Проект Danube Skills

Проект DANUBE SKILLS

Програма на финансиране: Danube Transnational Programme (DTP);
Приоритетна област: PA 4 – Well governed Danube Region;
Специфична цел: SO 4.1 Подобряване на институционалния капацитет за справяне с Основните предизвикателства пред обществото;
Продължителност на проекта: 30 месеца (януари 2017 - юни 2019);
Бюджет на проекта: € 2 023 100
Финансиране: 85% (ERDF, IPA).
 

Предизвикателства пред региона на река Дунав:

Все още има липса на прозрачност и знания относно да се интегрира навигацията по река Дунав в устойчиви транспортни решения. Повишения институционален и организационен капацитет ще спомогне доставчиците на обществени услуги да получат достатъчно информация и подкрепа, с цел да се запознаят по- добре (= смяна съзнанието) и използват (= прехвърляне на товари) транспортта по река Дунав и да им помогне да реагират съвместно с общите предизвикателства. Освен това, има силен недостиг на квалифициран персонал на борда на плавателните съдове и фрагментиране на правната рамка, която уреждаща знанията и квалификациите във вътрешния сектор на транспорта по река Дунав, което и възпрепятства признаването на квалификации и мобилност на работната сила.
Danube Skills - основни цели:

Повишаване  на  институционалния  капацитет  в  корабоплаването  по  река  Дунав  чрез стимулиране на съвместни транснационални обучения и умения в областта на образованието и обществените услуги;
· Публичните  институции  да   бъдат  отговорни  за  обучението  и  сертифицирането за прилагане на общи европейски стандарти;
· Публичните  институции,  да  бъдат  отговорни  за  развитието  на  корабоплаването по река Дунав, които да се предоставят на едно гише;
· Създаване  на  институционално (= сектор- широк)   сътрудничество  за  изграждане на капацитет за подобряване на правни и политически рамки за морски квалификации и популялизиране на транспорта по река Дунав;


Дейности по проекта и очакваните резултати:

Проект  Danube  Skills  ще  предостави  резултатите  от  проекта  на  посочените  заинтересовани страни и потребители:
 · Капацитет  и  квалификации:  Проект  Danube Skills  ще  допринесе  за  приемането на новото европейско законода- телство  относно признава- нето на професионалните квалификации и общите стандарти в региона на река Дунав;
 · Капацитет и умения  относно  логистиката  по  река  Дунав:  Придобитите умения ще под- помогнат публичните инсти-
туции, отговорни за разви- тието на навигацията по река Дунав. Транснационално на- сърчаване на дунавската ло- гистика, първо чрез пови- шаване на компетенциите и умениятя в дунавските логистика и по този начин да насърчават взаимодействията с търговските потребители за това как да използват по- пълноценно река Дунав за транспорт.
 · Транснационално подкрепа на политиките, стратегиите и плановете за действие относно квалификациите на персо-
нала и развитие на транспортта по река Дунва (за изграждане и насърчаване на институционалната на капацитет).


Проект Danube Skills допринася за въвеждане на политики въз основа на:

Проект Danube Skills оптимизира управленските механизми за международно сътрудничество в държавите- членки на ЕС и извън него (например Сърбия) и също така насърчава високи пости- жения в областта на публичната администрация чрез неформално сътрудничество и обмен на опит и съвместни дейности. По този начин допринася EUSDR РА10 да засили институционалния капа- цитет и общественото сътрудни- чество. Също така поддържа EUSDR PA1a (вътрешни водни пътища) и ЕС 2020, SEE 2020, политиката на сближаване по отношение на подобрени квалификация на човешките ресурси.
Партньори по проекта и заинтересованите страни:

Консорциумът по проекта включва 22 партньори (13 ERDF, 2 IPA, 7 ASPs) от образователни и обучителни институции, публични власти, неправителствени организации и международни организации от Австрия, Германия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия , България и Румъния, както и асоциираните стратегически партньори (IPA) от FR, HU, HR, CZ, NL и BE. Участие на речни комисии като ASPs, т.е. the Central Commission for the Navigation on the Rhine, the Danube Commission and the International Sava Basin Commission, the Ministry of Transport of the Czech Republic, the European Transport Workers’ Federation, EDINNA Association and Association for European Inland Navigation and Waterways, всички които участват активно в процеса на хармонизация на квалификациите в сектора на вътрешното корабоплаване и интеграцията на корабоплаването по река Дунав. Съвременните европейски транспортни решения са допълнително предимство за успешното изпълнение и последваща устойчивост на проекта.

 

Водещ партньор:

CERONAV - CERONAV - Central Roman pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale (румънски морски квалификационен център), Констанца, Румъния, Сайт: Лице www.ceronav.ro

 

Project webpage: www.interreg-danube.eu/danube-skills

  • Етикети: Бизнес и сътрудничество