Background of the new Joint Undertaking for Rail Research and Innovation

Background of the new Joint Undertaking for Rail Research and Innovation

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Обучение по мобилност в началните училища

Обучение по мобилност в началните училища

„Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.” Това разбиране предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на училищното образование у нас, основана на изместване на приоритета от фактологичното знание към компетентностите. В този контекст се преосмисля ролята на знанието като отправна точка на промените в българското образование през ХХI век. Днес то вече не е значимо само за себе си, а преди всичко се търси неговата универсалност и практическа приложимост. Този факт сам по себе си дава нови ориентири за подобряване на качеството на образование чрез модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови компетентности като основен фактор на промяната.