UNIFE е намерил стабилен партньор в лицето на RASTIA

На 16 и 17 юли в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  се проведе Конференция „Реализиране на европейската железопътна стратегия в Югоизточна Европа“.

Събитието е организирано от RASTIA (Association for Railway Automation, Signalling, Telecommunication and Industry) – българска национална жп асоциация, която е член на Европейската жп асоциация UNIFE със седалище в Брюксел.  С любозеното съдействие на СЕЕС (Съюз по електроника, електротехника и съобщения), Клъстер „Зелен товарен транспорт“, и АБЖП (Асоциация на българските железопътни превозвачи) и с участието на UNIFE (The European Railway Industry), НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“), БАН (Българска академия на науките), ФБТИ (Форум за балкански транспорт и инфраструктура), „ИнфраКеър“ АД и „Тинса“ ООД.Г-н Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри събитието. Той потвърди, че развитието на железопътния транспорт е основен приоритет в националната ни транспортна политика, като транспорт с много по- малко негативно въздействие върху околната среда.

Министър Гинев: „Усилията ще бъдат насочени към изграждане на модерна оперативно съвместима инфраструктура и стабилизиране на дружествата от сектора. По отношение на инфраструктурата, основен акцент през следващите години ще бъде завършването на големи инфраструктурни проекти, за насърчаване на икономическия разстеж, развитието на регионите, националната и международна свързаност на страната. С оглед повишаване на ефективността на железопътния транспорт ще бъдат съблюдавани принципите на неговото устойчиво и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на потребителите. Експерти от МТИТС, НКЖИ и БДЖ разработиха проект на стратегия за развитие на железопътния транспорт в Р.България за периода 2015-2022г. Въз основа на направените анализи е формулирана визията „България да притежава по-конкурентноспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница. Същата да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринася за развитието на бизнеса в страната“. Българската страна взима активно участие във формирането на европейската транспортна политика, като изготвя позиции по подготвените на ниво Европейски съюз нормативни документи. Основната цел, която следва да бъде постигната, е създаването на единно железопътно пространство. За постигането на тази цел ще допринесе и съвместната инициатива Shift2Rail, която ще ускори и улесни преминаването към по- интегриран, устойчив и привликателен железопътен пазар, съобразен с нуждите на бизнеса. В допълнение инициативата ще способства за постигане на специфичните цели, заложени в Бялата книга от 2011г., както и предложените в 4-ти железопътен пакет документи. Сигурен съм, че тази конференция е събрала на едно място всички заинтересовани страни и е крачка в правилната посока.“


Андрей Новаков, член на Европейския парламент наблегна на значението на европейските структурни фондове за развитието на жп сектора. Г-н Новаков направи паралел между развитието на железопътния и водния речен транспорт, като даде за пример инвестиционната политика в речния транспорт от 2006 до 2014г.

„В морския транспорт са били инвестирани над 1,2 млрд. евро, но едновремено с това резултатите са незадоволителни. Те са такива, не защото парите са били малко, а поради липсата на комуникация. Били са инвестирани пари в река Дунав, с цел да може да се пропътува почти цяла Европа по река. Но когато един не си свърши добре работата, то тогава всички губят, защото системата е с пропускателната способност на най-тясното й място. Акцентира, че не малко средства се отделят за развитие на железопътната транспортна система. Железопътния транспорт не се различава относно този проблем. Чрез Европейският фонд за регионално развитие в периода 2007 – 2013г. са инвестирани почти 200 млрд. евро в развитието на транспортната инфраструктура. Европейският социален фонд е отпуснал 76млрд. евро, кохезионния фонд 70млрд. евро. „Планът Юнкер“ вече е факт. Важно място в развитието на железопътния и речния транспорт заема развитието на интермодалните превози, което представлява един от допустимите разходи и допустими проекти за кандидатстване по „Свързана Европа“. Което ще позволи по- лесното преминаване от един вид транспорт на друг и от своя страна ще намали разходите. Добър пример е френският: през последните десет години Франция разви високоскоростните си линии и се превърна в лидер в тази област. България има потенциал и съм сигурен, че в лицето на Министър Московски и водената от него администрация това е възможно.“


Генералният директор Фелипе Ситроен и Артърс Алкснис, мениджър „Връзки с обществеността“ на UNIFE  засегнаха темата „Инвестиции в жп сектор в Европа, позиция и действие на UNIFE“.

„UNIFE от 1992г. е представител на железопътната индустрия. В асоциацията членуват 80 фирми (малки, средни и голями предприятия). Подкрепена от 17 асоциации, 15 от които са национални, каквато е RASTIA в България. В тези 17 асоциации членуват над 1 000 компании свързани по един или друг начин с железопътната индустрия. Членовете ни притежават 84% от железопътния пазар в Европа и 46% от световния пазар в производството на железопътно оборудване и сервиз. Основната мисия на UNIFE е рекламиране на железопътния пазар за постигане на устойчива мобилност. Четири приоритета:

1. Рекламиране на европейските политики в железопътния транспорт (включително инвестиционната политика);

2. Ефективна железопътна система;

3.  Превръщане на железопътната индустрия в лидер чрез проучвания, иновации и качество;

4. Подкрепа на нашите членове свързани с пазара, техническото и политическо ниво.


