Ефективна организация на работата на транспортно - логистичните фирми

1. Структура и Пазар на транспортно- логистични услуги

В България има над 2000 български и чуждестранни фирми, който предлагат транспортно-логистични услуги. Наборът на предлаганите, от тези фирми, транспортно-логистични услуги е различен, в зависимост от големината на фирмата, броя на работниците и служителите, наличие на складова площ, транспортни превозни средства и.т.н. Тези няколко характеристики определят и характера на работа на самата фирма, т.е дали фирмата работи като чисто логистична и предлага услуги ограничени до временно складиране и съхранение на стоки и услуги, дали услугите предлагани от фирмата са традиционните спедиторски услуги или фирмата разполага с транспортен парк и действа като превозвач и транспортен оператор. Фирмите, които разполагат с повече ресурси, имат складови площи, превозни средства и административен капацитет, предлагат и по широк спектър от основни и допълнителни услуги на клиентите.

Анализа на дейността на фирмите в този бранш, показва, че по-голямата част от транспортно-логистичните фирми, регистрирани в България, работят предимно по Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите Складови условия(ОСКУ) на Национално сдружение на българските спедиторски и логистични фирми (НСБС), които са носители на интелектуална собственост на НСБС. Проблем от правен и етичен характер е използването на ОСУ и ОСКУ от фирми, който не са членове на НСБС. За членове на НСБС, се приемат финансово стабилни спедиторски и логистични фирми, с достатъчно натрупан опит, доказана професионална компетентност и чисто досие. Фирмите в НСБС извършват около 2/3 от спедиторските услуги в Р. България.

Във връзка с анализа за дейността на транспортно-логистичните фирми, в таблици са обобщени дани за броя на заетите лица в транспорно-логистичния бранш, който са членове на НСБС, за периода (2008г. – 2010г.), както и данни за превозените товари по видове транспорт и реализирани обороти от членовете на НСБС, за същия период. 

Таблица 1 

Заети в сектор „Други спомагателни дейности в транспорта“, (Източник: Тенденции в развитието на човешките реусри в Транспорта" УИ "Стопанство" 2013г.)

В Националното Сдружение на Българските Спедитори (НСБС) членуват около 83 водещи български и чуждестранни спедиторски и логистични компании, като от таблицата може да се види това, че общя брой на заети лица в тях през 2010г. е около 2336, което съставлява 42% от заетите в дейността съгласно данни от НОИ. Числеността на заетите в отделните фирми членки в НСБС варира от 1 до 265 броя, а почти половината от фирмите са с численост на заети лица от 10 до 49.

Таблица2

Превозени товари по видове транспорт от членовете на НСБС (Източник НСБС)

От изложениете данни за превозените товари по видовете транспорт от членовете на НСБС за периода 2009г. – 2010г., може да се направи извода, че делът на търсените товарни услуги при различните видове транспорт нараства през 2011г, в сравнение с предходните години, с 11% през 2011г., в сравнение с 6% през 2010г.

2. Ефективна организацията на работа в транспортно-логистичните фирми

В България има над 2000 български и чуждестранни фирми, който предлагат транспортно-логистични услуги. Сред тях има големи компании, с голям брой персонал и опит, с различни отдели и звена и с представителства по цяла Европа и Азия, както и по малки фирми, с минимален административен персонал.

В по-големите фирми, организацията на работа е по-прецизно разпределена, между различни отдели и персонал. Служителите са разпределени на големи отдели като Спедиция, Счетоводство, Маркетинг, Връзки с клиенти и.т.н. В тези отдели може да има вътрешно разпределение, като в отдел Спедиция това е по видове транспорт. Спедиторите също може да са разпределени по видове товари, страни, релации и.т.н.

Една част от големите фирми са или дъщерни на големи международни компании или имат свои представителства в различни страни. Предлаганите транспортно- логистични услуги от тях се отличават със по-голямо качество на услугата, конкуренти навла, бързина и коректност при извършване на услугата, което ги прави привлекателни за различните клиенти, търговци и товародатели. По- малките и част от средните фирми, разполагат с по малко отдели и имат офиси в по-големите и индустриално развити градове в страната.

