„Възстановяване на природно местообитание чрез извършване на залесителни мероприятия“

Проект „Реконструкция и електрификация на ж п линията Димитровград – Свиленград“ фаза 4.1

"ТЕРНА" АД организира мероприятие за стартиране на дейностите за Възстановяване на природно местообитание 91ЕО* чрез извършване на залесителни мероприятия с фиданки от върба и черна топола. Мероприятието е част от екологичната програма, предвидена с проект „Електрификация и Реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград“ фаза 4.1, Димитровград – Харманли, от км 231+560 до км 266+000 включващ гари Димитровград, Нова Надежда, Симеоновград, спирки Черногорово, Константиново и Преславец с приблизителна дължина 36 км. В инициативата се включиха представители на РИОСВ Хасково, Община Димитровград, Община Симеоновград, ДП „Национална компания железопътна инфраструстура”, ръководството на Строителния надзор на проекта и ръководството на фирма ТЕРНА АД, клон България.

Информация за обекта

Железопътната линия Димитровград - Харманли е част от общоевропейските транспортни коридори ІV и ІХ, на територията на Република България и етап от последните две изграждащи се в момента фази от проекта „Електрификация и Реконструкция на железопътната линия Първомай - Свиленград“. Стойността на договора е 142 800 000 лева без ДДС. Договорът се изпълнява по „Оперативна програма транспорт“,  подписан на 19.01.2012г и стартирал на 15.02.2012г. Очакваната крайна дата за завършване на цялото строителство е 16.11.2016г.

Източници на финансиране:
- Кохезионен фонд на Европейски съюз;
- Национално съфинансиране;
- Съфинансиране от ДП НКЖИ.

Възложител на проекта и бенефициент е ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура”. Управляващ орган е дирекция „Координация на програми и проекти“ в МТИТС. Договора се изпълнява по условията на жълтата книга на ФИДИК първо издание от 1999 г. – Технологично оборудване, проектиране и строителство, съобразен с изискванията на Българското законодателство.

Основната цел на проекта е усъвършенстване и развитие на железопътната мрежата на НКЖИ, чрез реконструкция и електрификация на отсечката от Димитровград до Харманли (км 266+000) за скорост 160 km/h, за конвенционален подвижен състав и 200 km/h за влакове с накланящи се кошове. Заложени са високи експлоатационни показатели, покриване на европейските изисквания за безопасност на движението, оперативна съвместимост, енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Договорът включва работно проектиране и строителство на:
- ново железопътно трасе;
- малки съоръжения водостоци, селскостопански и пътни подлези;
- големи съоръжения - ж п мостове, пешеходни и пътни подлези и надлези;
- строителство на нови приемни здания и рехабилитация на съществуващи в гари и спирки, както и други сгради;
- проектиране и изграждане на шумозащитни прегради и огради в населените места;
- земни работи;
- железопътни работи;
- електрификация;
- изграждане на инфраструктура за изпълнителя по фаза Системи;
- тестване и въвеждане в експлоатация;
- изпълнение на мерки по опазване на околната среда и по Програма "Натура 2000";
- пълна рекултивация на старата железопътна линия след демонтажа.

Изпълнението на проекта се осъществява в три условни времеви етапа:

Етап 1 – изготвяне съгласуване и одобрение на технически проекти, внасяне на проектната документация за разрешение за строителство;

Етап 2 – строителство – започващо да тече от датата на подписване на протокол образец 2а, след издаване на влязло в сила Разрешение за строителство и изготвяне и одобрение на работни проекти;

Етап 3 – след приключване на работите поетапно – тестване и въвеждане в редовна експлоатация;

Географски погледнато обекта е разделен на четири основни участъка, включващи изпълнението на всички строителни дейности, а именно:

1. Участък 1 – гара Димитровград:

     - Издадено разрешение за строителство през 2010г, строителството стартира през ноември 2012г. строителните дейности се изпълниха на два етапа, при осигуряване на непрекъснатост на влаковото движение. Условна тежест от строителството приблизително 20% от общия обем;

    - Обособен подобект към гара Димитровград е демонтаж и изграждане на нов пътен надлез в западната гърловина и свързване с прилежащата пътна инфраструктура, както и два нови пешеходни надлеза за осигуряване на достъп;
     - Към настоящия момент всички работи са завършени, подписани са съответните актове и участъка заедно със прилежащите съоръжения е в период на пробна експлоатация, като включва и експлоатация на возила с електрическа тяга.