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе представено от Галина Василева, Директор „Координация на програми и проекти“. Г- жа Василева представи Стратегията за изпълнение на оперативните програми за новия програмен период 2014 – 2020г.

„Стратегията се основава на поредица от релевантни документи в съответствие с приложимите Общностни и национални стратегии и политики. Изготвена е на база нуждите, дефинирани в анализа на текущото състояние на транспортния сектор, изработен за целите на програмата. Предвижда завършване на основни национални и Общоевропейски транспортни направления на територията на страната (насочване на основните инвестиции по направления, вече финансирани по ОПТ 2007-2013, с цел приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане). За железопътната инфраструктура  направлението Сърбия – Драгоман – София – Пловдив – Бургас; за пътната инфраструктура – направлението София – ГКПП Кулата (Гърция) - завършването на АМ Струма в участъка Лот 3 Благоевград – Сандански.“

 

Г-н Милен Георгиев, изпълнителен директор на ЕБВР (Европейска банка за възстановяване и развитие), презентира възможностите за финансиране на сектора от ЕБВР.

„Международна финансова институция притежавана от 65 страни и два съюза. Капиталът на банката е 30 милиарда евро. През 2014г. Кипър става последната държава включила се в банката. Така разпределени: 8 от Централна Европа и Балтийските страни, 9 от Югоизточна Европа, 6 от Източна Европа, 6 от Централна Азия, 4 от Южното и източно Средиземноморие. Най-голям дял имат страните от ЕС 58,7%, страните от EBRD с 13,8% и САЩ с 10,1%.“

 

Железопътни проекти в процес на изпълнение по Оперативна програма „Транспорт“ бе темата на Нисим Примо, ръководител отдел „Мониторинг“, НКЖИ.

„ДП Нацинална компания “Железопътна инфраструктура” е компания, която организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между структурата и държавата. Предприятието организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор. Общата дължина на железопътните линии в България към 2012 г. е 5 658 км, в т.ч. текущ път – 4 070 км и гарови коловози – 1 588 км. С постепенното пълно модернизиране на Транс- европейската железопътна мрежа в България, чрез финансиране по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. ще се постигне по- добра интеграция на националната транспортна мрежа в ЕС и териториално сближаване със съседните страни.

Железопътни проекти в процес на изпълнение:


Г-н Фелипе Ситроен представи втора презентация „Преглед на основните теми на ЕС за европейската железопътна индустрия: четвърти железопътен пакет, Shift2Rail“ съвместно с ръководителя „Връзки с обществеността“ г-н Жан Фелипе Пойзиат.

„Ключова индустрия за Европа и основен работодател в Европа. Световен лидер с продажби в размер на 47 млрд €, 46% от пазара на железопътни продукти в целия свят. Иновации в ДМА на европейската промишленост, която към момента инвестира 2,7% от годишния си оборот в R&D е допринесла с ключови изобретения като високоскоростни влакове, ERTMS (Европейската система за управление на железопътното движение) и автоматизирани системи на метрото.

Основните предизвикателства от гледна точка на транспорта са:

- 50% от автомобилния товарен транспорт над 300 км трябва да се пренасочи към железопътен или воден транспорт до 2050 г.;

- До 2050 г. по-голямата част от пътуванията на средно разстояние трябва да се осъществява с железопътен транспорт.


Модернизацията на жп инфраструктура на България, част от Европейската стратегия с Хоризонт 2020, бе последната засегната тема през първия ден от Христо Дурчев от RASTIA.

В презентацията се наблегна на:

- Създаване на нова генерация конкурентноспособни комплексни системи и подвижен състав, което гарантира конкурентноспособност и лидерска позиция в света спрямо Япония и Китай;

- Обезпечаване на необходимия бюджет за реализирането му;

- Концентриране върху важните коридори, които обезпечават европейската свързаност в изграждането на ЕЕЖПМ;

- Индустриализация в този сектор на икономиката, чрез коопериране между страните в изграждане на общите коридори;

- Пълна съвместимост между системите за управление и контрол, сигнализация между отделните страни в общите коридори. В рамките на тези изисквания се препоръчва изграждане на синхронизирана централна система за контрол, наблюдение и управление на мрежите чрез изграждане на Cross-Connect мрежа;


Втория ден беше посветен изцяло на представители на българските организации. Г-жа Нели Стойчева като представител на „ИнфраКеър“ АД и „Тинса“ ООД засегна темата „Политика по сертифициране и оперативна съвместимост“.