Моделите на организация на работа на Спедиторската и логистична дейност, може да се систематизира в следните функции и отговорности:
- Дефиниране предлагани услуги и определяне целевите групи към които са насочени;
- Подбор и анализ на подизпълнителите, за осъществяване на услугите;
- Провеждане на маркетингови стратегии с цел продажба на спедиторски и логистични услуги (търсене на платежоспособни потенциални клиенти);
- Изготвяне на комплексни оферти за цени, включени услуги и транзитно време;
- Логистични услуги, складови операции, митническо посредничество и др.;
- Претоварване и временно складиране на транспортната продукция;
- Изпълнение на самата спедиторска логистична услуга (подготвяне, организиране, координиране на транспортният процес);
- Провеждане на срещи и семинари с потенциални клиенти;
- Фактуриране на изпълнената услуга към Товародатели и клиенти;
- Следене и Уреждане на вземанията от Товародатели и клиенти;
- Уреждане на рекламации и искове, възникнали по- време на работния процес;
- Консултации и различни видове информация относно предлаганите услуги.

3. Информационни интелигентни системи

Ефективна организация на работата на транспортно-логистичните фирми, е възможна с масовото навлизане на информационните и интелигентни системи. Всяка една транспортно- логистична фирма има такава изградена и адаптирана информационна система, която е разработена и внедрена съобразно нейните изисквания. Това са различни информационни системи обвързани със следенето на качеството и оптимизацията на складовата площ, проследяващи GPS системи за движението и местонахождението на транспортното средство, информационни системи, които използват спедиторските и логистични фирми за по-добра организация на работния процес.

Водеща на българския пазар, в областта на спедиторски, транспортен и логистичен софтуер е фирма НЮДЕЙТАhttp://www.newdata.bg/about.php, която развива две основни направления:
- разработка на готови програмни продукти за по- широко разпространение;
- изграждане на комплексни корпоративни системи според конкретните изисквания;

Използват се предимно съвременни платформи за реализация, сървър базирани системи и др. Клиенти на НЮДЕЙТА са повече от 1000 български и чуждестранни спедиторски, транспортни и външнотърговски фирми, които се обслужват от изградена дистрибуторска мрежа. Основни програмни продукти, които се използват от българските транспортно- логистични фирми са FOBOS и NORD.

  • FOBOS ( FOrwarding Book Open System for WINdows) е интегрирана автоматизирана среда, обхващаща цялостната спедиторска дейност.
- предоставя възможност за последователно отразяване на основните събития ( от заявката до нейното окончателно изпълнение ) по всяка спедиторска позиция;
- оперативно следи състоянието и местоположението на транспортните единици, с които работи спедитора.
  • FOBOS означава във всеки момент информация:
- за текущото изпълнение на всяка спедиторска позиция;
- по товародатели и товаро-получатели;
- по превозвачи и предоставяните от тях транспортни средства;
- по изпълнение на дългосрочни договори;
- за извършените плащания от и към спедитора по договори, позиции, клиенти и превозвачи.
  • FOBOS е изградена на модулен принцип и предлага на потребителя избор на необходимата му конфигурация от модули: автомобилна спедиция; жп спедиция; спедиция на контейнерни морски превози; въздушна спедиция; спедиторска складова дейност.
  • NORD (NORmalized Documents) – е програмен продукт за интегрирано изготвяне на основните митнически, външнотърговски и международни транспортни документи, нормализирани по отношение на приетите национални и международни процедури, стандарти и класификатори. Създадените база данни при изготвяне на документите си кореспондират с другите програмни продукти като FOBOS.

