Проект: Последна миля /Last mile/

Проект: Последна миля /Last mile/

Какви успешни и устойчиви решения, за пътувания в туристическите региони са приложени към момента. Това беше темата, която партньори по проект „Последна миля“ обсъдиха по време на тридневно учебно пътуване в Източен Тирол.

Основни насоки в развитието и управлението на човешките ресурси в транспорта

Основни насоки в развитието и управлението на човешките ресурси в транспорта

Развитието и управлението на персонала във всички видове транспорт е от изключително важно значение за развитието, както на отделните транспортни фирми и предприятия, така и за развитието на националната ни икономика, като цяло. Спецификата на производствено-стопанската дейност в този отрасъл усложнява значително този процес и той се превръща в един от основните и най-важни проблеми в мениджмънта на транспортната дейност.

Европейски програми (2014 – 2020) с клъстерна насоченост и Ролята на мрежата Enterprise Europe Network за подпомагане на предприятия

Европейски програми (2014 – 2020) с клъстерна насоченост и Ролята на мрежата Enterprise Europe Network за подпомагане на предприятия

          ПРЕЗЕНТАЦИЯ