Обучение по мобилност в началните училища

С Решение № 12 на Министерския съвет от 10.01.2014 г. Правителството прие Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., която е насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Важно е да се отбележи, че разработената Стратегия включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищните възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

„Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.” Това разбиране предопределя една по- съвременна концепция за съдържанието на училищното образование у нас, основана на изместване на приоритета от фактологичното знание към компетентностите. В този контекст се преосмисля ролята на знанието като отправна точка на промените в българското образование през ХХI век. Днес то вече не е значимо само за себе си, а преди всичко се търси неговата универсалност и практическа приложимост. Този факт сам по себе си дава нови ориентири за подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности като основен фактор на промяната.

Стратегията си поставя амбициозната цел към 2020 г. ученето през целия живот да се превърне в реалност за всички български граждани. Естествено, фокусът на вниманието на експерти и образователни институции е насочен към най- наболелите проблеми на българското образование: повишаването на дела на обхванатите в предучилищно възпитание; намаляване на преждевременно напусналите образователната система; увеличаване на дела на завършилите висше образование и повишаване на заетостта. Малко встрани от основните усилия ще остане обучението, свързано с подкрепата на устойчивото развитие и здравословния начин на живот, а то влиза официално в деветте ключови компетенции за учене през целия живот, цитирани в стратегията.

В настоящият доклад ще привлечем вашето внимание именно към възможностите за развитие на този вид умения и компетенции, при това още от най-ранна възраст – в началното училище.

Известно е, че безопасността на децата- участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото в областта на здравеопазването днес. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата днес от една страна, и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре. Обучението по безопасност на движението трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на детето. То трябва да доведе до развитие и усъвършенстване на защитните механизми на децита като участници в съвременното пътно движение.  Неговата дългосрочна цел е създаването на определено поведение и начин на мислене, които осигуряват не само личната безопасност, но и обезпечават устойчивост на мобилността и опазват околната среда. Водеща роля в този тип обучение трябва да имат практическите умения и нравствените аспекти, които се формират чрез подходящи и разбираеми за децата учебни подходи.

Обучението по безопасност на движението и устойчива мобилност е социално по вид и не може да се приравни към нито един от изучаваните учебни предмети в началното училище. Затова то трябва да се извършва чрез подходящи извънкласни форми – игри, викторини, състезания, екскурзии, тематични наблюдения и др. подобни забавни за децата занимания.

Един такъв модел на обучение на децата от началния курс отдавна се е наложил в развитите европейски страни – това е т.н. Traffic Snake Game, което в буквален превод означава Игра на трафик-змия. Тази игра е основен инструмент за прилагане на принципите на  управление на мобилността за малките ученици, одобрен и признат от ЕК. Играта представлява забавна кампания за повишаване на осведомеността и мотивиране за здравословно поведение, която се играе в училищата. Темата на играта е "Как да стигнем до училище по екологичен, здравословен и безопасен начин". Играе се една- две седмици и така се мотивират децата и учителите да ходят до училището по устойчив начин – с градски транспорт, пеша или с велосипед. 

Основният фактор за успеха на The Traffic Snake Game е, че всеки клас определя собствената си цел, за да намали определен брой пътувания с автомобил и да увеличи отиването на училище пеша или с устойчив транспорт.  За постигане на тази цел децата попълват кръгли карти, които се закрепят на голям банер с изображение на "трафик змия". Така играта превръща по забавен начин пътя на всяко дете до училище в приключение и в същото време го обучава на екологосъобразно поведение и пътна безопасност. Освен това се повдига отборния дух на класа, тъй като всяко дете е мотивирано да вземе участие, за да спечели неговия клас.

У нас тази игра беше изпробвана в две варненски училища в рамките на проекта CONNECT, изпълняван от Асоциацията на черноморските общини (2010-2012).От февруари т.г. стартира проектът TSG-Network, финансиран от ЕК по програма „Интелигентна Енергия – Европа”. В България проектът се изпълнява от Клуб УРГО, който е Национален координатор на Европейската платформа за градска мобилност ЕРОММ и контактна точка по SUMP (Планове Устойчива Градска Мобилност).

Новият проект е  продължение на инициативата CONNECT и цели да насърчи ученици, родители и учители в цялата страна да използват по-устойчиви начини за придвижване до училище и да създаде мрежи за сътрудничество, обмяна на опит и модели за успешно поведение на пътя съвместно с местните власти и местните общности.

Основната цел на проекта ще бъде постигната посредством изпълнението на следните задачи:

(1) Обучение на учениците за безопасно придвижване до училище чрез повишаване на знанията и уменията им

(2) Повишаване информираността на учениците и родителите за ползите от използването на устойчиви начини за транспорт до и от училище – ходене пеша, колоездене, използване на обществения транспорт или комбинирано използване на личен транспорт от 2 или повече семейства.

(3) Стимулиране участието на местните власти и местните общности в кампаниите за използването на устойчиви начини за придвижване до училище

За изпълнението на тези цели, в проекта се предвиждат следните дейности:

Създаване на национална мрежа между партньорите за популяризиране на устойчивите начини за придвижване сред учениците и техните семейства; Организиране и провеждане на обучения за учители и експерти по транспорт, за устойчив транспорт и начини за придвижване до училищата;
Провеждане на кампания за устойчиво придвижване „Пътят на змията” сред учениците от началните училища; Популяризиране на дейностите по проекта.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква в минимум 60 училища от цялата страна да се повиши използването на устойчиви модели за транспорт до училище, да се намалят пътно- транспортните произшествия с деца и да се подобри информираността на учениците относно културните идентичности и многообразия между различните страни- членки на ЕС и начините за промоция на устойчиви начини за придвижване. Освен това проектът ще допринесе за изпълнението на някои приоритети на МОН по Стратегията на това министерство за изпълнение на  НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА  НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2011-2020 г., като например:

Приоритет 1. Усъвършенстване на управлението на дейностите, свързани с обучението и възпитанието на децата и учениците за безопасност по пътищата

Мярка 2. Диалог с гражданското общество по проблемите на безопасността на движението:

  • Приобщаване от МОН, от РИО и от обслужващи звена, както и от детски градини и училища, на гражданското общество към проблема на пътния травматизъм и изграждането на активна мрежа от партньори чрез конструктивен диалог, обмяна на опит и участие в ъвместни практики и проекти;
  • Активизиране на неправителствените организации за решаване на проблемите на БДП като основен проводник на обществената активност и форма на ангажираност с решаваща роля в изграждането на стабилна държавно- обществена коалиция, която да генерира полезни предложения, проекти, програми и инициативи за подобряване обстановката по пътищата;
  • Подобряване координацията на МОМН с водещи неправителствени организации за постигане на ефективен, интензивен и ползотворен обмен и

Мярка 6. Насърчаване изучаването и внедряването на положителнитеевропейски практики, програми и проекти – мобилност, обмяна на добри практики и мултиплицирането им;

Приоритет 2. Подобряване качеството на знанията и уменията на участниците в движението, свързани с обучението и възпитанието по БДП

  • Насърчаване на алтернативните форми на придвижване с цел огравичаване използването на МПС;
  • Перманентно обучение на участниците в движението по проблемите на бзопасността по социални и училищни програми, служебни семинари, кампании и чрез медиите;

Очакваме началните училища, които наистина искат да въведат европейски модели на образование сред децата, да се включат в проекта и да допринесат за изпълнението на амбициозните цели в стратегията на МОН.

  • Етикети: Наука и обучение