Съвременни системи за информация и управление в железопътния транспорт

 

Доц.д- р Тодор Размов  

инж.Иван Тренчев


Класификация

Информационните системи за продажба на билети и резервации (СПБР) в железопътния транспорт могат да се класифицират на базата на различни критерии.

1. В зависимост от характеристиките на технологията за продажба на билети и резервации при превоз на пътници, те могат да бъдат централизирани или децентрализирани.

При централизираните решения след издаване на документ за пътуване, времето и всеки етап на процеса (осъществяване на превоз, контрол и отчетност) са предварително дефинирани. От гледна точка на информационните технологии практическата реализация най- често е свързана с използване на т.нар. модел „клиент- сървър“. Сървърът предоставя набор от услуги и информация на клиента или служителя за влакови състави, графици, маршрути, разписания, тарифи, цени и др.

В тези системи могат успешно да се прилагат, както централизирани, така и разпределени бази от данни.

В обществения транспорт и там където се налагат чести спирания, превози на къси разстояния, съществуват постоянни и големи потоци пътници - операторите се ориентират към децентрализираните системи за продажба на билети, при които контролът се осъществява от фиксирани или подвижни автоматични съоръжения.

2. Според използваната технология при обслужване на пътниците информационните системи за продажба на билети и резервации могат да бъдат базирани на хартиени документи и телефонна комуникация или да бъдат интегрирани уеб базирани решения.

3. Според приложението им СПБР могат да бъдат: модални, мултимодални, интермодални, интегрирани (наричат се още планиращи)

4. В зависимост от организацията на базата данни (БД) системите могат да са: с разпределена, хетерогенна, йерархична/ мрежова или релационна БД.

5. От гледна точка на представяне на информационните системи

като системи за масово обслужване или като мрежи от системи за масово обслужване, СПБР биват: едноканални, еднофазни, дискретни, многоканални, многофазни, непрекъснати, отворени мрежи от системи за масово обслужване (СМО), затворени мрежи от системи за масово обслужване.

Фигура 1: Концептуален модел на СПБР

 

Основни статистически характеристики

Представеният на фигура 2 модел е съвкупност от множество взаимно свързани елементи обединени чрез интернет в логистична верига за продажба на билети и резервации. Този модел може да бъде представен чрез системи за масово обслужване или отворени и затворени мрежи от СМО.

За пълно удовлетворяване на потребностите на клиентите от пътнически услуги и рационално използване на съответните технически средства (подвижен състав и устройства) е необходимо да се познават и анализират основни статистически характеристики на системата, като:

  • Интервал (I) и интензивност (ƛ) на потребители (заявки) в системата.
  • Време (tоб) и интензивност (µ) на обслужване на един потребител (заявка) в системата.
  • Натоварване на системата (p)

За тяхното дефиниране е необходимо да се определят

n – брой на потребители за определен период

T – общ брой часове (минути) за период (час, ден, седмица, месец) и др.

Формулите за пресмятане на тези параметри са представени в таблица 1.

 

Таблица 1: Формули за пресмятане на основни статистически характеристики на СПБР

 

Използването на съвременните информационни технологии позволява в реално време да се определят всички параметри на СПБР, включително и вероятности на състоянията, средния престой на една заявка (пътник) и средния брой заявки (пътници) в системата, при обслужване на каса или при обслужване чрез Интернет. С изследване на статистическите характеристики могат да се дефинират параметри, чрез които да се оценят алгоритмите, моделите и да се определи ефективността от управлението на системата. Своевременно да се търсят и предприемат ефикасни решения за постигане на оптимални резултати при управление на процесите за реализиране на транспортни услуги от превоз на пътници, като:

1. Реклама.

2. Провеждане политика на преференции – ценови и времеви. Това е ефективен подход за успешно внедряване на нова система, продажба на нов продукт и др. Нормална маркетингова политика е билетите закупени през Интернет да са с ценова отстъпка, която да е толкова по- голяма колкото по- рано се заплати билета.

3. Въвеждане на системи за резервация на места с квоти. При тях предварително от общия брои места на влака се определят контингенти за продажба от обектите (касите) прилежащи на маршрута на влака.

4. Повишаване комфорта на пътуване. Съществен елемент за постигане на удовлетвореност от пътуването е свързан с постигане на максимална скорост на транспортиране и с предлагани удобства, зависещи от различни качества на превозните средства. Но несъмнено постигане на равномерна населеност (разпределение на пътнците) по цялата дължина на влака е една опция за създаване на комфорт на пътуване. За тази цел СПБР е необходимо да притежава алгоритъм за средно разпределение на пътниците на вагон или на ос.

