Проектът за високоскоростна линия Москва – Казан възлиза на 1068 милиарда рубли

Проектът за високоскоростна линия Москва – Казан възлиза на 1068 милиарда рубли

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ЗЕЛЕНИЯ ПРОЕКТ - tranx.com на транс експрес

ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА ЗЕЛЕНИЯ ПРОЕКТ - tranx.com на транс експрес

Изграждането на интермодални терминали е една много добра възможност пред спедиторите и логистичните фирми, която напълно отговаря на тенденциите за „коридорно мислене” на Европейската комисия (Rail Freight Corridors), както и на стремежа на железопътни оператори да се насочат към транспорт на блок-влакови единици.

Изследване на тенденциите и анализ на системата за отдаване под наем на инфраструктурни обекти в железопътните гари

Изследване на тенденциите и анализ на системата за отдаване под наем на инфраструктурни обекти в железопътните гари

Железопътните гари са основните притегателни центрове в които пътниците очакват да бъдат обслужени. Отдаването под наем на инфраструктурни обекти в гарите е дейност, която би могла да доведе сериозни приходи. Въпреки че напоследък има известен спад в търсенето, това все още това си остава значим фактор на който националната железопътна компания трябва да търси нови методи и средства за възстановяване и развитие на този вид бизнес.

Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата

Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата

Действие 2007-EU-22070-S Проучвания за развитието на приоритетен железопътен проект №22 в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T)

Фаза Б1 "Предварителни проучвания за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата".

Договор: 4251/01.02.2013г. "Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата"

Изследване на състоянието и товарооборота на пристанищата и прилежащата им инфраструктура в българския участък на река дунав

Изследване на състоянието и товарооборота на пристанищата и прилежащата им инфраструктура в българския участък на река дунав

Речните пристанища се разглеждат като сложни динамични системи, които имат определено предназначение, изпълняват дадени функции, съставени са от комплексни елементи и са свързани с останалите видове транспорт. За да работят успешно тези системи е необходимо техните съставни компоненти да функционират в синергия.