Преглед на транспортни фирми, в дистант във времето, след тяхната масова приватизация

Чрез процеса на масова приватизация се създаде и утвърди изцяло нов финансово – икономически сектор в Република България. Стартира широка законодателна промяна в областта на ценните книжа, създадоха се и стартираха ключови държавни и частни институции, като Държавна комисия по ценни книжа /понастоящем Комисия за финансов надзор/, Централен депозитар АД, Българска фондова борса – София АД, дружества - емитенти, приватизационни фондове, инвестиционни посредници и др.

Първият етап на масовата приватизация в Република България стартира в средата на 1996г. и приключва юли 1997г. Първият тур на масовата приватизация протече на три тръжни сесии. Предложени бяха 84,8 милиона акции, като към 30 юли 1997г. продадени бяха 69,1 милиона акции представляващи 13 % раздържавена държавна собственост. В трите тръжни сесии право за участие имаха 81 приватизационни фонда / изградени от бонов капитал на индивидуални участници/ и приблизително 3 милиона индивидуални участници. Участието в трите първи централизирани търга на масовата приватизация се осъществи чрез инвестиционни бонове, като всеки индивидуален участник има право да инвестира своите 25 000 инвестиционна бона самостоятелно и/или чрез участие в приватизационен фонд.

Фокусът за анализ на първия етап на масовата приватизация в Република България е, че чрез нея стартира действителното раздържавяване на държавните активи, които преминават под управлението на частно стопанско управление. Това е и най – масовият етап на държавно раздържавяване, в който за сравнително кратък период се е трансформирала държавната собственост в различен вид частен капитал.

Общият брой на предложените от Министерство на транспорта в първия етап на масовата приватизация в Република България е 73 държавни предприятия, представляващо 6,95 % от общия брой предприятия, предложени в първия етап на масовата приватизация в Република България. Общият регистриран капитал на тези търговски дружества е в размер на приблизително 4,6 милиарда неденоминирани лева, от които приблизително 2,5 милиарда неденоминирани лева за масова приватизация чрез боново раздържавяване, равняващо се на 54 % държавно раздържавяване.

От обхвата на изследването са изключени предприятия, предоставени от Министерства на транспорта, но с основен предмет на дейност:

 • ремонтни дейности на транспортни средства;
 • строителство и ремонт на жп и автомобилни пътища;
 • изграждане на пътни съоръжения и механизация;
 • проучване и проектиране на пътища.

Стремежа е бил, анализа да обхване предприятия с чисто транспортна и/или спедиционна дейност с оглед съпоствемост на данните в 20 годишния период /инфраструктурните предприятия са извън обхвата на Министерство на транспорта/. Предприятията предложени в програмата за масова приватизация от Министерство на транспорта са разположени предимно в три области[1]:

 •  Пловдивска (14 предприятия с общ регистриран капитал около 0.95 млрд. лв.);
 •  Варненска област (7 предприятия с общ регистриран капитал около 0.95 млрд. лв.);
 •  Софделението по области според общ регистрин капитал на предприятията предоставени за раздържавяване чрез масова приватизация / първа въия – град (8 предприятия с общ регистриран капитал 0.83 млрд. лв.). Разпрелна/ от Министерство на транспорта са детайлно представени в Фигура № 1
                                Фигура № 1:
Източник: Баренц Груп, KPMG, Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София

Дружествата са от автомобилния, въздушния и морския транспорт, като не са включени предприятия за масова приватизация от железопътния транспорт. Включените дружества, по основен предмет на дейност, могат да се разпределят на 5 подотрасли:

 • Автомобилен транспорт - 35 търговски дружества;
 • Въздушен транспорт – 3 търговски дружества;
 • Спедиция – 1 търговско дружество;
 • Производство и ремонт на транспортни средства и механизация, в т.ч. на кораби и други плавателни съдове, автомобили и други – 9 търговски дружества;
 • Строително - монтажни дейности на транспортна инфраструктура – пътна и железопътна – 25 търговски дружества.
Структурата на предприятията, представени за включване в списъка за първи тур на масовата приватизация от Министерство на транспорта, в процентно съотношение е представена на фигура 2.