Изводи

От формула 3 и формула 4 е видно, че постигането на ефективна функционалност на системата е свързано с минимизиране на времето на обслужване tоб, което е в съответствие с необходимостта от увеличаване интензивността на обслужване µ. В тази връзка могат да се предприемат действия за:

5. Обучение на персонал

6. Промяна на интерфейс или алгоритъм. Ако се направят измервания и съпоставка на времето за издаване на билети чрез съществуващата и новата система за билетоиздаване на „БДЖ–Пътнически превози“ (БДЖ) би трябвало да се установи, че и с по- малък практически опит служителите работещи с новия програмен продукт ще работят по- бързо. Неоспоримо доказателство (без замерване) ще бъде ако в новата система, маршрута (от гара за гара) се определя с графичен интерфейс (карта), а не както до сега чрез „падащи списъци“, използване на програмни класове CombоBox и CombоList.

7. Оптимизиране на процеси. Внедряването на новата СПБР на БДЖ е в ход, но успоредно с това възникват редица въпроси относно функционалността ѝ.

  • Защо е заложено издаването на билет във влака да е в режим онлайн? Кое налага задължително изпращане на информацията за продажбата, като се има предвид, че резервацията на места е предварителна и пътник без такава не може да се качи във влака? Съществуват и допълнителни ограничения. В тунелите няма връзка с Интернет, какво ще се случи ако има срив в системата на интернет доставчика. В други страни процедурата е офлайн - след пристигане в крайната гара служителят предава своя PDI (фискална памет) и отчита паричните приходи.
  • Защо на пътник, който е закупил билет през Интернет, допълнително във влака неговият билет се валидира, като му се издава нов хартиен документ?
  • Защо за да купи билет чрез Интернет потребителят трябва задължително да се регистрира, като създаде потребителски профил?

8. Оценяване на ефективността. Чрез показателя Натоварване на системата - p, изчисляван по формула 5, могат да се анализират зависимости за ефективността на СПБР, финансови инвестиции и получени приходи, определяне брой на работни места (каси / гишета) или брой и характеристики на техническите средства за осигуряване на капацитета на мрежовата инфраструктура и др.

 

В заключение

Факт е, че тенденцията към повишаване на мобилността ще придобива все по- голямо значение и ще бъде определяща за технологичното развитие на железопътните оператори през следващите години. Увеличава се зависимостта към достъпа и анализа на данни навсякъде и по всяко време, включително необходимостта от използване на технологии за мониторинг и контрол на процесите, достъпни от мобилни устройства, като таблети и смартфони. Доставчиците на транспортни услуги за превоз на пътници отговарят на тези нужди чрез внедряване на съвременни системи за управление, включително и на иновативни системи за продажба на билети и резервации. Предприемането на решителни действия в тази насока носи значителни ползи - привличане на повече пътници, снижаване на разходите, постепенно отказване от хартиени документи с право на пътуване, преминаване към електронни билети и смарт карти.

 

Източници:

[1] Райков, Р.; Размов, Т.; Петров, Д., Мениджмънт и маркетинг на транспорта, ВТУ “Т. Каблешков”, 2002.

[2] Качаунов, Т., Моделиране и оптимизация на транспортните потоци, издателство ВТУ “Т. Каблешков”, 2005.

[3] Качаунов, Т.; Карагьозов, К.; Размов, Т.; Купенов, К.,Имитационно моделиране на транспортните процеси ВТУ “Т. Каблешков”, 1998.

[4] Размов, Т.; Тренчев, Ив., Подходи за математическо моделиране на резервацията на места в железопътния транспорт, сп. „Железопътен и интермодален транспорт” бр. 3, 2013.

[5] Тренчев, Ив.,Николов, В., EXPERIENCE AND INNOVATION IN INFORMATION TECHNOLOGIES – FACTORS FOR OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS IN RAILWAY TRANSPORT, сп. „Машини, Технологии, Материали” бр. 4, 2011.

[6] Тренчев, Ив., Опитът и иновациите в ИТ - начин за преодоляване на последствията от кризата в железопътния транспорт, сп. „CIO” бр. 3, 2011.

[7] Тренчев, Ив., BI и интелигентни транспортни системи – перспективна област за приложение на ИТ, сп. „CIO” бр. 7, 2009.

[8] Брьоил, Ер., Интероперативността на високоскоростните превозвачи и обществения транспорт, сп. „Железопътен транспорт” бр.9, 2006.

 

 

 

  • Етикети: Превозвачи и оператори