SMALL-SCALE ROAD-RAIL

Дребномащабни пътно – железопътни технологии, или шанс за ренесанс на товарните превози по железница във вътрешно съобщение

До края на 80-те години на 20 ти век, България преживя индустриална революция. Бяха изградени много промишлени и аграрни комплекси – предприятия , комбинати за преработка и производство на промишлена и аграрна продукция. Страната беше членка на икономическия съюз СИВ , което също беше предпоставка за движение на много товари.Още през 70 те години на 20 ти век започна внедраването на контейнеризацията и проектирането и частичното изграждане на контейнерни терминали, което продължи до 80 те години на 20ти век. Превоза на контейнерите  по железница във вътрешноста на страната бе основен момент от тази система.
След настъпилите промени в страната в началото на 90 те години на 20ти век и прехода към пазарна икономика , поради остарелите технологии и загуба на пазари, голяма част от аграрните и промишлени предприятия или фалираха или се трансформираха в по малки фирми .До този момент класичесския превоз по железница беше удачен – масови и редовни товари на средни и далечни разстояния. След промените товарите намаляха, а също така се появиха много на брой, но малки тоародатели за които по удачен се оказа по скъпия, но гъвкав автомобилен транспорт който, осигурява превоз от врата до врата. След разделянето на БДЖ  на 2 компании – инфраструктурна НК „ЖИ” и преозвач БДЖ -  ТП и ПП и прекратяването на товаро – разтоварна деиност през 2000 година   и поради своята консервативност в маркетинга и менидмънта и липста на гъекавост голяма част от товарните и сточни гари загубиха своето предназначение и с течене на времето поради липса на подръжка  са в доста лошо състояние  и в определени случаи не позваляващи да се извършва товаро разтоварна деиност при поява на клиненти.Допълнително спада на товари се отрази на жп мрежата и редица второстепенни ж.п. линии бяха закрити,  а накои от тях  демонтирани или чакащи демонтаж.
Принципи на SMALL-SCALE ROAD-RAIL – дребномащабни  пътно – желелезопътни технологии
При така създалата се ситуация възможности за гъвкавост и развитие на железопътния товарен и като цяло комбиниран транспорт е внедряването именно на SMALL-SCALE ROAD-RAIL – дребномащабни пътно – желелезопътни технологии.Каво представляват те? - По същество това са допълващи технологи на основата на контейнерните превози ,като максимално се използваат предимствата на ж.п. и авто транспорта . Принципа е: Терминал Хъб - Тежки контеинерни влакове (скорост около 120 км/ч) - Терминал – Леки контеинерни влакове (скорост около 160 км/ ч) които си превозват и подемно – транспорните машини и спират на определни маршрутни гари за 30 мин като през това време се извършва претоварването на товарните единици (ТЕ) и се продължава към следващата маршрутна гара .Стоварените ТЕ се превозват с автомобили с някоя от системите като -ACTS/RSS/ TTT, Megaswing, Flexi wagon, JR Freight: Multi-functional freight track system, NS Cargo: Rail Distributie Nederland, SJ: Light-combi.
Схематично представяне на лек и тежък тип влак за комби превози


Схематично представяне на терминал които се обслужва от подемно- трянспортно средство возещо в състава на блок влака


Възможности за приложение във вътрешно съсобщение
Със  оглед общото състояниие на железния път и текущите и бъдещи реконструкции  може се приеме , че може да се осигури скорост от 100 -120 км за движение на съставите  което би позволило да в рамкте на под 1- но денонощие да се достави товарна единица (ТЕ) от морско / речно пристнище  или локален товародател до получател в рамките на страната .
Идеята е да пътуват тежки совалкови контеинерни влакове по главните жп линии , спираики на  4-5  гари ( терминали) на които се оществява претоварване на локални контенерни влакове по 2ро степени  ж.п лини или такива с ниско търговско натоварване а с автомобили контейнеровози до  50 – 100 км  от крайна гара .
Като главни направления са :
1 .Варна – Горна Оряховица – София;
2.Бургас- Зимница – Ст Загора – Пловдив – София;
3.Видин – Мездра – София – Благоевград – Кулата – Солун;
4.Русе – Варна;
5.Русе – Горна Оряховица – Ст  Загора –Димитровград – Кърджали;
Крайните гари при локалните влакове се намират на прилежащите 2ро степенни жп линии към главните .
Предпоставки   при  пригането на ACTS/RSS/ TTT  технологията за претоварване  като част от системата на SMALL-SCALE ROAD-RAIL – дребномащабни пътно – желелезопътни технологии