NORD предоставя възможност за изготвяне на следните документи: Митническа декларация (ЕАД и ДЕАД), Митнически манифест, Електронно деклариране в XML, CARNET TIR, CMR, CMГС, CIM, INVOICE, Удостоверение за внос/износ, Декларация за стойност, Цесия, Сертификати за произход, форма А, EUR.1, Вътрешна товарителница, Товарно писмо, Товарен списък, Придружителен Административен Документ за стоки от ЕО и др.__ Работата във виртуална среда с Интернет се превърна последните години в ежедневна необходимост. Достигането до голяма маса потребители е основното предимство на интернет порталите за споделяне, предлагане и търсене. Интернет електронни транспортни борси са съвременните посредници насочени към търсенето и предлагането на свободен транспортен капацитет и товари. Предимствата на електронната търговия и електроните транспортни борси бързо наложиха този вид продукт на транспортния пазара и е все по - често използвано за сключване на транспортни сделки.

В зависимост от насочеността и спецификата на предлаганите услуги, електронните транспортни борси могат условно да се класифицират по следния начин: 

  • по обхват и направление на работа:
- местни /локални, вътрешно държавни/
- работещи в рамките на една държава;
- международни – предлагат и търсят свободен транспортен капацитет осигуряват транспортни услуги в международно съобщение;
  • по обхват на участниците в електронната транспортна борса:
- с регистрирани потребители – осигурява сигурност на участниците в електронната транспортна сделка;
- с нерегистрирани потребители – този вид борси има повече характер на електронно табло за обяви.

По вид на товара и транспортното средство:
- За прeвоз на всички основни товари; 
- За прeвоз на специални товари – хладилни; опасни товари; горива;
- За превоз на контейнери.

Основен източник на доход за организаторите на електронните транспортни борси е приходът от такси, заплащани от потребителите в системата. Тези такси варират между 50.00 и 200.00 BGN месечно. Съществуват форми на отстъпки при предплащане за период напред за използване на интернет системата, което може да оптимизира ценово работа с този тип продукти. Другият източник на доход е от допълнителните услуги предоставяни от електронните транспортни борси като консултации, интернет реклама и други.

Основните предимства на виртуалното сключване на транспортни сделки може да се характеризира в бърз и максимално улеснен достъп до много на брой предложения за свободен транспортен капацитет, което може да доведе до намаляване на празните курсове и оптимизация на разходите. Това от своя страна има редица предимства както в личен план – изхождайки от гледна точка на транспортната организация, така и в глобален аспект – чрез уплътняване на транспортния капацитет и намаляване на празните курсове се намаляват и вредните емисии и защита на околната среда. Друго основно предимство на електроните транспортни борси е денонощната достъпност до информацията за свободните транспортни средства или за товари, търсещи превоз.

Като недостатък на електронните транспортни борси може да се посочи неизвестността за коректност на ответната страна. Всички транспортни електронни борси се стремят да подобряват именно този показател. Едно от първите условия е задължителната регистрация, като в регистрацията се включва не само попълване на електронен формуляр от данни но и потвърждаването на тези данни с документи. Например интернет борсата TimoCom изисква от своите регистрирани потребители да са на пазара за срок не по - малък от 6 месеца и да предоставят заверени копия от търговската си регистрация, лиценза за право на превоз на товари и CMR осигуровка ако работи на международно съобщение.

Интернет транспортните борси опериращи в страната могат да се разделят на два основни типа.

- първият тип включва националните интернет борси – това са платформи разработени от български компании и опериращи основно с български потребители например Speditor.net, Gtrans.net, Easysped.eu и Cargoagent.net и др.

- вторият тип са международните транспортни интерент борси като TimoCom.com, Spenak.com, Trans.com, Tel eroute.com; Bursatransport.com и др.

