АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА 2017 ТИЛ - транспорт, инфраструктура и логистика

Министерства МТИТС и МРРБ

Съобразно успешните европейски практики, МТИТС и МРРБ да се преобразуват в едно министерство, за интегрирано изграждане, експлоатация и управление на инфраструктурата и транспорта на регионално, национално и международно ниво. Приоритетно въвеждане на електронното управление.

Единни действия  и контрол по изпълнение на ОП “Транспорт“ 2014-2020. Подготовка и план за работа след 2020 г., когато се очаква отпадане на оперативните програми, финансирани от ЕС.

Формиране на национални политики за интегрирана транспортна схема или казано по европейски насочена към хората за осигуряване мобилност и запазване на природата. Поставяне ясни цели за изработване на стратегии, програми и планове за изпълнение с ясни срокове и система задължителна с мониторинг и отчет. Провеждане ефективни политики за превръщане на България в транспортен хъб за превоз на пътници и товари, използвайки геополитическите възможности и предимства на изградената инфраструктура, за всички видове транспорт, както и опита на българските фирми в транспортните и логистични операции. Намиране на златното сечение чрез равноправен диалог със съседните държави, основаващо се на национални, регионални и европейски интереси.

Качествено нова роля на МТИТС и МРРБ за изграждане на ефективна дейност и развитие на интегрирана транспортна система на базата на иновативните бизнес технологии и тенденции, чрез създаване на нормативна база и регулаторни механизми, които да способстват и гарантират качество сигурност и безопасност на превозите на пътници и товари и увеличаване на приходите към държавата. Стимулиране, изграждането и развитието на интегрираната транспортна система, чрез взаимодействието между трите основни групи, характеризиращи състоянието и развитието на интегрираната транспортна система, тенденциите, проблемите и нуждите.

          - Изграждане на работещ нов модел на връзки между администрация, наука и браншови организации в транспорта. Прилагане превенция по отношение решаване на възникнали трудности от външни или вътрешни фактори;

          - Възможност на политическите партии съобразно националния интерес и общоевропейските политики и изисквания за развитие на интегриран, интелигентен и екологичен транспорт, да формират и прилагат национални политики за интегрирани транспортни системи, поставяне цели и изработва- не на стратегии, и програми за управление с ясни срокове и изпълнители;

            - Създаване на задължителна система на отчет, мониторинг и контрол, при взимане на управленски решения и изпълнението им, като цялата тази изградена система да работи ефективно, независимо коя партия е на власт.

Създаване на национална транспортна схема за пътнически превози, след изследване на населеността и мобилността на хората / по вид пътници и пътувания/ крайградски, вътре и между регионите, която да включва програма за подобряване на качеството на транспортната услуга и ефективна защита на правата на пътниците. Въвеждане на квотно разпределение между различните видове транспорт съобразно инфраструктура, нуждите и мобилността на хората, при отчитане на икономическата ефективност и енергийната ефективност за превоз на брой пътници на определено разстояние / показател на ЕС/. Конкуренция между жп и авто и други превозвачи в рамките на определените квоти в национална транспортна схема. Засилване на регулаторната роля на държавата, чрез ефективен контрол на достъпа, сигурност и безопасност.

Възстановяване дейността на обществените съвети по браншове, в които да бъдат включени представители на доказали легитимността си организации. Създаване на постоянно работещи съвети от администрация, местната власт (общини), работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации. Използване  експертен капацитет и добри практики. Кадрово и ресурсно осигуряване и развитие на кадрите в транспорта. Набиране и обучение на кадри по съответни позиции за нуждите на сектора. Възстановяване на бакалавърската степен за студенти (редовно и задочно обучение) във ВТУ ,,Тодор Каблешков“ за различните правоспособности изисквани в транспорта. Възраждане на средното професионалното образование, с планирани, заявки, стипендии и гарантирани разпределения за работа. Развитие на специализирани професионални центрове за обучения.

Автомобилен транспорт и пътна инфраструктура

Магистрали за хората. Развитие на автомагистрали и скоростни пътища в Р. България, при осигуряване на дублиращи алтернативни маршрути. Анализ на връзките им с регионалните инфраструктури, свързването им и интегрирането им съобразно нуждите на региона за мобилност на хората, производствена дейност и транспорт. Осигуряване финансиране за изграждане и поддръжка на останалите категории пътища чрез специален пътен фонд управляван от МФ, МТИТС и МРРБ. Създаване на цифрова база данни с досиета на магистрали, пътища, тунели, съоръжения и др. Въвеждане на съвременна електронна (сателитно базирана) е-ТОЛ система за таксуване и събиране на пътни такси за изминато разстояние по автомагистралите, скоростните и първокласните пътища съобразно вида на превозното средство, теглото и разстоянието за всички категории МПС и транзита с отпадане на съществуващата винетна система. Строителство на интермодални терминали и съпътстваща инфраструктура. Държавни чрез НКЖИ в Пловдив, Видин и др. и частни с ПЧП - ИМТ София Запад/Волуяк/, Илиенци, Яна, Искър и др.

