Определяне на основни елементи на техническия комплекс на наземната контейнерна транспортна система на България

Определяне на основни елементи на техническия комплекс на наземната контейнерна транспортна система на България

Процесът на транспортиране и манипулиране на голямотонажните контейнери (ГТК) преминава през три основни етапа: 
1-ви етап - зараждане на контейнеропотоците в локални контейнерни терминали, разположени в началната за логистичната верига локална контейнерна транспортна система (ЛКТС) и транспортиране на голямотонажни контейнери в начален контейнерен терминал; 
2-ри етап - транспортиране на ГТК от началния контейнерен терминал до краен за веригата контейнерен терминал; 
3-ти етап - погасяване на контейнеропотоците в крайната по интермодалната транспортна верига локална транспортна система и транспортиране на ГТК от крайния гаров, пристанищен или летищен по веригата контейнерен терминал до краен локален контейнерен терминал.

Нови транспортни и логистични коридори

Нови транспортни и логистични коридори

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Интермодални възможности на логистичен хъб "Свободна зона Бургас"

Интермодални възможности на логистичен хъб "Свободна зона Бургас"

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Югоизточна европа се нуждае от подобряване на интермодалния транспорт

Югоизточна европа се нуждае от подобряване на интермодалния транспорт

За да се увеличи достъпността до Югоизточна Европа трябва да се подобри:

1. Товарната мобилност;

2. Осъвременяване на стандартите в сектора на транспорта;

3. Развитието на устойчиви модели за управление на мобилността;

4. Интегриране на логистичните вериги и привличане на инвестиции в иновации;

Анализ на обработените товари през главните морски пристанища на Европейския съюз и черноморския басей

Анализ на обработените товари през главните морски пристанища на Европейския съюз и черноморския басей

Водният транспорт е най-евтиният вид транспорт и най-пълно отговорящ на екологичните изисквания, поради което на него се пада най-голям дял транспортирани товари, както в европейски мащаб, така и в национален план. Нещо повече в т.нар. Бяла на книга за транспорта на ЕС се извежда необходимостта от приоритетното му развитие, като се провеждат специални политики[1] за стимулирането му.