                           &a mp;a mp;a mp;a mp;a mp;a mp;a mp;n bsp;      Фигура № 2:
Източник: Разработено от автора по данни на Центъра за масова приватизация


Отчитайки акцента на разглежданата тема, за последващия си анализ, авторът разглежда част от предложени от Министерство на транспорта в първата вълна на масовата приватизация в Република България. Предмет в настоящото изследване са 39 търговски предприятия от подотрасли автомобилен транспорт, въздушен транспорт и подотрасъл спедиция.

Като основни характеристики на целевата („работна“) група предприятия могат да се определят:

 • Общ брой предприятия: 39 броя;
 • Диапазон на процентен дял, предмет на публично раздържавяване: между 25 и 90 % от капитала на дружествата;
 • Брой предприятия с 90 % капитал, предмет на масова приватизация: 4 броя;
 • Брой предприятия с 67 % капитал, предмет на масова приватизация: 28 броя;
 • Брой предприятия с 45 % капитал, предмет на масова приватизация: 3 броя;
 • Брой предприятия с 25 % капитал, предмет на масова приватизация: 4 броя;
 • Общ регистриран капитал на всички предприятия от работната група: 4 726 487 000 лева, разпределен в 4 726 487 броя акции с номинална стойност от 1 000 лева за един брой акция;
 • Общ капитал, предмет на публично предлагане на централизиран търг за масова приватизация на всички предприятия от работната група: 2 299 794 000 лева, разпределен в 2 299 794 броя акции с номинална стойност от 1 000 лева за един брой акция;
 • Среден процент на раздържавяване на работната група предприятия 62,77 %.

Изменението е извършено на базата на финансово - икономическото състояние на предприятията, обект на работата във времето при коренно различни социално – икономически условия (100 % държавна собственост при остатъци на централизирана планова икономика в началото периода на изследването и 100 % частна собственост при пазарна икономика в края на периода на изследването). От разгледаните 39 транспортни предприятия, предмет на раздържавяване на първия етап на масова приватизация, 11 дружества са прекратили дейността си и са заличени от Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието т.е. не съществуват в правния мир като стопански субекти. Закритите предприятия представляват 28.20 % от цялата работна група. Основната собственост е концентрирана не пряко в гражданите, а чрез специализирани холдингови структури – бивши приватизационни фондове. „Български транспортен холдинг“ АД е основния мажоритарен собственик в 18 търговски дружества[1], приватизирани в първия етап на масовата приватизация, като глобалната стратегия на мажоритарния собственик е развитие на други нетранспортни дейности. Обобщена информация е визуално представена в Таблица 1=

 

Таблица 1:

1995г.

 

 

Име на предприятието

2015г.

Основни източници на приходи

Бр. служит

Основни източници на приходи

Бр. служит.

Автотранспорт - ни услуги

104

"Тексимтранс” АД

Отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

4

Автотранспорт - ни услуги

238

"Хебър - транспорт” АД

Автотранспортни услуги, отдаване на площи под наем

16

Автотранспорт - ни услуги

201

"Товарни превози - Силистра” АД

Няма данни

няма данни

Автотранспорт - ни услуги

84

"Странджа - автотранспорт” АД

Продажба на горива на дребно /бензиностанция/, отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

9

Автотранспорт - ни услуги

249

"Автотрафик” АД

Отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

5

Автотранспорт - ни услуги

152

"Транспорт - гарант” АД

Отдаване на площи под наем

7

Автотранспорт - ни услуги

576

"Янтра транспорт” АД

Автотранспортни услуги

няма данни

Автотранспорт - ни услуги

45

"Товарни превози - 91” АД

Отдаване на площи под наем

3

Автотранспорт - ни услуги

171

"Хемус - автотранспорт” АД

Отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

5

Автотранспорт - ни услуги

78

"Автотранс” АД

Отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

4

Автотранспорт - ни услуги

126

"Автотранс - Септември” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

197

"Пещера - транспорт” АД

Отдаване на площи под наем

0

Автотранспорт - ни услуги

218

"Искър транспорт” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

413

"Магистрали” АД

Автотранспортни услуги

48

Автотранспорт - ни услуги

170

"Вита - 6” АД / „Международен младежки център“ АД

Отдаване на площи под наем

6

Автотранспорт - ни услуги

148

"Филтранс” АД

Отдаване на площи под наем

9

Автотранспорт - ни услуги

108

"Русе - специализирани превози” АД

Отдаване на площи под наем

3

Автотранспорт - ни услуги

539

"Родопи-автотранспорт” АД

Отдаване на площи под наем

3

Автотранспорт - ни услуги

237

"Загора - транс” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

255

"Ракета” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

151

"Атлас” АД

Прекратил търговска дейност през 2016г.