Българските транспортно-спедиторски и логистични фирми използват предимно електронната интернет борса Speditor Net. Потребителите се подбират и проучват, преди да получат регистрация и да ползват услугите на електронната борсата. Структурно Speditor Net представлява огромен виртуален портал за обмяна на информация и комуникация, между фирмите работещи на транспортно - логистичния пазар: превозвачи, спедитори, товародатели, търговци и производители. Тя е разделена на различни секции за Превозвачи, където се обявяват свободни превозни средства, и секция за Спедитори и търговски фирми, където се обявяват актуални товари за превоз. Всяка регистрирана транспортна или транспортно- спедиторска фирма, може да разглежда обявените товари в секция „Товари“за релациите, всяка спедиторска или транспортно- спедиторска фирма може на разглежда обявените превозни средства в секция „Транспорт“ за релацията, която я интересува. Има и други секции, като „Дискусии“, където се споделят опит и информация за фирми. Информацията се обновява ежедневно, относно по- важни новини свързани с транспортно-логистичния бранш, осведомяване за актуална нормативна база, режими за движение и неработни празнични дни в различните държави, за следене на валутните курсове, движението на цените на горивата и.т.н.

Електронната транспортна борса е мястото където се предлагат товари, превозни средства, складови и логистични услуги, т.е където се срещат интересите на различните участници в транспортно- логистичния процес. Те улесняват връзката и комуникацията между клиент, спедитор, превозвач, транспортен оператор, логистична фирма и други фирми свързани и могат да се използват за ефективното офериране, организиране и цялостната реализация на транспортно- логистичния процес.

5. Перспективи за развитие на транспортно-логистичните услуги

През последните няколко години, транспортно- логистичната дейност в България отчита значителен ръст. Ако вземем предвид географското разположение на страната ни, подобряващата се инфраструктура и фактът, че сме пълноправни членки на ЕС, България все повече започва да се оформя като апетитна логистична дестинация и разпределителен и свързващ център за все по- големи компании опериращи на европейските и азиатските пазари. И за напред, България ще се превръща във все по- предпочитан транспортно- логистичен център за големи и крупни търговски вериги, който изнасят част от дейността си, както и разбира се за все по-големи компании в сферата на транспортно- логистичната дейност.

Разположението на страната ни в световен мащаб, отваря големи перспективи за превръщането на България в транспортен мост между държавите богати на природни ресурси от Близкия изток и Азия от една страна и силно-развитите държави в икономическо и индустриално отношение от Централна и Западна Европа, от друга страна. Не на последно място, не бива да пренебрегваме и потенциала на страната ни за все по- голямата възможност за привличане на транзитните товари, който преминават през нея, което е част от стратегията за развитието на транспортният сектор на България.

Бялата книга на транспорта на ЕК засяга и транспортно-логистичната дейност. Приоритет ще имат новите екологични енергосистеми с интегрирани автомобилен, воден и железопътен транспорт т.е. интермодален транспорт. Интелигентните транспортни системи отчитат трафикът, финансови параметри и еко изисквания и избират оптималния маршрут. Предвижда се автомобилния транспорт да бъде ефективен до 300 км, а при по-големи разстояния ще се плащат огромни такси. Бъдещето не само на България, но и на Европа е в интегрираните и интелигентни транспортни системи. Бялата книга е програмен документ на ЕК и нашата страна има шанс с това, че е в Европа и задължително ще трябва да въведе европейските правила.

ЛИТЕРАТУРА:

[1] Национално сдружение на българските спедитори. Наръчник за професионално обучение на спедиторски кадри в съответствие със стандартите на ФИАТА. НСБС,С., 2006

[2] Николова, Хр., „Международен транспорт и Спедиция“, Университетско издателство“Стопанство“, София, 2011г.

[3] Списание “The building”, http: //www.the-building.eu/broyat-onlain/920-onlain-statiibroi- 042008/200-ima-l i-perspektiva-za-logistichni-uslugi-v-balgariya;

[4] Ананиев С., Колев Ор., „Електронни транспортни борси” Юбилейна научна конференция „Транспортът в глобалната икономика” София 12 май 2011г.

[5] Интернет сайт на Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика НСБС http://www.nsbs.bg;
& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; lt; /em>

[6] д-р Борислав Арнаудов,Тенденции в развитието на човешките реусри в Транспорта" УИ "Стопанство" 2013г.
  • Етикети: Логистика