Новите изисквания към водачите при ПТП

Най-важните от тях (допълнителни изисквания, забрани, нарушения и санкции), в сила от края на януари 2017 г., ще намерите в брой 2 на сп. КАМИОНИ. Поради недостиг на място там не може да представим измененията и нововъведенията, свързани с поведението на водачи при пътнотранспортно произшествие (Раздел XXIII).

Ето и пълния текст на раздела. За удобство влезлите в сила нови моменти са маркирани с цвят.

Чл. 123. (1) Водачът на пътно превозно средство (ППС), който е участник в пътнотранспортно произшествие (ПТП), е длъжен:
1. без да създава опасност за движението по пътя, да спре, за да установи какви са последиците от произшествието;
2. когато при произшествието са пострадали хора:
а) да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи (МВР);
б) (изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) да остане на мястото на произшествието и да изчака пристигането на компетентните органи на МВР;
в) (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) до пристигането на органите по буква „б“, съобразно необходимостта, да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
г) (изм. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) да не премества превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до идването на органите на МВР, освен ако с него е необходимо да превози до лечебното заведение пострадалите, след което е длъжен веднага да се завърне на мястото на произшествието;
д) да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби;
е) (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи.
3. когато при произшествието са причинени само имуществени вреди:
а) да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието;
б) (изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП;
в) ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на МВР на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Всеки участник в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, а в зависимост от последиците от произшествието и да уведоми собствениците на имуществото, което е повредил в резултат на произшествието.

Чл. 124. Водач на МПС, който не е участник в пътнотранспортно произшествие, когато пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта е длъжен:
1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
2. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) да уведоми за произшествието органите на МВР работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Чл. 125. Службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на ПТП, когато:
1. при произшествието има убит или ранен човек;
2. произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение;
3. в произшествието участва ППС, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
4. (отм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)
5. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не притежава необходимите права за управление на МПС;
6. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) произшествието е с участието на ППС на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България или пребиваващи на нея; в този случай се уведомява служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната;
7. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него;
8. (нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) произшествието е с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Чл. 125а. (Нов – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Нова – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Службите за контрол на МВР издават протокол за посещението по чл. 125 на мястото на ПТП. Ежемесечно до 25-о число на месеца МВР предоставя на Информационния център към Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането информация, съдържаща индивидуализирани данни по реда на наредбата по ал. 2, за причинените през предходния месец ПТП и за участниците в тях.
(2) (Предишна ал. 1, изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор определят с наредба документите, реда за съставянето им при ПТП в случаите по чл. 125 и реда за информиране съгласно ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Министърът на вътрешните работи и министърът на здравеопазването определят с наредба условията и реда за взаимодействие между контролните органи и лечебните заведения при оказване помощ на пострадалите при ПТП и реда за отчитането им.“

 

Източник: Kamioni.bg

Оригинален текст: прочети тук

  • Етикети: Наука и обучение