0

Автотранспорт - ни услуги

220

"Товарни превози” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

195

"Елхово - автотранспорт” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

242

"Лом-автотранспорт” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

120

"Товарни превози” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

135

"Товарни превози - ТП” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

170

"Метеор” АД

Автотранспортни услуги

37

Автотранспорт - ни услуги

281

"Динамо” АД

няма данни

няма данни

Автотранспорт - ни услуги

224

"Автостарт” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Автотранспорт - ни услуги

204

"Товарни автомобилни превози” АД

няма данни

няма данни

Автотранспорт - ни услуги

175

"Транс юг” АД

Автотранспортни услуги

30

Автотранспорт - ни услуги

98

Свиленград-автотранспорт АД

Продажба на горива на дребно /бензиностанция/, отдаване на площи под наем, пункт за ГТП

28

Автотранспорт - ни услуги

211

"Вит - автотранспорт” АД

Автотранспортни услуги

няма данни

Автотранспорт - ни услуги

260

"Троян - автотранспорт” АД

Автогарови услуги, пункт за ГТП, отдаване на площи по наем

9

Автотранспорт - ни услуги

102

"Напредък” АД

Отдаване на площи под наем

1

Авиотранспорт - ни услуги

56

"Ер слайд” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Авиотранспорт - ни услуги

49

"Балкан агроавиация” АД

Отдаване на площи под наем

4

Авиотранспорт - ни услуги

95

"Пълдин - ер” АД

Дружеството е заличено от търговския регистър

Спедиторски услуги

514

"Деспред” АД

Спедиторски услуги

115


Източник: Разработено от автора

Забележка: Авторът приема като „основен източник на приходи“ не посочената дейност в търговската регистрация, а действителната търговска дейност, от която се генерират приходи за предприятията.

Оставайки изключението за дължащо се на дефицит от еднозначна информация и невъзможност за съпоставимост на данните към 1995г. и 2015г., то към 31 декември 1995г. общата численост на персонала в приватизираните предприятия в първата вълна на масовата приватизация е 4 271 работници и служители. За сравнение: към 31 декември 2015г. работниците и служители в извадката са в численост от 349 човека. Спадът с 91,83 % в числеността на транспортните работници се отразява изключително негативно в социален аспект на регионално и национално равнище. Например, в дружеството „Родопи автотранс“ АД броят работници и служители към момента на стартиране на масовата приватизация - 31 декември 1995г. е 539 заети лица, а към 31 декември 2015г. числеността на персонала в предприятието е съставено от 3 служители.

Погледнато едностранно от този ракурс, масовата приватизация не е постигнала запазване и нарастване на работната сила в раздържавените предприятия. Част от причинно – следствената връзка в спада на броя работници и служители се дължи на преориентирането и преструктурирането на транспортните предприятия от такива в дружества отдаващи активи под наем – открити и закрити площи. От 39 транспортни предприятия едва 6 не са променили основния си източник на приходи, и той се запазил във времето от 1995г. до днешни дни. Това от своя страна се дължи до голяма степен на липса на инвестиционен паричен ресурс за подмяна на остарял автопарк. Част от дружествата развиват съпътстваща търговска дейност, свързана с транспортната дейност, като продажба на течни горива на дребно / бензиностанция/, пункт за годишни технически прегледи, автогарови услуги и авторемонтно – сервизни услуги.

 

Забележка: Представената статия е синтезирана извадка от дисертация на автора на тема „Първи етап на масовата приватизация на предприятията от транспортния отрасъл в българия – оценка на финансово - икономическото им състояние в началото на процеса и към настоящия момент / 2014г./ “.

Информационни източници:

 1. Баренц Груп, KPMG, Колектив, Каталог на предприятията включени в списъка за масова приватизация, Министерски съвет, Център за масова приватизация, 1996г., София;
 2. Интернет сайт на „Български транспортен холдинг“ АД <http://www.bthold.com/druzestva.html >, 18.02.2017г.;
 3. Интернет сайт на търговски регистър на Агенция по вписванията <http://www.brra.bg>, 18.02.2017г.


 • Етикети: Наука и обучение