„ИнфраКеър“ АД:

Профил: Международен мултимодален транспорт, инженерство и инфраструктурно консултиране;

Основана: Януари 2010;

Местохождение: София, България;

Регистриран капитал: 50 000лв.   

Основна сектор: Транспорт и логистика, инфраструктура;

Специлизация: Стратегии, анализи, инвестиции, инженерство, строителство и рехабилитация на инфраструктурни обекти, железопътни и шосейни конструкции и др.


Доц.д-р Симеон Ананиев „ФБТИ“ разгледа „Зелените интермодални коридори“. „Не може да се говори само за изграждане на инфраструктура, ако не сме сигурни на кого ще я продаваме в последствие. Такъв пример е терминала край Драгоман. Вложиха се средства и след завършването му той не работи.

Европа търси нови транспортни коридори на изток и север:

- Планът за действие в областта на логистиката въвежда понятието „зелени коридори“, т.е. коридори за товарния транспорт с железопътен и воден транспорт, с минимално въздействие върху човека и природата. При формирането на таксите се вземат предвид замърсяването на въздуха, произведеният шум и причинените задръствания;

- Интегриране на "зелени" товарни транспорти в ефективни логистични вериги. Изграждане логистична инфраструктура, интермодални мрежи и терминали;

- Въвеждане интегрирани и интелигентни транспортни системи с качествено нова логистика.

- Възможности на българския интегриран воден и жп транспорт;

- Нови насоки за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Европейският съюз предприе повторно определяне на формата на транспортните мрежи на ЕС. Основното как по-зелена Европа влияние върху дефиницията на TEN-T мрежата и ролята на жп транспорта.„

 

Проф.д-р Иван Димов показа, че БАН е важно звено в развитието на железопътния транспорт „Иновационен потенциал на структурите на Българската академия на науките (БАН) и университетите“.

„Българска академия на науките е водещ научен и културен център в България с 145 годишна история. Академията извършва изследвания и обучения с местно и международно значение.

Области на изследвания:

- Информационни и комуникационни технологии;

- Енергетика и енергийна ефективност;

- Нанотехнологии, нови материали и технологии;

- Биомедицина и качество на живот;

- Биоресурси и екология;

- Астрономия, космически изследвания и технологии;

- Културно-исторически изследвания и национална идентичност;

В академията работят 6 300 служители, от които 3 000 са учени, което представлява 13% от научния потенциал на България. 65% от научните публикации и 70% от патентите са направени от учени от БАН. От 1992 до 2014г. има ръст от 67% на научните публикации.“

 

Г-н Иво Янакиев, заместник ръководител проект НКЖИ презентира „Предстоящи тръжни процедури и проекти за 2015 година“.

 

Венцислав Трифонов от RASTIA  представи „Възможности за българския бизнес в областта на иновациите – създаване на клъстер за иновации в жп транспорта“.

„Към момента няма единна среда за обмен на иновационни идеи. Няма среда, в която да се дефинират потребностите на Министерство на транспорта и ДП НКЖИ от решаване на определени проблеми. Няма среда, в която ДП НКЖИ и МТИТС да получават информация за това, което се разработва в БАН, университетите и бизнес компаниите. Обединението ще се реализира от клъстера и изградена към него електронна платформа за публикуване на информация, необходима за всички участници.

Необходима е организация, която да обедини бизнеса, БАН и университетите, Министерство на транспорта и ДП НКЖИ, което да стимулира развитието на иновациите в системите за управление на железопътния транспорт, системите за обслужване на потребителите на железниците и съпътстващите ги в това услуги.“


Веселин Грозданов от Клъстер „Зелен товарен транспорт“ представи един успешен клъстер  и мястото му в развитието на интермодалните превози в България.

„Сдружение с нестопанска цел  на юридически и физически лица, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Сдружението осъществява дейност в частна полза.

Цели на сдружението:

- Oбединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България и съпътващите го дейности;
- Интегриране на даденостите и възможностите на българската транспортна система;
- Интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи;
- Популяризиране на интермодалността и на зелените транспорти;
- Съчетаване на различните видове транспорт в интеграция със съществуващите пристанищни, фериботни и вътрешни ЖП терминали;

Интегриране на фериботните комплекси и българските черноморски контейнерни терминали с вътрешни интермодални терминали в София и страната в единна транспортна верига;

- Разширяване на пазарния кръгозор на фидерните и фериботни оператори към товаропотоци от трети страни;
- Консолидация на товаропотоците на различните членове на Клъстера и на техни партньори в блок-влакови, комбинирани, схеми хъб-до-хъб и врата-до–врата;

- Внедряване на иновационни решения и технологии;

Обединяване на усилията на водещи фирми в бранша за развитие на интермодалните превози и подпомагане на членовете на Клъстера за повишаване на конкурентноспособността им.“

  • Етикети: Наука и обучение