Предпоставки за реализиране на дребно мащабните пътно желеопътни технологи са:
1. Масово изпозване на 20 футови контейнери
2. Обслужване на дребни  или сезонни клинети  от „врата до врата „
3. Доставка различни видове контенери ( адаптирани към ACTS/RSS/ TTT  технологията за претоварване )
4. Ефтино изграждане на терминали – при изполване на ACTS/RSS/ TTT  технологията – необходимо е само подходящото коловозно развитие с площадка с твърдо покритие . При необходимост от претоварне се използват возимите ПТС като времето за престой се увеличва
5. Възможност за масово производство на оборудване за мулти лифт системи и сервиз – един от световните  лидери в прозводството хиравлични цилиндри и системи – Паунфингер има заводи в Червен бряг и Тенево ( Ямболско ) , както и ХЕС – Ямбол . Производството на контенери и адаптери може да се реализира от доста фирми с дейност металообработване .
6. Вагоните тип Rgs  стравнително ефтино могат да се конвертират така ,че да возят контейнери по  ACTS/RSS/ TTT  технологията
7. Голяма част от фирмите занимаващи се със търговита  на скраб , както и строителни фирми разполагат с товарни автомобили опериращи с контейнери и надстроики по ACTS/RSS/ TTT  технологията.

ACTS  технологията
ACTS/RSS/ TTT  технологията са брандови наименования на една съща технилогия разработена от разлини фирмени системи  като абреветурите имат следните значения  -
ACTS –Abroll Container Transport System
RSS- Roland-System Schiene-Strasse
TTT - Truck-Train-Truck
Системите ACTS/RSS/ TTT  са от типа на контейнерните и могат да са специализирани  или стандартни контейнери / надстроики  .Освен посочените има и други типове .
ACTS –Abroll Container Transport System-  основния принцип е хоризонтално претоварване на стандартни сменяеми контейнери за транспортиране на битови / строителни/ земеделски  отпадъци ,строителни и други материали , както и товари с общо предназначение  – подходяща за къси и средни релации от 50 – 150 км до 500 км – в зависимост от вида на товара и начина на осъществяване на превоза 
При манипулирането на контейнерите има възможност да се използва и вертикално претоварване  .
Основните елементи са:
1.Спезциализиран товарен автомобил или ремарке  оборудван със рама и  хигравлична система за претоваване на контейнера


2. Вагон платформа – модифициран или специализиран оборудван  със специална носеща рама от 2 до 3 броя на вагон , която при преоварване от товарен автомобил се отклонява на 45 * спрямо оста на вагона:

 

Оборудването

1. Товарни автомобили – те са снабдени със специализирана уредба състояща се от рама със фиксиращи устройства за контейнера , при необходимост допълнително и стабилизатори , хидравлична стрела със кука със заклюващ механизъм  отговаряща по якост на стандарта DIN.Според броя на осите на товарния автомобил се допуска натоварване между 29 – 40 тона за 3 – 4 оси .Обиконовено се транспортира 1 контейнер , възможно е прикачането на ремарке като общата маса на автовлака не може да превишава 40 – 50 т .С ремарке се усложнява претоварването заради необходимоста да бъде откачено при претоварване на вагон , като последователноста при претоварване – първо контеинера от товарния автомобил се товари на вагона , след което контейнера от ремаркето се претоварва на товарния автомобил след което  го претоварва на вагона.
2. Вагони – използват стандартни  вагон платформи тип Rgs или аналогични ,които са снабдени със специализирани надстройки рами които могат да се демонтират при необходимост и вагона да се използва като платформа .В този случай вагоните имат тара от 26 – 28 т , предимство е , са универсални .Специализираните вагони тип Slps-x имат тара от 24 -26 т.Специализираните рами са снабедени с основа – при специализираните вагони се изпозва рамата на вагона  и носеща отклоняваща се на 45* рама снабдна с заключващи и фиксиращи механизми .Стандартно размерите са на база 20' футов контейнер – 5950 мм дължина , по редки случаи до 7300 мм , тарата на рамата е между 1800 - 2600 кг и позволява оперирането с контенери с пълна маса 18 – 22 т според вида на товара  . Обикновено  вагоните са 4 осни с 3 рами , но се използват и вагони с 2 рами , като пълната маса на натоварен вагон е 80 тона за стари вагони и до 90 т за нови типове.

