандарти, е в размер на 4 млрд. EUR. - документ, изготвен от сръбското правителство (нужди на Република Сърбия за международна помощ в периода 2011-2013г.).
Железопътната мрежа е с дължина 3809 километра, плътността й сравнена със средния за ЕС-27 (50,1 km/1000km2), Франция и Румъния, имат плътност от 46 км./1000km2. Основните линии са с дължина от 1768км. (46% от общата дължина), 32,7% от които са електрифицирани.

За интеграцията на инфраструктурата и оптимизиране на услугите в съответствие с европейските стандарти, Драголюб Симонович, ръководител на националната железопътна компания „ZelezniceSrbije“, планира да инвестира 1,4 милиарда евро в проекти за модернизация на инфраструктурата и в подвижен състав в периода 2013-2014 г. През следващите години, инвестициите на компанията ще надхвърлят 5.4 млрд. EUR.

Железопътния сектор ще бъде открит през 2014 г.

Освен значението на модернизацията на железопътната инфраструктура, Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) за Сърбия се посочва, че "реформата на железопътния сектор трябва да се засили, така че да се подобри конкурентоспособността на железопътния транспорт, както и преструктурирането на сектора и либерализирането на пазара". Според последния доклад на Комисията (м. октомври 2012г.), "ЖП транспорт е постигнал малък напредък чрез превръщането на железниците в холдингово дружество (четири различни фирми). В действителност, пазара продължава да бъде затворен заради високите лицензионни разходи и срокът - максимум една година".

За прилагането на достиженията на правото на Общността и присъединяването на Сърбия към ЕС, реалният процес има специфични изисквания по отношение на постепенното отваряне на пазара. В началото на май, членовете на Комитета за европейска интеграция в рамките на сръбския парламент, приеха новия Закон за железопътен транспорт, изготвен от заместник- министъра на транспорта, Dejan Lasica. Документът е насочен към подобряване на ефективността на вътрешната железопътна система и интегриране на сръбските служби в системата на транспорта в ЕС". През същия месец, Парламентът на Сърбия прие нов железопътен закон, според който либерализирането на сектора ще започне на 1 януари 2014 година. Започвайки през 2014г., частните компании могат постепенно да получат лиценз за работа в транспортния сектор на железопътния товарен превоз. 

Законът ще подобри конкуренцията в този сектор и ще завърши преструктурирането на „ZelezniceSrbije“ (ZS). Първоначално „ZS“ ще бъде разделена на две фирми: Оператор на инфраструктурата и Оператор на железопътния товарен и пътнически транспорт. Двете компании ще бъдат финансово и функционално независими. След това превозвачът ще бъде разделен на две отделни компании, товарни и пътнически превози.

При управлението на железопътната инфраструктура, вече няма да се изисква организация под формата "публично дружество“ създадена от Сръбското правителство. Това трябва да отвори пътя за частните фирми да участват в управлението на инфраструктурата. Частните компании ще трябва да бъдат посочени от сръбската държава като изпълнители, упълномощени за развитието й.
Дирекцията ще предприема мерки за предотвратяване на нелоялна конкуренция и дискриминация.

Законът също така предвижда приемане на национална програма за железопътна инфраструктура, която трябва да бъде разработена и предложена на правителството и приета от парламента за срок от пет години.


Превод от английски език: Веселин Грозданов 

  • Етикети: Бизнес и сътрудничество