Железопътен транспорт и железопътна инфраструктура

Анализ и определяне мястото и задачите на железницата в нова национална транспортна схема за пътнически превози, съобразно инфраструктура и мобилността на хората. Създаване на интегрирана структура / хоризонтален холдинг/ „Български железници“ между ДП НКЖИ, Холдинг БДЖ ЕАД и ТСВ по модела на водещи европейски железници Германия, Австрия, Чехия и др. Ново дружество БДЖ Логистика за транспортно складови логистична операции, на самостоятелна издръжка и % от реализираните услуги. Изменения в нормативната база за въвеждане на мениджърски  конкурси и управление в държавните предприятия в транспорта, с ясни права, отговорности и критерии за оценка на поети ангажименти към държавата. Разработване на план за цифровизирането на железопътните линии. Създаване на цифрова база данни с досиета на жп инфраструктурата. Завършване полагането на оптични кабели по протежение на главните железопътни линии и използване на капацитета за предлагане външни услуги.

Категорична забрана за продажби на активи - недвижими имоти, почивни станции и др. собственост на ДП НКЖИ, Холдинг БДЖ ЕАД и ТСВ. Въвеждане мениджърско управление на пазарен принцип, договори за ПЧП, наем, съвместна дейност, концесия и др. което да носи приходи. Пример – немските и австрийски железници. Аргументирано въвеждане на публично частно партньорство. Договори за определен период за поддръжка и ремонт на елементи на железопътна инфраструктура, срещу заплащане от НКЖИ / прилага се в европейски жп администрации, осигурява по малко разходи срещу по добро качество/. Участие на браншови организации и оказване експертна помощ на НКЖИ в разработката на тръжната документация и в комисиите за класиране на поръчките и контрол по изпълнението. Създаване на електронен публичен регистър на поръчките, срокове и качество на изпълнение. Създаване на РЖД – Ръководство железопътно движение /по подобие на РВД/, което да ръководи влаковото движение на железопътните превозвачи във вътрешно и международно съобщения.

Изработване на национален план за необходимото техническо осъвременяване по вид и години на подвижния железопътен състав, закупуване на локомотиви, вагони и мотрисни влакове от държавата и предоставяне за експлоатация на железопътното предприятие, изпълняващо пътнически превози с договор за обществена услуга. Възстановяване и създаване на смесени предприятия между БДЖ с други предприятия за производство на нови и реновиране на стари пътнически вагони и мотриси. Програма за постоянна поддръжка, ремонт и модернизация на локомоти-вния парк в български ремонтни предприятия,  „Експрес Сервиз“ Русе и БДЖ „Кончар“, и др. Използване в български предприятия за производство на нови товарни вагони и ремонтна дейност в Самуил, Септември, Бургас и др. Откриване нови пътнически жп връзки със съседни държави София –à Ниш и Русе à Букурещ, с участие на оператори от страните. В Европа е масова практика /Виена – Братислава, Германия – Франция/ и др. Проучване възможностите за експресен пътнически влак „Балкан експрес“ по маршрута Истанбул à София à Белград à Будапеща, след реконструкцията на железопътната линия Истанбул - Капъкуле в Турция и пускане на новата модерна жп линия Слиленград - София - Драгоман. Актуализация и прозрачност на Договора за изпълнение на обществена услуга с жп транспорт. Участие на представители на неправителствени организации в комисията, контролираща изпълнението на задълженията на превозвача по договора.