Принцип на действие на системата  ACTS
Контейнера-   ТЕ (товарна единица)  може предварително да е натоварен от изпращача или да се товари докато е на товарния автомобил . Цикълът на претоврване  - ГРУНТ – ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ  и ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ   - ВАГОН трае по около 2 мин, като през това време водача на автомобила извършава манипулацията от шофьорскто място , предварително рамата на вагона е завъртяна на 45* спрямо оста на вагона. След като се натовари ТЕ на вагона, рамата се завърта на ръка, а ако е много тежък товара – чрез твърда връзка се избутва от товарния автомобил. Последователноста на претоването на ТЕ е показано на схемата, като в случая е показан цикъла ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ - ВАГОН.

Място на ACTS  технологията като част от от системата на SMALL-SCALE ROAD-RAIL – дребномащабни пътно – желелезопътни технологии. Предимства и недостатъци.
ACTS  технологията е ефективна в транспортната ниша на регионалните и между регионалните превози с ниско ниво на трафика, при превоз на суровини и отпадъци  с централизирана преработка, при липса или не работещи подемнотранспортни съоръжения по гарите или когато е икономически не ефективно да се подържат такива.
Предимстава на технологията
- Терминалите / площадките за претоварване са просто устроени – не са необходми кранове или ристакери;
- Многообразие от видове ТЕ с различно предназначение, които са подходящи за комбиниран  превоз  „ШОСЕ – ЖЕЛЕЗНИЦА”;
- Кратко време за претоварване;
- Манипулирането е просто – от един човек – водача на товарния автомобил;
- Предпоставка за развитие на кобинираните превози и увеличване на тяхния пазрен дял, като същевремено се възвръща и дела на ж.п. карго транспорт
Недостатъци  на технологията;
- Необходимо е специализирано обурудване за товарните автомобили и вагоните;
- Висока цена на придобиване и обслужване на обурудването;
- Висока тара на ТЕ или адаптера за 20 футови контеинери;
- Висока тара на специализираното обурудване и необходимост от 3- 4 осни тоаварни автомобили;
- Необходимост от повече пространство при маневриране за претоварване;
Ефективноста на изложената система е доста добра, въпреки  недостатъците като висока маса на тарата на обурудването и на ТЕ  и високата цена на придобиване на транспортните средства.
Основното и предимство е гъвкавоста и възможноста за експолатация при липса и икономическа неизгодност от придобиване на ПТС на площадките за претоварване както при изпращача и получатела на товара. Разходите са пропорцинално зависими от обема на превозите. Когато обема на превозите стане достатъчно висок и постоянен техологията може да остъпи място на класическото трансбондиране с портални кранове или ричстакери  където първиначлната инвестиция в ПТС е висока, но с относително постоянен висок и непркъснат обем на товари ивестицията в тях се изплаща. В  такива случаи може да продължи съвместно експолатиране и на 2та типа технологи тъй като ACTS  ТЕ  позволяват да се претоварват и вертикално.
Същестествено предимство е, че относително малък на брои товарни  автомобили ( в зависимост от радиуса на опреиране до краен клиент ) 2- 5 товарни автомобила с ремаркета могат да обслужават състави от 20 – 30 вагона с 40 – 90 ТЕ, с маса на влак 1600 – 2400 т.
Не маловажно предимство е, че клиентите се обслужват „от  врата до врата”.
Вместо заключение.
ACTS  технологията е подходяща за превоз на товари при слабо развита или занемарена инфраструктура каквто е в момента в България, а също при превоз на сезонни товари като селско стопанска  и горска продукция, инертни и строителни  материали, товари с общо назначение, отпадъци за рециклиране  или иначе казано ресурсно ориентирана икономика каквато е днес в Българската.Внедряването на SMALL-SCALE ROAD-RAIL – дребномащабни пътно – желелезопътни технологии и в частност ACTS  технологията би спомогнало развитието на редица отрасли – събирането и преаботка на битови и промишлени отпадъци, оттпадъци от селското и горскто стопанство, привличане на земеделски и промишлени производители отново като клиенти. Голяма част от фирмите  занимаващи се изкупуването и рециклирането на отпадъци разполагат с необходимите товарни автомобили, а самото разпостранение би довело и производдство на цяластно обурудване – страната разполага с фирми прпизводители както на товарни вагони, така и на хидравлични цилинддри, а в редица фирми имат възможност за производство и ТЕ с общо и специализирано предназначение  което би усигурило и работни места на квалифицирани работници.

  • Етикети: Инфраструктура