2. Участък 2 – от изход на гара Димитровград до вход на гара Симеоновград включително гара Нова Надежда

      - Най големия участък с дължина 20км и условна тежест от строителството 50% от общия обем;

      - Издадено разрешение за строителство на 5 април 2013г строителството стартира на 15 април 2013г.;

      - Към настоящия момент всички работи са завършени, подписани са съответните актове и участъка заедно със прилежащите съоръжения е в период на пробна експлоатация.

3. Участък 3 – зоната на гара Симеоновград от км 253+650 до км 259+400

      - Условна тежест от строителството 15%;

    - Поради промяна с цел подобряване и оптимизиране на идейния проект, към настоящият момент сме на етап стартиране на строителството и подготвителни работи, поради забавилите се процедури по допълнителни отчуждения. С цел минимизиране на забавянето, се предприеха всички възможни действия за изпълнение на участъци, които не бяха зависими от допълнителните отчуждения;

     - Вече е налице и последното липсващо РС и се очаква строителството на този участък да приключи до края на октомври следващата година;

     - Ако приемем обема на оставащите работи в този участък за 100% и взимайки под внимание, че основните материали са доставени и са налични, то може да се отчета статус от приблизително 30% изпълнение.

4. Участък 4 – от км 259+400 до км 266+000 преди разделен пост Харманли.

     - Условна тежест от строителството 15%;

     - Издадено разрешение за строителство на 15 май 2013г строителството стартира на 22 май 2013г.;

     - Към настоящия момент всички работи са завършени, подписани са съответните актове и участъка заедно със прилежащите съоръжения е в период на пробна експлоатация.

Ориентировъчен обем на работите по проекта:

- Изкопи – общ обем - 2 200 000 м3, изпълнение към момента 95%;

- Насипи – общ обем - 1 250 000 м3, изпълнение към момента – 90%;

Изграждане на съоръжения:

- 14 големи ж п моста с дължина до 200 м, 3 пътни надлези, 2 пътни подлеза, 4 пешеходни надлеза и един пешеходен подлез. Изпълнение към момента – 95%;

-   60 малки съоръжения, като водостоци, прокари, селскостопански подлези и проходи за диви животни, изпълнение към момента 95%;

  • Железен път:

- Демонтаж на съществуващ ж път – 55 км и 66 ж п стрелки. Статус на изпълнението – 85%;

- Монтаж на нов ж път – 51 км - Статус на изпълнението – 85%;

- Доставка и монтаж на 72 железопътни стрелки - Статус на изпълнението – 85%.

  • Електрифициране на приблизително 60 км жп мрежа - Статус на изпълнението – 85%;

Към настоящия момент, изпълнените СМР за целия обект възлизат на 90 % от общия обем на предвидените работи. Във финансово изражение статуса е сертифицирани работи на стойност 134,376,000 лв или процентното усвояване на средствата е приблизително 94%, включително доставката на основните материали;

При реализацията на този проект се приложиха добрите европейски практики по околна среда, включително за опазване на защитените зони от екологичната мрежа  НАТУРА 2000 в района, засегнати от реализацията на проекта за реконструкция и електрификация на ж.п. линия Димитровград – Свиленград.

Основните мерки, които се изпълниха  включват:

  • Изграждане на проходи за малки животни, с цел предотвратяване на фрагментацията на местообитания;
  • Извършване на залесяване на територии с площ 65 дка с цел възстановяване на

засегнати природни местообитания от Защитена зона „Река Марица”;

  • Съхраняване на биологичното разнообразие на териториите от старото трасе на ж.п.

линията, формирано през годините след нейното изграждане, като биокоридор между

съществуващите защитени зони в района;

  • Извършване на строително монтажните дейности по реализацията на проекта в съответствие с одобрен План за управление на околната среда по време на строителството и др.
  • Етикети: Инфраструктура