Въздушен транспорт и летищна инфраструктура

Разработване на Секторна стратегия за развитие на гражданската и товарна авиация в Р. България, в защита на националните интереси на българската гражданска авиация в европейското въздушно пространство. Анализ на ползи и разходи от концесиите на инфраструктурни обекти в транспорта – построени като обекти на националната сигурност. Възможност за концесия на летище София, обвързана с изграждане на нов Терминал 1 и изграждане на връзката с Терминал 2 свързани с железопътен транспорт. Програма за използване на летищата и логистичната база за превръщането им в транспортни терминали и логистични центрове за складова дейност, преработка и превоз на товари. Разработване на нов Генерален план за развитието на района на и около летище София с технико-икономическо проучване за възможностите за разширяване и изграждане на нови терминали, бази за техническо обслужване и други свързани обекти. Търсене на съвременни градоустройствени решения за улесняване на достъпа на пътници и автомобили. Развитие на летищата, като основни бази на ниско тарифни оператори осъществяващи превози на пътници, след анализ на ползите за сектора. Създаване на условия за развитие на малката, спортната и учебна авиация насочена към младите хора и бизнеса. Създаване на нормативна база и регулаторен механизъм, който да осигури регистрационен режим, сигурност, безопасност при използването на дронове и постъпления в бюджета.

Воден транспорт и пристанищна инфраструктура

План за приспособяване към новите транспортни и логистични изисквания: растяща големина и сложност на флота и тенденции в логистиката и разпределителните системи, които привличат повече услуги с добавена стойност в пристанищната зона. Създаване модел на общо пристанище за обществен транспорт, от държавни и частни терминали, въвеждане на master plan, механизми за стратегическо планиране на развитието на пристанищната инфраструктура. Развитие на основните български пристанища като интермодални терминали като част от мрежова структура и свързващи звена с паневропейските и национални  транспортни коридори. Решаване на проблема с недостатъчните връзки с други видове транспорт.

- Връзка пристанище Бургас-София- Македония- Албания-пристанище Дурас.

- Използване потенциала на Черно море и черноморската икономическа зона;

- Хидроенергийния и транспортен проект „Никопол – Турну Мъгуреле“ съвместен трансграничен проект по „План Юнкер“;

Създаване на транспортно-логистични схеми за интегрирани мултифункционални фериботни връзки (вагони, всички товарни автомобили, автобуси и пътници с лични автомобили) са сериозен резерв за развитие на туризма. Нови фериботни връзки Новоросийск и Сочи до Варна и Бургас за превоз на пътници и автомобили. Подписване на Наредбата за комбинирани превози между България с Русия и Казахстан. Комплексно градоустройствено, транспортно и туристическо развитие на пристанищата с цел привличане на круизи,  яхтен туризъм и граждани. Връзки с градски междуградски инфраструктура всички видове транспорт, туристически обекти, пешеходни и велосипедни алеи и др.

Интермодален транспорт и градска мобилност

Транспорт  насочен към нуждите на хората. Мобилност и разширяване на обхвата на програмите за устойчива градска мобилност във всички областни центрове, градове, региони и селски райони. Тенденциите в света са за интегрирани транспортни системи, транспорта е интегриран с инфраструктура и информационни платформи. Актуални на днешното време изисквания поставя използването на информационни платформи за споделени пътувания. Стимулиране използването на обществения транспорт като най-добра форма на мобилност и намаляване значително замърсяването на околната среда. най- използваната . Насърчаване на моделите за споделяне под мотото „споделяне вместо собственост“ и изграждането на т. нар. „точки за мобилност“, които предоставят лесен достъп до алтернативни форми на придвижване в градска среда. Въвеждане на национална транспортна схема насочена към нуждите на хората, с координирани разписания между републиканска и областни транспортни схеми с включване всички видове транспорт без приоритети. Градска мобилност и инфраструктура – пътнически хъбове и терминали, прилежаща и свързваща инфраструктура, ново строителство, ремонти и поддържане. План за свързване на София, Пловдив, Бургас и Варна със съседните им общини в радиус до 50км чрез интегриран транспорт, инфраструктура и интелигентни системи.

Свързване на гражданските летища и пристанища с железопътен транспорт. Връзки с градски междуградски инфраструктури всички видове транспорт, туристически обекти, и др. Изпълнение на Генералния план за развитие на Столичния метрополитен. Интегрирани връзки между метро с градска и междуградска железница, и всички видове транспорт. Единна система за таксуване. Пътнически терминални, връзки метро-жп мрежа – Обеля, Владая и др. Приемане програма с преференции за увеличаване дела на хибридните електрическите превозни средства на територията на големите градове. Въвеждане на система за интегрирано билето издаване (единни превозни документи) между железопътния и градския транспорт в големите по – големите градове. Мобилни приложения за информация за транспорт, поръчки и заплащане на пътуването на мобилни билети. Създаване на нормативна база и регулаторен механизъм, за използване на платформи за споделени пътувания който да даде безопасност и сигурност на пътуванията и постъпления в бюджета.

  • Етикети: